KSKE 7 CoP 386/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 386/2011

KS v Košiciach, dátum 21.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 386/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/386/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209222712 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209222712.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľky B. S. nar. X.X.XXXX trvale bývajúcej v O.G. na G. ul. č. X zastúpenej U. bývajúcou v O. na O. ul. č. XX proti odporcovi A. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu vo Š. X. XX Y. XXXX zastúpenému JUDr. Vladimírom Novákom advokátom so sídlom v Košiciach na Ludmanskej ul. č. 3 za účasti mal. X. S. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúcej v O. na G. ul. č. X zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II v konaní o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 21.9.2011 č.k. 15C 63/2009 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného a súvisiacom výroku o určení dlžného výživného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že odporca A. W. nar. XX.X.XXXX je otcom mal. X. S. nar. XX.X.XXXX z matky B. S. nar. X.X.XXXX. Mal. X. S. nar. XX.X.XXXX zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá bude maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Zaviazal odporcu prispievať na výživu mal. X. S. od XX.X.XXXX do budúcna čiastkou 603 CHF (švajčiarskych frankov) mesačne vždy do 15. dňa každého kalendárneho mesiaca vopred k rukám navrhovateľky. Dlžné výživné za obdobie od 23.6.2009 do 30.9.2011 vo výške 8.287,11 CHF zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľke do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Upravil styk odporcu s maloletým dieťaťom tak, že je oprávnený sa stretávať s mal. X. za prítomnosti navrhovateľky bez časového obmedzenia. O trovách konania účastníkov a štátu rozhodol tak, že im náhradu nepriznal.

Proti tomuto rozsudku proti výroku o určení výživného a dlžnom výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a určil mu povinnosť prispievať na výživu mal. X. S. 370,- CHF mesačne a zmenil aj výšku dlžného výživného vzhľadom na túto sumu. Uviedol, že nesúhlasí s výškou výživného 603 CHF mesačne a v tejto časti rozsudok je nesprávny a nezodpovedá zákonným kritériám pre určenie výživného. Poukázal na ust. § 75 ods. 1 prvej vety Zákona o rodine a uviedol, že súd prvého stupňa nevzal do úvahy všetky výdavky, na ktoré v konaní poukazoval, t.j. nevyhnutné výdavky (splácanie pôžičiek, úverov, poistenie) . Uviedol, že tieto výdavky (resp. zmluvy na základe ktorých výdavky platí) mu vznikli skôr ako bolo určené, že je otcom mal. X. a súd ich mal z tohto dôvodu posúdiť ako jeho výdavky. Konštatoval, že v súčasnosti tieto výdavky nemôže nijako ovplyvniť, musí ich splácať tak ako to bolo v zmluvách dohodnuté a preto ich mal súd vziať do úvahy pri určení výšky výživného. Po spočítaní jeho životných nákladov, ktoré v konaní preukázal mu zostáva mesačne na živobytie 1.200 CHF a mal za to, že jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery mu neumožňujú v súčasnosti platiť dcére vyššie výživné ako 300 € (približne 370 CHF) . Vyslovil názor, že súd prvého stupňa neposúdil správne jeho majetkové pomery, keď neprihliadol na všetky výdavky,

ktoré v konaní súdu preukázal a sú to reálne výdavky, ktoré musí platiť. Konštatoval, že po splatení pôžičiek a úverov, ktoré v súčasnosti platí môže platiť výživné vo vyššej sume , ale v súčasnosti to nie je možné. Jeho majetkovú situáciu dokazuje aj to, že výživné, ktoré poslal dcére 16.5.2011 vo výške 7.000 CHF bolo pôžičkou od jeho matky, ktorú musí vrátiť.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Uviedla, že mesačné príjmy odporcu sú 4.962,99 CHF a odporca nemá žiadnu inú vyživovaciu povinnosť. Ona pracuje v kvetinárstve s hodinovou mzdou 20,87 CHF a jej mesačný príjem sa pohybuje medzi 1.500 - 1.700 CHF k tomu 615 CHF jej prispieva na výživu maloletej odporca. Okrem toho poberá materský príspevok a rodinné prídavky 212 € mesačne, t.j. 255,67 CHF. Konštatovala, že jej výdaje presahujú možnosti jej príjmov a nebyť pomoci jej sestry, ktorá žije 14 rokov vo Švajčiarsku nevedela by pokryť mesačné náklady pre mal. X.. Uviedla, že v tomto období má výdaje na podnájom 1.250 CHF, parkovné 40 CHF, zdravotnú poisťovňu 407,40 CHF, materskú školu na deň 40 CHF, pričom podľa počtu navštevovaných dní môže poplatok dosiahnuť až 840 CHF, oblečenie a stravu, hygienické potreby pre mal. X. 400 CHF mesačne, poplatok Depo za byt 1000 CHF (ide o jednorázový poplatok pri prenajatí bytu, ktorý sa musí uhradiť vopred a slúži ako poistka pre prípadné poškodenie bytu alebo bytového zariadenia) , dane 250 CHF mesačne, elektrinu 83 CHF mesačne, televíznu sieť 50 CHF mesačne a telefón 80 CHF mesačne, takže jej mesačné výdavky činia 3.360,40 € bez jednorázového poplatku depa. V tejto sume nie sú započítané úvery, ktoré spláca na Slovensku. Uviedla, že má zdravotné problémy, pretože v mesiaci december 2011 sa dozvie presne termín operácie zápästia jednej ruky a o 4 mesiace potom sa má podrobiť operácii zápästia druhej ruky, čím jej pracovná schopnosť bude obmedzená. Poukázala na to, že aj keď má pracovnú zmluvu na 100 % pracovné príležitosti v kvetinárstve sú v zimnom období nižšie a preto aj príjem je nižší. Vyslovila názor, že keďže dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, životná úroveň odporcu je ďaleko vyššia ako jej životná úroveň. Poukázala na to, že súd v zmysle zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinnosti rodičov sa spravuje právom štátu, na ktorého území má dieťa trvalý alebo obvyklý pobyt. Keďže mal. X. žije vo Švajčiarsku okresný súd prihliadol na oprávnené záujmy maloletej, pretože potreby maloletej sa pohybujú v rozpätí do 1.500 CHF. Uviedla, že odporca uhradil celú sumu dlžného výživného 8.287,11 CHF a posiela jej výživné 615 CHF mesačne a preto je toho názoru, že výživné 603 CHF je primerané.

Výroky rozsudku o určení otcovstva, zverení maloletej do osobnej starostlivosti, úprave styku a náhrade trov štátu neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav , posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o výživnom pre maloletú, vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko čo vyšlo za konania najavo, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Zo zákonných ustanovení citovaných v odôvodnení napadnutého rozsudku nepochybne vyplýva, že možnosti a schopnosti rodičov sú popri odôvodnených potrebách dieťaťa rozhodujúcimi hľadiskami pre určenie výživného. Odôvodnené potreby dieťaťa, ktoré súd zohľadňuje pri určení výživného sú rôzne, podľa okolností každého konkrétneho prípadu. Sú závislé od veku dieťaťa, jeho fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu, spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie. Miera uspokojenia týchto potrieb je ovplyvňovaná schopnosťami a možnosťami rodičov a ich životným štandardom. Ak sú schopnosti a možnosti rodičov obmedzené, treba mať za to, že odôvodnenými potrebami dieťaťa sú výlučne bežné potreby nepresahujúce obvyklú

základnú mieru všetkých nevyhnutných potrieb pre život kultúrneho človeka. Ak sú však možnosti rodičov širšie, je potrebné za odôvodnené potreby považovať aj ďalšie potreby dieťaťa, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti prípadu dieťaťu prospešné pre jeho zdravý všestranný rozvoj. Zo zásady úmernosti životnej úrovne dieťaťa a jeho rodičov vyplýva aj to, že výživné môže byť určené v zodpovedajúcej miere aj na zvýšené potreby dieťaťa vyplývajúce z tejto úmernosti a to pre súčasnú dobu ako aj pre budúcnosť. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a pokiaľ životná situácia jedného z nich predstavuje vyšší životný štandard možno očakávať, že rovnaký štandard umožní svojmu dieťaťu a to formou výživného čo je v súlade s ďalšou požiadavkou, že dieťa, rodičia ktorého spolu nežijú má mať takú životnú úroveň ako keby spolužitie rodičov existovalo. Vo vzťahu k odvolacím námietkam odporcu odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine, ktoré plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť ako aj na ods. 5 tohto zák. ust., v ktorom je výslovne uvedené , že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Podľa tohto zák. ust. je rodič povinný plne rešpektovať vyživovaciu povinnosť a svoje výdavky usmerniť tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti nebolo ohrozené, preto nie je možné považovať výdavky odporcu na splácanie pôžičiek, úverov a poistenia z hľadiska zákonnej vyživovacej povinnosti k dieťaťu za nevyhnutné podľa ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine. K odvolacej argumentácii odporcu, že jeho výdavky resp. zmluvy, na základe ktorých výdavky platí mu vznikli skôr ako bolo určené, že je otcom mal. X. odvolací súd udáva, že konanie o určenie otcovstva bolo začaté 7.10.2009 a teda odporca mohol predpokladať, že otcovstvo k mal. X. bude určené a zároveň mu bude určená vyživovacia povinnosť, preto mal svoje výdavky od uvedenej doby usmerniť tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti voči mal. X. nebolo ohrozené. Pretože súd prvého stupňa správne určil rozsah vyživovacej povinnosti odporcu ako aj jej počiatok, správne vypočítal dlh na výživnom a taktiež správne rozhodol o jeho splatnosti, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a podľa ods. 2 tohto zák. ust. sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku.

O trovách konania účastníkov odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.