KSKE 7 CoP 60/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 60/2012

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 60/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1510223317 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1510223317.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú Y. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II na návrh otca V. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúceho B. č. X M.Ý. V. zastúpeného JUDr. Martou Šuvadovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Floriánskej č. 16 za účasti matky G. Z.Ě. nar. X.X.XXXX bývajúcej v Č. na ul. F. č. XX zastúpenej JUDr. Tatianou Solejovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Zupkovej č. 7 o nariadenie predbežného opatrenia o zmene úpravy styku na čas po rozvode, o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 9.1.2012 č.k. 25P 429/2010-128 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie, ktorým nariadi predbežné opatrenie tak, že otec bude oprávnený stýkať sa s dieťaťom každý párny víkend od piatka 19,30 hod. od nedele 16,00 hod. Z právneho hľadiska otec považuje rozhodnutie súdu za nepreskúmateľné, znamenajúce absenciu odôvodnenia, čím bola postupom súdu odňatá otcovi možnosť konať pred súdom, pretože sa mu neumožňuje využiť procesné právo na napadnutie rozhodnutia súdu prvého stupňa a odvolaním uviesť argumenty na svoju obranu. Rozhodnutie neobsahuje skoro žiadne dôvody vedúce k jeho záverom, resp. uvedené dôvody otec považuje za nedostatočné a preto objektívne ani nemá možnosť posúdiť správnosť, resp. nesprávnosť postupu súdu prvého stupňa a preto z dôvodov § 205 ods. 2 písm.d/, e/ O.s.p. podáva odvolanie. Uviedol, že matkou dieťaťa mu je bránené v kontakte a styku s maloletou dcérou, ktorú vidí len obmedzene, pretože žije v Z. a nevídal ho v čase podania návrhu vyše šesť týždňov, i keď do N. po šiestich hodinách jazdy z Z. pricestoval, pričom dôvodom bolo v neposlednom rade iba to, že sa nedostavil na čas určený v rozhodnutí k prevzatiu dieťaťa. Svojím návrhom žiadal zreálnenie času posunom o dve hodiny neskôr, kedy si dieťa od matky prevezme, aby predišiel opakovaným počinom matky dieťaťa, ktorým odôvodňovala, prečo nemôže stráviť víkend so svojou dcérou, aj keď je fyzicky v N. a do budúcna sa chcel vyhnúť stavu absolútnej bezmocnosti, kedy po vynaložení času a finančných prostriedkov vždy pricestuje zbytočne do N.. Poukázal na to, že postup súdu voči nemu a voči matke nezachováva rovnosť účastníkov konania, pretože návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý podala v októbri 2010 matka maloletého dieťaťa na súd bez toho, aby skúmal čokoľvek a žiadal akékoľvek vyjadrenie kohokoľvek, predbežné opatrenie vydal obratom, pričom jeho návrh poslal na vyjadrenie matke a trvalo 30 dní, kým vo veci rozhodol. Úprava času styku s dieťaťom posunom o dve hodiny neskôr, keďže otec dochádza za svojím dieťaťom z Z. a matka mu styk s dieťaťom neumožní počas celého víkendu, nie je podľa názoru otca otázkou tak závažného charakteru, že by jej súd bez ďalšieho nemohol vyhovieť a umožniť mu vytvorenie podmienok na reálne stretávanie s dieťaťom. Rodičovská dohoda vznikala v úplne iných podmienkach a za úplne iných okolností. Pomery na oboch stranách sa zmenili po všetkých

stránkach. V septembri roku 2011 došlo k zmene pomerov otca, zmenilo sa jeho postavenie v pracovnom tíme a poskytovanie benefitov pre svojich zamestnancov, pričom otec stratil možnosť voľných piatkov. Zmenili sa aj osobné pomery otca, ktorý žije s priateľkou a jej dcérou, ktorá je školopovinná a obe s ním do N. cestujú, aj matky, ktorá žije so svojím priateľom a čaká s ním ďalšie dieťa.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne, nakoľko súd v tomto rozhodnutí uviedol všetky okolnosti, ktoré ho viedli k takému rozhodnutiu, po právnej stránke tieto aj náležite zdôvodnil a predovšetkým toto je v prospech mal. Y.. Uviedla, že skutočnosti, ktorými otec odôvodnil návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ako aj ktoré opakovane uvádza v odvolaní sú nepravdivé. Matka v plnom rozsahu rešpektuje rozhodnutie súdu a z jej strany otcovi žiadnym spôsobom nie je bránené v styku s dcérou. Zodpovednosť, že sa s dcérou nestretol v roku 2011, ako sám tvrdí viac ako šesť týždňov, je výlučne na otcovi z dôvodu svojej údajnej, ako tvrdil telefonicky, pracovnej zaneprázdnenosti a preto dcéru nenavštívil. Od 6.11.2011 nevidel dcéru len preto, že v tomto čase bol na služobnej ceste v Nemecku. 18.11.2011 matke z Nemecka písal o 16,12 hod., že je na letisku a nestihne to. Na jej ponuku, že dcéru môže vidieť v iný deň, otec sám napísal do SMS-ky, že bude dodržiavať len to, čo je súdom určené. Úprava styku otca s mal. Y. začína v zmysle rozsudku Okresného súdu Košice II o 16,00 hod. a je povinnosťou otca túto dobu dodržať. Napriek tomu sa stalo pravidlom, že otec nepreberal dcéru v stanovený čas, matka mu v týchto prípadoch sama navrhla a umožnila, aby si ju vyzdvihol neskôr, prípadne na nasledujúci deň, čo môže preukázať aj svedeckými výpoveďami. Po opakovaných nedostanoveniach sa v čase určenom súdom na styk mu však stretnutie s dcérou dňa 18.10.2011 skutočne nebolo umožnené, nakoľko v tento deň mala matka rodinný program mimo N. a nemohla čakať na otca. Dieťa však bolo o 16,00 hod. riadne pripravené a pokiaľ otec neprišiel v stanovený čas, mohla s ním dcéra stráviť celý víkend. Keďže matka mala svoj súkromný program, nemohla dieťa nechať samé a musela ho vziať so sebou, pričom nasledujúci deň sa vrátila 30 km do N. a odovzdala dcéru otcovi. Otcom navrhovaný čas o 19,30 hod., kedy otec navrhuje ako čas, kedy si má dieťa prevziať, nie je v prospech mal. Y., nakoľko v tomto čase sa už pripravuje na spánok a je nemysliteľné, aby otec dieťa v tomto čase prevzal a prevážal ho v neskorých nočných hodinách na iné, často aj vzdialené miesto. Poukázala na skutočnosť, že otec ničím neodôvodnil zmenu pomerov, na základe ktorých žiadal o zmenu rozsudku, zároveň predovšetkým ničím neodôvodnil naliehavosť, ktorá by nariadenie predbežného opatrenia odôvodňovala. Uviedla, že otec pracovnú pozíciu v spoločnosti Telefonica výrazne zmenil 1.4.2010, kedy začal pracovať v Z. a z N. sa odsťahoval. Boli mu predsa známe už v čase rozhodovania prvostupňového súdu 14.12.2010, kedy súd vydal rozsudok a schválil dohodu rodičov o styku a ďalšia namietaná skutočnosť, že stratil od septembra 2011 možnosť voľných piatkov neodôvodňuje naliehavosť ani potrebu navrhovanej zmeny, nakoľko otec musí počas piatkov pracovať, pričom ale neuviedol dobu svojej pracovnej doby, resp. kedy môže pracovisko opustiť a je veľmi nepravdepodobné, aby sa ním navrhnutého času dostal načas do N.. Má za to, že otec nepreukázal ani v samotnom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a neuviedol skutočnosti odôvodňujúce naliehavosť navrhovanej predbežnej zmeny úpravy pomerov a predovšetkým nepreukázal, že ním navrhovaná dočasná zmena by bola v prospech mal. Y.. Má za to, že ním navrhovaná doba prevzatia maloletej je neskorá, pretože v tomto čase sa dieťa už pripravuje na spánok, je zároveň veľmi neisté, či sa otec bude vedieť dostať na stretnutie načas, čoho dôsledkom by bolo úplne zbytočné rozrušovanie dieťaťa. Okolnosti, ktoré otec uvádza v odvolaní a ktorými poukazuje na údajnú nerovnosť strán sú pre dané konanie nerelevantné a to, že súd vyhovel inému návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo riadne odôvodnené nijako nesúvisí s tým, že návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal vec podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je dôvodné.

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 76 ods. 1 písm.f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov, ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať pre účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, že by musel byť tvrdený nárok nepochybne preukázaný. V konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, ale len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci.

Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca, pretože nebola preukázaná naliehavosť potreby dočasne meniť úpravu styku otca s mal. Y., pretože nebola osvedčená danosť práva (nároku) , v tomto prípade naliehavosť potreby dočasnej zmeny úpravy styku otca s maloletou vyžadujúca okamžitý zásah súdu, pretože práva alebo dôležitý záujem účastníkov by mohol byť ohrozený. Odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a pretože sa stotožnil s odôvodnením tohto rozhodnutia v plnom rozsahu podľa § 219 ods. 2 O.s.p., sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia. Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej. Skutočnosti uvádzané otcom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v jeho odvolaní proti uzneseniu sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia práve so zreteľom na skutkové okolnosti zistené v priebehu doterajšieho konania, ktoré neosvedčujú naliehavosť potreby predbežnej zmeny úpravy styku otca s maloletou, pretože dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia nemôže byť nezhoda vôle rodičov o rozsahu styku. Je zrejmé, že v tejto právnej veci nie sú splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože nebola preukázaná naliehavá potreba predbežnej úpravy pomerov a až konečné rozhodnutie vo veci ako výsledok dokazovania zohľadní všetky okolnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu úpravy styku otca s maloletou na základe návrhu otca po zohľadnení prioritného záujmu maloletej v konečnom rozhodnutí vo veci ako výsledku vykonaného dokazovania po zohľadnení všetkých okolností, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadny vývoj maloletej po zmene doposiaľ upraveného styku, najmä po zohľadnení návrhu otca prevziať dieťa v piatok o 19,30 hod., kedy podľa vyjadrenia matky je dieťa pripravené na večerný spánok.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.