KSKE 7 S 121/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 121/2011

KS v Košiciach, dátum 12.03.2012, sp.zn. KSKE 7 S 121/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/121/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200963 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200963.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II., Mojmírova ulica 5, Košice, proti odporcovi: Mestská časť Košice-Pereš, Krompašská 54, Košice, o preskúmanie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Pereš č. 63/2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 7.11.2011 žiadal preskúmať uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Pereš č. 63/2011.

Navrhovateľ vzal návrh späť dňa 12.3.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.