KSKE 7 S 109/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 109/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/109/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200695 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200695.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu DREVO SK, s. r. o., so sídlom Veľká Bara č. 5, zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, AK so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta č. 21/A, proti žalovanému Daňovému úradu Košice, Rozvojová č. 2, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 08. 03. 2012 č. 9818301/1/410645/2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 11. 05. 2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňovému úradu Košice zo 08. 03. 2012 č. 9818301/1/410645/2012, ktorým tento podľa § 29 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosti žalobcu zo dňa 23. 01. 2012, doručenej dňa 09. 02. 2012 o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania voči dodatočnému platobnému výmeru č. 738/230/20718/11/Kaš zo dňa 16. 08. 2011 nevyhovel z dôvodu, že žiadateľ nedodržal tridsaťdňovú lehotu stanovenú zákonom na podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote neurobil aj zmeškaný úkon a nepredložil existenciu dôležitých dôvodov na predĺženie tejto zmeškanej lehoty.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 27. 06. 2012, doručenou žalobcovi dňa 01. 08. 2012 bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t. j. do dňa 11. 08. 2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote a ani do dnešného dňa súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.