KSKE 7 S 104/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 104/2009

KS v Košiciach, dátum 25.07.2012, sp.zn. KSKE 7 S 104/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/104/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201604 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009201604.6

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 36 038 351, odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, Prešov, zastúpeného: JUDr. Lenkou Molčanovou, advokátkou, Hlavná 10, Prešov, proti žalovanému: Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti: BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii, Štefánikovo nám. č. 4, Spišská Nová Ves, zastúpeného: JUDr. Eva Slavkovská, advokátka, Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. Co 7/2009/Be zo dňa 18. 8. 2009, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením č. k. 7S/104/2009-81 zo dňa 8. 6. 2011 bolo konanie v právnej veci žalobcu vedenom na tunajšom súde pod sp, zn. 7S/104/2009 prerušené podľa ustanovenia § 110 O.s.p.

Podľa ust. § 111 ods. 3 O.s.p., ak je konanie prerušené podľa ô 110, súd v ňom pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov, s výnimkou konania o rozvod môže súd na návrh pokračovať v konaní i pred uplynutím tejto lehoty, ak sú pre to závažné dôvody. Ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

Žalobca do jedného roka od právoplatnosti uznesenia o prerušené konania (21. 7. 2011) návrh nepodal, preto súd konanie v tejto veci zastavil, s poukazom na ust. § 111 ods. 3 posledná veta O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 246c ods. 1, 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.