KSKE 7 CoP 335/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 335/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 335/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/335/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212223282 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212223282.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú X. V. nar. XX.XX.I. zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: X. V. nar. X.XX.I. bývajúcej v F.A. X. E. V. Č.. I./XX zastúpenej JUDr. Ivanou Kirešovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Zombovej č. 9 a H. V. mar. XX.X.I. bývajúceho v F. X. N.. E. V. Č.. I./XX zastúpeného JUDr. Vlastimilom Klepáčom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Krmanovej ul. č. 16 o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 14.8.2012 č.k. 45P 187/2012-13 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Košice II z 3.9.2012 č.k. 45P 187/2012-18 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v spojení s opravným uznesením.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zveril maloletú X. do osobnej starostlivosti matky do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 26,65 € vždy do 5-teho dňa v mesiaci vopred matke do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Opravným uznesením opravil druhý výrok napadnutého uznesenia tak, že meno otca má správne znieť H. V..

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a zamietol návrh. Uplatnil odvolací dôvod v súlade s ust. § 205 ods. 2 písm. d/, f/ O.s.p., pretože súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poprel tvrdenia matky uvedené v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a tieto považuje za nepravdivé a zavádzajúce. Uviedol, že matku nikdy fyzicky nenapadol, nevyhrážal sa jej a najmä skutočnosť že by nezabezpečoval po ekonomickej stránke rodinu. Konštatoval, že súčasné vzájomné problémy medzi ním a matkou dieťaťa vyplývajú z nedostatku finančných prostriedkov a najmä vzájomnej komunikácií o spoločnom hospodárení. Uviedol, že jeho príjem je 600,- € mesačne. Z toho príjmu platí 205,87 € splátku hypotekárneho úveru, 22,- € za elektrinu, 133,98 € pre SBD, 4,64 € za rozhlas a TV, 5,- € za plyn 17,92 € za internet a 65,- € splátku dlhu na nájomnom, ktorý vznikol počas spoločného bývania ešte pred uzavretím manželstva. Okrem týchto pravidelných mesačných platieb nakupuje stravu a potreby pre maloleté dieťa. Poprel užívanie návykových a psychotropných látok, v dôsledku ktorých by trpel zmenami nálad, agresivitou, výpadkami pamäte a pod. Potvrdil, že vyskúšal marihuanu, ale spoločne s matkou dieťaťa pred jej tehotenstvom. Uviedol, že je ochotný prispievať na výživu maloletej aj bez nariadenia predbežného opatrenia.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení navrhol potvrdil uznesenie. Konštatoval, že matka s maloletým dieťaťom sa zdržiava v byte svojej známej a od júla 2012 nebýva s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Otec

sa stretáva s maloletou 1 až 2 krát týždenne, resp. sporadicky v meste a neinformuje sa o potrebách maloletého dieťaťa. Otcovi bola navrhnutá spolupráca s cieľom konzultácie rozdielnosti názorov na rozvodové konanie, prípadne aj na možnosť obnovenia spolužitia manželov, s čím otec dieťaťa súhlasil a v súčasnosti s matkou majú komunikačný problém, avšak do budúcna má záujem na obnovení spolužitia. Poprel užívanie návykových a psychotropných látok, ako aj agresivitu vo vzťahu k matke dieťaťa. V rámci spolupráce uviedol, že do marca 2012 hradil výdavky spojené s nájmom, hypotékou, Antik, poistiek a pod., avšak výdavky presne nešpecifikoval.

Matka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnuté uznesenie. Konštatovala, že otec na výživu maloletej dobrovoľne ani v súdom určenej sume neprispieva. Od konca júla 2012 nežijú v spoločnej domácnosti a otec žiadnym spôsobom nezabezpečuje potreby maloletého dieťaťa.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s opravným uznesením a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že za uvedenej skutkovej situácie návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia je opodstatnený a je daný zákonný dôvod predbežným opatrením zveriť mal. X. do dočasnej osobnej starostlivosti matky a od otca určiť minimálne výživné. Odvolací súd konštatuje, že účelom predbežného opatrenia je rýchla, aj keď dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Nariadenie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať pre účastníka nariadením predbežného opatrenia. Vo všetkých konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom nariadenia predbežného opatrenia je existencia naliehavosti predbežnej úpravy, ktorá vyplýva z okolností konkrétneho prípadu. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, že by musel byť tvrdený nárok nepochybne preukázaný. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že starostlivosť o mal. X. je plynule a spontánne zabezpečená matkou od jej narodenia a legalizácia faktického stavu so zreteľom na zachovanie zásady stability výchovného prostredia maloletej ktorá je v útlom veku, v súčasnosti ešte kojená matkou, je do rozhodnutia súdu v merite veci v záujme maloletého dieťaťa, pretože rodičia spolu nežijú, matka sa odsťahovala s maloletou do bytu svojej priateľky, spoločne s otcom dieťaťa nehospodária a spoločne nezabezpečujú výchovu a výživu maloletej. Z listinných dôkazov vyplýva, že vzájomné súčasné problémy medzi otcom a matkou maloletého dieťaťa sú v dôsledku nedostatočnej vzájomnej komunikácie, hospodárení a výchove maloletej. V dôsledku narušenia vzájomných vzťahov, ako to vyplýva zo šetrenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola nadviazaná spolupráca s rodičmi maloletej, nakoľko títo majú vzájomný komunikačný problém a bola poskytnutá aj pomoc v rámci realizácie styku otca s maloletou. Potreba dočasne zveriť mal. X. do dočasnej osobnej starostlivosti matky a určenia výživného v minimálnom rozsahu vyplýva priamo zo skutočností uvedených v návrhu, ako aj z odvolania otca a je preukázaná aj správou o šetrení rodinných pomerov, v dôsledku toho odvolacie námietky otca sú irelevantné v konaní o nariadenie predbežného opatrenia a týmito sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie v merite veci.

Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že v preskúmavanej veci bola osvedčená danosť nároku a potreby dočasne upraviť pomery účastníkov, preto napadnuté uznesenie v spojení s opravným uznesením ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.