KSKE 7 S 139/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/139/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201012 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201012.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu J. V. G. N. K. V. E. , F. F. Č.. XX, zast. advokátkou JUDr. Máriou Ďurajovou, Námestie 1.mája č.11, Rožňava, proti žalovanému Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, Komenského č. 52, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2011/01955-2 zo dňa 22.08.2011 takto

r o z h o d o l :

O d k l a d á vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného č. 2011/01955-2 z 22.08.2011 do právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu o žalobe zo dňa 08.11.2011.

Podľa § 250j ods.2 písm.d/ O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného č. 2011/01955-2 z 28.02.2011 a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi trovy právneho zastúpenia do rúk advokátky JUDr. Márie Ďurajovej, Námestie 1. mája 11, Rožňava, v sume 352,80 eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 08.11.2011 podanou na poštovú prepravu dňa 14.11.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2011/01955-2 zo dňa 22.08.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rožňava č. 2011/00540-003 zo dňa 06.07.2011 vo veci uloženia pokuty 2.655,- eur za spáchanie priestupku podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 25/2007 Z.z. ) . Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bol žalobca uznaný vinným z priestupku podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z., ktorého sa dopustil dňa 04.05.2011 v čase o 08.21 hod. tým, že užíval vymedzený úsek cesty I/50 (odbočka na Dolnú Bzovú) bez úhrady mýta. Podľa § 11 ods.1 písm.b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. mu za tento priestupok uložil pokutu 2.655,- eur.

Správny orgán prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že podľa oznámenia o priestupku Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, Oddelenie mýtnej polície Lučenec bol žalobca dňa 04.05.2011 o 08.21 hod. kontrolovaný na ceste pre motorové vozidlá I/50 úseku pri Dolnej Bzovej, pričom bolo zistené, že kontrolované motorové vozidlo značky OASA HD 12 ev.č. C.-XXXAS, ktoré viedol žalobca, nemá uhradené mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest. Tým sa žalobca dopustil už uvedeného priestupku. Dňa 04.07.2011 bolo vykonané ústne prejednanie

uvedeného priestupku. Žalobca vo svojej výpovedi uviedol, že pokutu nezaplatí z dôvodu, že zariadenie mu blikaním zelenou farbou nesignalizovalo, že má nedostatok kreditu, následne zariadenie blikalo červeným svetlom a potom bol zastavený políciou. Neskôr po piatich kilometroch si dobil kredit.

V odvolaní zo dňa 02.08.2011 žalobca namietal správnosť skutkových zistení správnym orgánom prvého stupňa a procesné chyby správneho orgánu prvého stupňa pri objasňovaní priestupku. Tvrdil, že uložená pokuta nemá oporu v zákone , naviac nespôsobil žiadnu škodu, pretože následne mýto uhradil opätovným nabitím kreditu na palubnú jednotku.

Žalovaný po zamietnutí odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Uviedol, že pri rozhodovaní v odvolacom konaní vychádzal z oznámenia o priestupku zo dňa 09.05.2011, záznamu o kontrole zo dňa 04.05.2011 č. A 160000056 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a ohlásenia SkyToll, a.s. Bratislava, úradného záznamu KR PZ SR, KDI Banská Bystrica, Oddelenia mýtnej polície Lučenec zo dňa 04.05.2011 a jeho fotodokumentácie a zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 04.07.2011. Podľa už uvedeného úradného záznamu zo dňa 04.05.2011 v čase o 08.10 hod. nahlásil dispečer spoločnosti SkyToll, a.s. mýtnemu úradníkovi, že od Lučenca z Vidovej vychádza autobus ev.č. C.-XXXAS s mínusovým kreditom, čiže jazdí s vozidlom bez úhrady mýta. Následne vozidlom mobilného vynucovania v čase o 08.21 hod. bol nahlásený autobus odstavený a kontrolovaný na ceste I/50 na odstavnej ploche pri odbočke na Dolnú Bzovú. Autobus viedol žalobca a bol kontrolovaný na ceste I/50 na odstavnej ploche pri odbočke na Dolnú Bzovú. Pri kontrole odstaveného autobusu bolo zistené, že vodič jazdil na spoplatnenom úseku s palubnou jednotkou svietiacou na červeno s mínusovým kreditom 8,53 eur. Vodičovi bola vysvetlená skutková podstata priestupku, ktorého sa dopustil. Vodič k veci uviedol, že o tejto skutočnosti vie, t.j. že jazdí s palubnou jednotkou svietiacou na červeno, pričom palubnú jednotku chcel dobiť vo Zvolene. K skutku uviedol, že nechce byť riešený v blokovom konaní, ale chce byť oznámený. Preto bolo spracované oznámenie u priestupku na úseku výberu mýta. Žalovaný nemal dôvod spochybňovať úradný záznam oddelenia mýtnej polície a oznámenie prevádzkovateľa mýtneho systému SkyToll, a.s. Vodič pri kontrole mýtnou políciou priznal, že palubná jednotka mu svieti na červeno, čiže jazdí po spoplatňovanom úseku bez zaplatenia mýta. Stotožnil sa s právnym hodnotením veci správnym orgánom prvého stupňa, pokiaľ ide o kvalifikáciu priestupku podľa § 8 ods.1 písm.a/ a aj pokiaľ ide o výšku pokuty podľa § 8 ods.2 zákona č. 27/2007 Z.z.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Súčasne žiadal, aby súd odložil vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia. Rozhodnutiu žalovaného vytýkal nesprávne právne posúdenie veci, nedostatočné zistenie skutkového stavu. Ďalej namietal nepreskúmateľnosť rozhodnutia žalovaného z dôvodu jeho nezrozumiteľnosti. Rovnaké nedostatky vytýkal aj rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa. Uviedol, že nie je dopravcom ani prevádzkovateľom autobusu, je iba zamestnancom právnickej osoby J. V. - L. M., L..C..I.. F. Č..XX. Tvrdil, že nemal vedomosť o tom, že jazdí po spoplatnenom úseku s mínusovým kreditom v palubnej jednotke, pretože následne po tom , čo palubná jednotka začala svietiť na červeno, kredit si dobil. Namietal výšku pokuty, ktorá mu bola uložená a ktorá nemá oporu v zákone. Uviedol, že výška pokuty 2.655,- eur je pre žalobcu likvidačná, je neadekvátna aj s prihliadnutím na skutočnosť, že nespôsobil žiadnu škodu. Tvrdil, že v konaní neboli odstránené pochybnosti o tom, či palubná jednotka vôbec komunikovala s mýtnym systémom.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 03.01.2012 navrhol žalobu zamietnuť z dôvodov uvedených v napadnutom rozhodnutí. K námietke žalobcu, podľa ktorej nemal vedomosť o tom, že nemá kredit, pretože zariadenie túto situáciu nesignalizovalo, žalovaný uviedol, že nemá dôvod spochybňovať úradný záznam oddelenia mýtnej polície a oznámenie prevádzkovateľa mýtneho systému. Samotný žalobca vo vysvetlení k priestupku uviedol, že kredit si chcel dobiť vo Zvolene, pri kontrole mýtnou políciou priznal, že palubná jednotka mu svieti na červeno, čiže jazdil po spoplatnenom úseku bez zaplatenia mýta. V danom prípade zavážila tiež skutočnosť, že vodič bol zastavený mýtnou políciou na základe oznámenia dispečera prevádzkovateľa mýtneho systému, že uvedený autobus jazdí bez zaplatenia úhrady mýta. K námietke o určení výšky pokuty v rozpore so zákonom žalovaný uviedol, že pokuta bola uložená v súlade s ustanovením § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. Napokon poznamenal, že žalobca je konateľom spoločnosti J. V. - L. M., L..C..I.. F. Č.. XX.

Súd podľa § 250c ods.1 O.s.p. odložil vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného do právoplatnosti rozhodnutia súdu o žalobe zo dňa 08.11.2011, pretože okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia žalobcovi hrozila závažná ujma. Tá spočíva v tom, že žalobca ako fyzická osoba by na základe žalobou napadnutého rozhodnutia mal uhradiť pokutu vo výške 2.655,- eur, pričom v odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa ako aj v žalobe namietal, že výška uloženej pokuty nemá oporu v zákone.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa jednomyseľne dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Z úradného záznamu Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, Oddelenie mýtnej polície Lučenec č. KR PZ-BB-KDI6-4/2011 zo dňa 04.05.2011 vyplýva, že o 08.10 hod. dňa 04.05.2011dispečer spoločnosti SkyToll, a.s. nahlásil mýtnemu úradníkovi, že od Lučenca z Vidinej vychádza autobus ev.č. RV-XXXAS s mínusovým kreditom, čiže jazdí s vozidlom bez úhrady mýta. Následne vozidlom mobilného vynucovania (služobné cestné motorové vozidlo) o 08.20 hod. bol nahlásený autobus odstavený a kontrolovaný na ceste I/50 na odstavnej ploche pri odbočke na Dolnú Bzovú. Autobus viedol žalobca. Pri kontrole odstaveného autobusu bolo zistené, že vodič jazdil po spoplatnenom úseku s palubnou jednotkou svietiacou na červeno s mínusovým kreditom 8,53 eur. Po vysvetlení skutkovej podstaty priestupku, ktorého sa vodič dopustil, uviedol, že vie o tom, že má červenú jednotku, ale chcel jednotku dobiť vo Zvolene. Nesúhlasil s tým, aby priestupok bol vyriešený v blokovom konaní.

Podľa informácií o účte ev.č. vozidla RV-XXXAS vystaveného spoločnosťou SkyToll, a.s. dňa 04.05.2011 o 08.07 hod. na účte uvedeného motorového vozidla bol zostatok mýtneho mínus 8.53 eur.

Do oznámenia o priestupku na úseku výberu mýta vystaveného Oddelením mýtnej polície PZ Lučenec dňa 04.05.2011 žalobca uviedol, že palubnú jednotku si chcel dobiť kreditom vo Zvolene, kde má mať prestávku, pričom pokutu za priestupok na mieste nemal z čoho zaplatiť. Do zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 04.07.2011 pred správnym orgánom prvého stupňa žalobca uviedol, že pokutu odmieta zaplatiť z dôvodu, že palubná jednotka blikaním zelenou kontrolkou nenaznačovala, že má málo kreditu. Palubná jednotka naraz začala svietiť červeno, pričom ho medzitým zastavila hliadka polície. Následne po piatich kilometroch potom v palubnej jednotke si dobil kredit.

Podľa § 3 ods.1 zákona č. 25/2007 Z.z. povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla.

Podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z. priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí ten, kto užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta.

Za priestupok podľa ods.1 písm.a/ sa uloží pokuta vo výške 2.655,- eur (§ 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. v znení platnom do 31.07.2011) .

Podľa § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. v znení účinnom od 01.08.2011 za priestupok podľa ods.1 písm.a/ § 8 sa uloží pokuta vo výške 1.300,- eur.

Podľa § 7 ods.1,2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o priestupku rozhoduje.

Súd sa v prvom rade zaoberal otázkou, či sa žalobca dopustil priestupku podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z. tým, že užíval vymedzený úsek ciest ako vodič vozidla, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť úhrady mýta.

Z uvedených dôkazov (informácia o účte predmetného motorového vozidla vystavená dňa 04.05.2011 o 08.07 hod., úradného záznamu Oddelenia mýtnej polície Lučenec zo dňa 04.05.2011, záznamu o kontrole hliadky oddelenia mýtnej polície zo dňa 04.05.2011 o 08.21 hod., oznámenia Oddelenia mýtnej polície PZ Lučenec o priestupku na úseku výberu mýta zo dňa 04.05.2011) nesporne vyplýva záver, že žalobca ako vodič viedol autobus po úseku, ktorý podlieha spoplatneniu, bez úhrady mýta (cesta I/50) . Z už uvedeného úradného záznamu zo dňa 04.05.2011, oznámenia o priestupku na úseku výberu mýta ako aj zo zápisnice z ústneho pojednávania vyplýva, že žalobca si bol vedomý toho, že jazdí s osobným motorovým vozidlom po spoplatnenom úseku s mínusovým kreditom. Tento stav mu signalizovala palubná jednotka svietiaca na červeno. Preto súd dospel k záveru, že žalobca sa dopustil priestupku podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z.

Súd hodnotí žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného ako nezákonné z dôvodu výšky uloženej pokuty. Ustanovenie § 7 ods.1 zákona o priestupkoch upravuje problematiku časovej pôsobnosti zákona. Platí zásada, že zodpovednosť za priestupok sa zásadne posudzuje podľa tohto zákona, ktorý bol účinný v čase, keď sa priestupok spáchal, t.j. kedy bol dokonaný. Táto zásada sa však neuplatní, ak by nový zákon bol pre páchateľa priaznivejší. Toto ustanovenie pripúšťa použitie neskoršieho zákona na priestupky spáchané pred jeho účinnosťou za podmienky, že úprava v ňom obsiahnutá je pre páchateľa priestupku priaznivejšia než v zákone účinnom v čase spáchania priestupku. Pod pojmom zákon je potrebné rozumieť aj jednotlivé ustanovenia zákona. Posudzovanie otázky, ktorý zo zákonov z hľadiska časovej pôsobnosti je pre páchateľa priestupku priaznivejší sa vzťahuje aj na ukladanie sankcie. V čase vydania rozhodnutia žalovaným bola účinná novela zákona č. 25/2007 Z.z. realizovaná zákonom č. 232/2001 Z.z., ktorá za priestupok podľa § 8 ods.1 písm.a/ zákona č. 25/2007 Z.z. umožnila uložiť pokutu vo výške 1.300,- eur. Pretože ustanovenie § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. v znení zákona č. 232/2001 pokiaľ ide o výšku pokuty za priestupok, bolo pre žalobcu v čase rozhodovania žalovaného priaznivejšie, bol žalovaný pri určení výšky pokuty povinný postupovať podľa ustanovenia § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. v znení účinnom od 01.08.2011.

Pretože z rozhodnutia žalovaného nie je zrejmé, prečo žalovaný pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty nepostupoval v súlade s ustanovením § 8 ods.2 zákona č. 25/2007 Z.z. v znení účinnom od 01.08.2011, je potrebné jeho rozhodnutie hodnotiť ako nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Preto ho súd zrušil podľa § 250j ods.2 písm.d/ O.s.p. a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie. V ďalšom konaní je žalobca viazaný právnym názorom súdu (§ 250j ods.7 O.s.p.) .

Úspešnému žalobcovi súd priznal náhradu trov konania v sume 352,80 eur. Táto suma pozostáva zo zaplateného súdneho poplatku 33,- eur (žalobca uhradil poplatok 66,- eur v dôsledku nesprávnej výzvy súdu, pretože za preskúmanie rozhodnutia o priestupkoch je podľa položky č. 10b súdny poplatok 33,- eur; o vrátení poplatku v sume 33,- eur rozhodne súd samostatným uznesením) , z odmeny advokáta za tri úkony právnej služby podľa § 11 ods.4 vyhl. č. 655/2004 Z.z. vo výške 1/13 výpočtového základu (tri úkony: prevzatie zastúpenia, podanie žaloby a účasť na pojednávaní dňa 21.03.2012 po 57,- eur + 11,40 eur (DPH) + 3x 7,41 eur paušálnych náhrad) , cestovných náhrad 39,20 eur a straty času vo výške 50,84 eur. Cestovné pozostáva z náhrady za spotrebované pohonné látky vo výške 13.67 eur (6,3x140 km x 1,55 eur/100 podľa technického preukazu osobného motorového vozidla ev.č. RV 070BH číslo osvedčenia SD461327) a základnej náhrady za každý 1 km jazdy vo výške 25,62 eur (0,183 eur x 140 km; § 7 ods.1 zákona č. 283/2002 Z.z. a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z.z.) . Náhrada za stratu času predstavuje 50,84 eur (4 polhodiny po 12,71 eur; § 17 vyhl.č. 655/2004 Z.z.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.