KSKE 7 S 13915/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13915/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234233 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234233.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu 3CIO, s.r.o., so sídlom J. Matušku 4/2303, Spišská Nová Ves, IČO: 44 26 72 40, zastúpeného JUDr. Alenou Rudohradskou, advokátkou, Moldavská 8, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Nová ul. č. 13, Banská Bystrica, (bývalé Daňové riaditeľstvo SR) , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/226/8274-708666/2010/990600-r zo dňa 11. 6. 2010, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa ustanovenia § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Zvolen č. 685/230/14070/10/Ba zo dňa 4. 3. 2010, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2008 v sume 197.605,65 eur, s poukazom na ustanovenie § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1 zákona č. 511/1992 Zb.

V dôvodoch rozhodnutia žalovaný uviedol, že na základe oznámenia o výkone daňovej kontroly č. 685/320/2727/2009/MI začal dňa 20. februára 2009 kontrolu DPH za zdaňovacie obdobie november 2008 a na základe oznámenia č. 686/320/10674/2009/MI daňovú kontrolu rozšíril aj o zdaňovacie obdobie december 2008. Platiteľ ku kontrole za zdaňovacie obdobie december 2008 predložil odberateľskú faktúru č. 20081201 zo dňa 12. 12. 2008 za dodanie tovaru (vŕtačky zn. Rothenberger a Baier v množstve 884 kus) v sume 37,285.000,- Sk, ktorou fakturoval intrakomunitárne dodanie tovaru odberateľovi COMSEN, s.r.o. Nuselská 108, Praha 4, s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. V uvedenej faktúre boli predložené príjmové pokladničné doklady o čiastkových úhradách uvedenej faktúry, a to zo dňa 12. 12. 2008 o úhrade 480.000,- Sk, zo dňa 15. januára 2009 o úhrade 15.000 eur, zo dňa 4. februára 2009 o úhrade 15.000 eur a zo dňa 5. 2. 2009 o úhrade 16.000 eur, ďalej kúpna zmluva zo dňa 12. 12. 2008 na predmetné vŕtačky, čestné prehlásenie konateľa spoločnosti COMSEN, s.r.o., Praha 4 o tom, že dňa 12. 12. 2008 prevzal tovar od žalobcu. Správcovi dane boli predložené aj faktúry zo dňa 20. februára 2009 od prepravcu Martínek Josef - autodoprava, Petrov 343, za prepravu uvedeného tovaru zo Spišskej Novej Vsi do Hodonína v dňoch od 6. februára - 7. februára 2009, ďalej CMR č. CZRV0993927, v ktorej bolo uvedené miesto nakládky Spišská Nová Ves, miesto vykládky Hodonín, dopravca Martínek Josef a ŠPZ vozidla K. XX-XX, ďalej K. XX-XX (nečitateľné, uvedené aj vo faktúre) .

Tovar, ktorý bol predmetom intrakomunitárnej dodávky do Českej republiky podľa predložených dokladov, platiteľ nakúpil od dodávateľa VINT, s.r.o., Rožňava, na základe faktúry č. 003/08 zo dňa 16. novembra 2008. Daň vo výške 7,600.945,81 Sk si platiteľ uplatnil v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie november 2008.

Správca dane dňa 9. 3. 2009 zaslal dožiadanie Daňovému úradu Rožňava z dôvodu preverenia uskutočnenia zdaniteľného obchodu spoločnosťou VINT, s.r.o. v prospech platiteľa. Súčasťou odpovede na dožiadanie zo dňa 8. 4. 2009 bola zápisnica o miestnom zisťovaní zo dňa 31. marca 2009. Z uvedenej zápisnice vyplýva, že správca dane vykonal v spoločnosti VINT, s.r.o. miestne zisťovanie za účelom preverenia faktúry č. 003/08 a zistil, že uvedená faktúra sa v spoločnosti nachádza, ale má iný formát a inú konečnú sumu, ako preverovaná faktúra. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Jána Joneca, daň z uvedenej faktúry bola odvedená v zdaňovacom období IV. štvrťrok 2008, tovar bol spoločnosti 3CIO, s.r.o. dodaný, prepravu si odberateľ zabezpečil sám. Z uvedenej faktúry bolo uhradené len 16.000,- Sk dňa 15. 12. 2008 v hotovosti. Uvedený tovar bol nakúpený od spoločnosti DREV CONTAKT, s.r.o., Južná trieda 125, Košice dňa 13. novembra 2008. Po zakúpení sa tovar ponechal na základe ústnej dohody v skladových priestoroch spoločnosti DREV CONTAKT, s.r.o., Košice a odtiaľ bol následne prevzatý spoločnosťou 3CIO, s.r.o. Dňa 7. apríla 2009 sa konateľ spoločnosti VINT, s.r.o. Ján Jonec dostavil na Daňový úrad Rožňava za účelom vysvetlenia rozdielov v preverovanej faktúre č. 003/08 a spolu s ním sa dostavil aj konateľ spoločnosti 3CIO, s.r.o., Ing. Patricius Hnatkovič. Obidvaja konatelia potvrdili, že tento tovar, ktorý je predmetom preverovania, bol osobne prevzatý v Rožňave na sídlisku Juh - garáže. Išlo o garáž č. XXXX, ktorú mal krátkodobo zapožičanú na základe ústnej dohody po dobu prevzatia tovaru od majiteľa garáže Erika Helpena. K predchádzajúcemu vyjadreniu ohľadom miesta skladovania a odovzdania tovaru sa Ján Janec vyjadril, že predtým zle pochopil otázku. Správca dane ďalej zistil, že DREV CONTAKT, s.r.o. na adrese sídla spoločnosti nesídli, majiteľ areálu uviedol, že so spoločnosťou bol ukončený nájom dňa 30. januára 2007, konateľa Olivera Bánka sa vypočuť nepodarilo, v daňovom priznaní za kontrolované zdaňovacie obdobia nevykazuje žiadne zdaniteľné obchody.

Správca dane zaslal ďalšie dožiadanie pre Daňový úrad Komárno dňa 10. septembra 2009 za účelom preverenia obchodnej transakcie spoločnosti Rothenberger Slovakia, s.r.o., Vodná 1/2, Komárno, nakoľko predmetom nákupu a predaja tovaru u platiteľa v zmysle vyššie uvedených faktúr, boli aj vŕtačky zn. Rothenberger. Z odpovede na dožiadanie zo dňa 6. 9. 2009 vyplýva, že miestne príslušný správca dane vykonal miestne zisťovanie v sídle spoločnosti Rothenberger Slovakia, s.r.o. a zistil, že na uvedenej adrese sídli účtovná kancelária R.. B. M., ktorý je poverený vedením účtovníctva spoločnosti. Z predložených dokladov správca dane zistil, že spoločnosť Rothenberger Slovakia, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2008, nemala žiadne obchodné vzťahy so spoločnosťami 3CIO, s.r.o., VINT, s.r.o. a DREV CONTAKT, s.r.o. Preverované výrobky zn. Rothenberger sa dodávajú na územie Slovenskej republiky zo skladov v Budapešti na základe objednávok od predajcov zo Slovenska. Tovar zn. Rothenberger rodia drill ceramic a Rothenberger rodia drill 1800 dws, ktorý bol deklarovaný v preverovaných faktúrach, firma Rothenberger Slovakia, s.r.o. na Slovensku nepredala a táto obchodná spoločnosť nemá vedomosť o tom, že okrem obchodnej skupiny Rothenberger predávajú ich výrobky na Slovensku aj iné firmy a uviedol, že všetky predmetné tovary majú výrobné čísla evidované v centrálnom sklade. Konateľ žalobcu sa vyjadril, že tovar deklarovaný faktúrou č. 20081201 zo dňa 12. 12. 2008 bol odpredaný českému odberateľovi COMSEN, s.r.o. Zákazník si tovar prevzal v skladových priestoroch spoločnosti REBELLO, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi, ktorá následne s nájomcom podpísala zmluvu na uskladnenie tovaru. Dopravu si zabezpečil odberateľ, ale zaplatila ju ešte spoločnosť 3CIO, s.r.o. Preprava sa uskutočnila 6. februára 2009 až 7. februára 2009, do tej doby bol tovar uskladnený v sklade spoločnosti REBELLO, s.r.o. pri nakládke tovaru sa nachádzal pán Štefan Smrek - konateľ spoločnosti REBELLO, s.r.o. a pán Plachetka - kolega. Zo strany odberateľa nebol prítomný nikto, zo strany prepravcu si už presne nepamätá, kto bol prítomný. Miesto vykládky bolo niekde pri Hodoníne. K predloženým zmluvám neboli vyhotovené žiadne dodatky. Nepredaný tovar sa nachádzal v sklade spoločnosti REBELLO, s.r.o. a je možné ho skontrolovať fyzicky.

Správca dane preveril aj obchodnú spoločnosť REBELLO, s.r.o. Spišská Nová Ves, konatelia tejto spoločnosti uviedli, že s obchodnou spoločnosťou 3CIO, s.r.o., sa dohodli na bezplatnom prenájme priestorov, o čom predložili zmluvu o nájme zo dňa 1. novembra 2008. Táto zmluva bola ukončená dňom 5. februárom 2009.

V čase miestneho zisťovania bolo v sklade 117 kusov Rothenberger vŕtačiek a 173 kusov typu Baier, spolu 290 kusov, pričom počet bol fyzicky skontrolovaný. Z výpovede týchto konateľov vyplynul nesúlad v množstve tovaru vykazovanom daňovým subjektom a zistenom pri miestnom zisťovaní.

Ďalším zisťovaním u českého subjektu COMSEN, s.r.o., bolo zistené, že táto obchodná spoločnosť posledné daňové priznanie k DPH podala za apríl 2008, táto spoločnosť je nekontaktná, z adresy sídla spoločnosti je odsťahovaná, všetky zásielky sú doručované verejnou vyhláškou. Podľa oddelenia cudzineckej polície neprechádza konateľ spoločnosti Zsolt Juhász žiadnou cudzineckou evidenciou. Jediná jeho známa adresa je: Budapest, Harmat Utca 12, Maďarská republika.

Ďalším preverovaním sa zistilo, že konateľ platiteľa sa nevedel vyjadriť, kto prevzal tovar za spoločnosť COMSEN, s.r.o. v Hodoníne od prepravcu. So spoločnosťou COMSEN, s.r.o. bol uzatvorený len tento jediný obchod a nevedel sa presne vyjadriť, aká suma bola dňa 10. augusta 2009 spoločnosťou COMSEN, s.r.o. za obchod deklarovaný faktúrou č. 2081201 zaplatená a ani, aká čiastka bola uhradená dodávateľovi VINT, s.r.o. za faktúru č. 003/08.

Správca dane vypočul splnomocnenca obchodnej spoločnosti COMSEN, s.r.o. Milana Rapanta, čo je uvedené v zápisnici o ústnom pojednávaní č. 685/320/55728/2009/Gaa, ktorý uviedol, že predmetom kúpnej zmluvy zo dňa 12. decembra 2008 boli vŕtačky a rozbrusovačky, tovar on osobne vykladal v Hodoníne v bývalom mäsokombináte, tam mala obchodná spoločnosť COMSEN, s.r.o., prenajaté sklady od správcu konkurznej podstaty, pričom si nepamätal, kedy to bolo a nevedel ani potvrdiť, kde bol tovar uskladnený na Slovensku, lebo pri nakládke nebol a tovar bol do Českej republiky prepravený pred Vianocami 2008, alebo v januári 2009. Nevedel sa vyjadriť ani k tomu, akou formou a v akej výške bol tovar spoločnosti 3CIO, s.r.o., uhradený a ani to, či bol tovar uhradený obchodnej spoločnosti COMSEN, s.r.o., alebo inému. Na otázku, či podal za november a december 2008 daňové priznanie k DPH odpovedal, že mesačne nosil daňové priznania na podateľňu správcu dane Praha 4, alebo 8, asi od apríla 2009 už daňové priznania nepodával, nakoľko konateľ sa odmlčal (ide o COMSEN, s.r.o.) . Predloženú plnú moc používal len v styku s obchodnými partnermi.

Na základe ďalšej žiadosti správcu dane č. 685/320/50456/2009/Gaa bola požiadaná Česká daňová správa o preverenie dopravcu Martínek Josef - autodoprava, Petrov , na základe čoho bolo zistené, že pán Martínek prehlásil, že vozidlo K. XX-XX s návesom K. XXX-XX mal v tej dobe ešte vo svojom vlastníctve a službu mohol vykonať. Pečiatka na prepravnej faktúre č. 029000061 zo dňa 20. februára 2009 súhlasí a podpis vystavujúcej osoby (Patinková) je tiež reálny. Ďalšie doklady ako úhrady, prepravný kotúč a pod., ako aj meno vodiča sa nepodarilo zistiť. Pán Martínek ku koncu roka 2008 bol nútený sa presťahovať do menších náhradných priestorov, kde zatekalo a boli poškodené archivované doklady, preto sa nezachovali v čitateľnej podobe. Existuje o tom aj zápis Okresného archívu Hodonín. Tovar mal byť dovezený do Hodonína, kde si ho mala prevziať firma COMSEN, s.r.o., Praha. Túto spoločnosť pán Martínek nepozná a ani nevie, kde v Hodoníne by sa mali nachádzať jej priestory.

Dňa 23. 10. 2009 zaslal správca dane opäť dožiadanie č. 685/320/64020/2009/MI na Daňový úrad Spišská Nová Ves z dôvodu preverenia tovaru spoločnosti 3CIO, s.r.o., ktorý sa pri miestnom zisťovaná dňa 27. 3. 2009 ešte nachádzal v skladových priestoroch firmy REBELLO, s.r.o. Správca dane mal pochybnosti o existencii, resp. o pôvode tovaru. Z odpovede na dožiadanie č. 732/320/53058/2009/ Čuj zo dňa 12. novembra 2009 vyplýva, že dňa 6. 11. 2009 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov spoločnosti REBELLO, s.r.o. a bolo zistené, že predmetné vŕtačky sa v jeho priestoroch už nenachádzajú, podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti boli už asi mesiac vyskladnené. Žalovaný v ďalších dôvodoch svojho rozhodnutia uvádza právnu úpravu ustanovenia § 43 ods. 1 zákona o DPH v platnom znení, ako aj ďalšie ustanovenia uvedeného zákona, pokiaľ ide o § 19 ods. 1, § 69 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. c/ o DPH.

K nadobudnutiu tovaru vnútri Spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky vnútri Spoločenstva, k oslobodeniu od dane dôjde len vtedy, keď právo nakladať s tovarom ako vlastník, prejde na

nadobúdateľa, a keď dodávateľ preukáže, že tento tovar bol odoslaný, alebo prepravený do iného členského štátu, a že v dôsledku tohto vývozu, alebo tejto prepravy fyzicky opustil územie členského štátu dodania (rozsudok ESD C-409/04) .

Na základe všetkých dôkazov vyššie vymenovaných správca dane zistil, že žalobca nepreukázal intrakomunitárne dodanie tovaru do Českej republiky a nepreukázal ani dodávku tovaru z Maďarskej republiky na územia Slovenskej republiky. Vyjadrenia konateľa spoločnosti COMSEN, s.r.o. (splnomocnený zástupca Rapant) , ničím nepreukázal, že by obchodná spoločnosť COMSEN, s.r.o., Praha 4, prevzala tovar v Hodoníne v decembri 2008. Za uvedenú prepravu nebolo zaplatené a nebolo ani za takúto dodávku žalobcu uhradené. V medzinárodnom prepravnom doklade CMR, nie je uvedená žiadna zmienka o tom, kto tovar prevzal a nepravdivé sa ukázali aj tvrdenia, že do apríla 2009 sa mesačne odovzdávali daňové priznania na podateľňu správcu dane Praha 4. Posledné daňové priznanie COMSEN, s.r.o. sa uskutočnilo za apríl 2008.

Listinné dôkazy v daňovom konaní nie sú bez ďalšieho preukazovania dôkazom o tom, že intrakomunitárna dodávka tovaru bola v deklarovanom rozsahu aj uskutočnená. Posudzovaný doklad môže byť dôkazom len vtedy, ak bol vystavený na základe skutočného, reálneho plnenia. Predložením dokladov platiteľ len tvrdí, že k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru do iného členského štátu (do Českej republiky spoločnosti COMSEN, s.r.o.) došlo, musí byť však schopný ho preukázať aj v skutočnosti.

K uvádzanému rozsudku platiteľa č. C - 146/05/Collée, žalovaný v rozhodnutí uvádza, že v tomto prípade ESD prijal záver, že zásada daňovej neutrality vyžaduje, aby oslobodenie bolo priznané, ak sú splnené základné požiadavky, aj keď formality boli opomenuté, resp. účtovné doklady o tejto dodávke boli predložené oneskorene. Na druhej strane ESD uviedol, že vnútroštátny súd pri skúmaní práva na oslobodenie od DPH mal zohľadniť skutočnosť, že zdaniteľná osoba najprv vedome zatajila existenciu dodávky v rámci Spoločenstva, iba vtedy, ak existuje nebezpečenstvo straty daňových príjmov, a ak toto zdaniteľná osoba úplne neodstránila.

Rozsudok ESD C-409/04 ESD, na ktorý sa platiteľ tiež odvoláva, uvádza, že podmienka oslobodenia je splnená len vtedy, keď právo nakladať s tovarom ako vlastník, prejde na nadobúdateľa, a keď dodávateľ preukáže, že tento tovar bol odoslaný, alebo prepravený do iného členského štátu, a že v dôsledku tohto vývozu, alebo tejto prepravy, fyzicky opustil územia členského štátu dodania.

Z dôkazných prostriedkov vykonanými v prvostupňovom správnom konaní sa zistilo, že žalobca fyzický pohyb tovaru do iného členského štátu v decembri 2008 nepreukázal, nesprávne uviedol pohyb tohto tovaru aj v daňovom priznaní za december 2008 a fyzický pohyb tovaru do iného členského štátu sa podľa platiteľa dane uskutočnil až vo februári 2009, a preto mal byť zahrnutý až do daňového priznania za február 2009.

Podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH, ak je tovar odoslaný, alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje buď

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a/.

Uvedené ustanovenie určuje, kedy nastane deň dodania tovaru, ale za predpokladu, že je nespochybniteľné, že tovar bol odoslaný, alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu. V tomto prípade však dokazovanie, za účelom čo najúplnejšieho zistenia skutkového stavu, a ktoré bolo vedené v súlade s ustanoveniami a zásadami daňového konania, neviedlo k odstráneniu a vyvráteniu

pochybností o uskutočnení introkomunitárneho dodania tovaru českému odberateľovi COMSEN, s.r.o., poukazujúc na § 2 ods. 1 a § 29 ods. 2, 4 a 8 zákona o správe daní.

Žalobca v zákonnej lehote podal žalobu na súd a v žalobných dôvodoch uviedol, že sa u neho vykonala daňová kontrola za mesiac november a december 2008, o výsledku ktorej bol vyhotovený protokol č. 685/320/6571/2010/MI zo dňa 4. februára 2010, s daňovým subjektom prerokovaný a doručený dňa 4. 3. 2010.

Žalobca v žalobe opisuje právne závery správcu dane a cituje v napadnutom rozhodnutí uvádzané právne predpisy vzťahujúce sa na zákon o DPH, zákon č. 222/2004 Z. z. Medzi žalobné dôvody žalobcu je potrebné poukázať:

1) správca dane nesprávne vyhodnotil dôkazy,

2) spochybnil splnenie podmienok oslobodenia od dane (§ 43 ods. 1 až 4, 5 zákona o DPH) ,

3) daňový subjekt dostatočne preukázal splnenie podmienok oslobodenia od dane,

4) správca dane nevykonal dokazovanie v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb., § 2, § 29 zákona o správe daní,

5) nepostupoval v súlade so závermi ESD, spor C-409/04, C-146/05 Collée.

Súd podľa ustanovenia § 247 a nasl. O.s.p. sa opakovane zaoberal so žalobnými námietkami žalobcu a dospel k uvedenému záveru:

Odôvodnenie rozsudku má význam z hľadiska kontroly správnosti rozsudku, a to nielen zo strany účastníkov konania, ale aj zo strany odvolacieho a dovolacieho súdu.

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasnil skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) , ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (III. Nález Ústavného súdu č. 115/03, č. 313/2003, III. 119/03, č. 189/2003) .

Z predložených dôkazov, ktoré sa nachádzajú v administratívnom spise, súd opakovane konštatuje, že žalobca nepreukázal podľa ustanovenia § 45 ods. 5 zákona o DPH splnenie podmienok pre oslobodenie od dane za zdaňovacie obdobie december 2008 a správnym záverom správneho orgánu tak prvostupňového, ako aj odvolacieho, sa v plnom rozsahu stotožňuje a k vykonaným dôkazom nemá čo uviesť.

K zisteniam správcu dane súd poukazuje na ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Z výpisu obchodného registra firmy Rothenberger Slovakia, s.r.o., so sídlom na Vodnej 1/2 v Komárne, oddiel: M. vložka č. XXXXX/N, táto obchodná spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra s

účinnosťou od 21. júla 2007 na uvedenom sídle a jej štatutárny orgán: konateľ Gyula Imre Horváth so sídlom v Budapešti, Kavics utca 11, v zápisnici Daňového úradu Komárno č. 621/320/44706/09/Gra zo dňa 6. 10. 2009 uviedol, že firma Rothenberger Slovakia, s.r.o. sa nezaoberá priamym predajom tovaru, ale len vykonával prieskum trhu a spotrebiteľskú činnosť. Dodanie tovaru zn. Rothenberger sa uskutočňuje priamo zo skladu Rothenberger kft. Budapešť na základe objednávok od predajcov na Slovensku. Uviedol ďalej, že tovar zn. Rothenberger rodia drill ceramic a rodia drill 1800 dws firma Rothenberger Slovakia, s.r.o. na Slovensku nepredala. Tovar zn. Baier Rothenberger tiež nepredala. Táto firma nebola v zmluvnom vzťahu ani s firmou DREV CONTAKT, s.r.o. V Komárne má táto budapeštianska firma iba svoje zastúpenie.

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 8. septembra 2009 č. 685/320/55728/2009/Gaa, svedok Rapant Milan, Hodonín, splnomocnenec spoločnosti COMSEN, s.r.o. Praha, za prítomnosti Ing. Patríciusa Hnatkoviča do zápisnice uviedol, že nevie uviesť dátum nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru. Nezodpovedal ani otázku, kde bol tovar uskladnený na území Slovenskej republiky, lebo pri nakládke tovaru nebol. Na otázku, kedy bol tovar prepravený do Českej republiky uviedol, že bolo to asi pred Vianocami v roku 2008, alebo v januári 2009. Tovar bol dovezený jedným kamiónom. Vedľajšie otázky, kto prepravu zabezpečil a kto platil, uviedol, že nevie, pretože si myslí, že dodávateľská firma, ale nebol si tým istý. Na otázku, komu bol tovar v Českej republike následne predaný, nevedel uviesť, uviedol iba, že sa mu zdá, že to bola rumunská firma. Na ďalšie otázky, ako bol tovar uhrádzaný, tieto zodpovedané neboli, pretože žiadne doklady predložené neboli.

Žalobca ani dodatočne nepredložil doklady o nadobudnutí tovaru.

Vzhľadom na vyššie uvedené pochybnosti súd sa stotožňuje v plnom rozsahu s právnymi závermi žalovaného a nevidí dôvod, prečo by malo byť rozhodnutie súdu nepreskúmateľné pre neuvedenie dôvodov.

Žalobca na základe kúpnej zmluvy zo dňa 10. 11. 2008 mal kúpiť od obchodnej spoločnosti VINT, s.r.o., so sídlom v Rožňave vŕtačky zn. Rothenberger a Baier, podľa dodacieho listu, ktorý mal byť súčasťou kúpnej zmluvy (dodávateľská faktúra č. 003/08 zo dňa 16. 11. 2008) , uvedené nie je predmetom konania. Následne, žalobca dňa 12. 12. 2008 uzavrel kúpnu zmluvu s obchodnou spoločnosťou COMSEN, s.r.o., Nuselská 108, Praha 4, na ten istý predmet zmluvy ako s obchodnou spoločnosťou VINT, s.r.o. (dodací list nebol ani v jednom prípade súčasťou kúpnej zmluvy) . Žalobca dňa 12. 12. 2008 vyhotovil faktúru č. 20081201 pre COMSEN, s.r.o., Praha 4 v sume 1,237.635 eur za dodávku Rothenberger a Baier v množstvách uvedených na faktúre, súčasne, COMSEN, s.r.o. Praha 4 dňa 12. 12. 2008 uzavrela nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou REBELLO, s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorej predmet prenájmu bol prenájom nebytových priestorov pre potreby podnikania nájomcu, ale neuviedla, kde a hoci bola uzavretá na dobu neurčitú, bola ukončená dňa 5. 2. 2009. Obdobne bola uzavretá aj zmluva o prenájme dňa 1. 11. 2008 medzi obchodnou spoločnosťou REBELLO, s.r.o. Spišská Nová Ves ako prenajímateľom a nájomcom 3CIO, s.r.o., Zvolen, bez určenia miesta prenájmu (nie je predmetom konania) .

Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, (ďalej zákona o DPH) v znení neskorších predpisov, oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný, alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim, alebo nadobúdateľom tovaru, alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Žalobca sa snažil deklarovať, že dodal tovar až v mesiaci február 2009. Z administratívneho spisu však vyplýva, že dodanie tovaru nebolo uskutočnené vôbec, pretože čestné prehlásenie zo dňa 12. 12. 2008 vystavené obchodnou spoločnosťou COMSEN, s.r.o., bez čitateľného podpisu, že v ten istý deň 12. 12. 2008, konateľ tejto spoločnosti prehlasuje nadobudnutie tovaru, bez ďalšej identifikácie, je absurdné. Nepreukázalo sa ani dodanie tovaru podľa CMR č. CZ RV 0993927, keďže tovar nebol prevzatý na presne určenom mieste, uvedené skutočnosti nepotvrdili ani vypočutí svedkovia, uvedení v protokole zo dňa 4. 2. 2010.

Žalobca teda do Českej republiky tovar nedodal.

Zo zápisnice č. 732/320/51762/2009/Čuj zo dňa 6. 11. 2009 ďalej vyplýva, že fyzickou obhliadkou priestorov spoločnosti REBELLO, s.r.o., bolo zistené, že predmetné vŕtačky sa v jeho priestoroch už nenachádzajú, boli vyskladnené približne pred mesiacom. Pokiaľ ide o nadobudnutie uvedeného tovaru na územie Slovenskej republiky, tento tovar firma Rothenberger Slovakia, s.r.o., Komárno na Slovensku nepredáva, pretože sa dováža priamo od výrobcu z Maďarska na základe objednávok od predajcov na Slovensku (zápisnica o miestnom zisťovaní 6. 10. 2009) , teda tuzemskí predajcovia na Slovensku sú len sprostredkovatelia predaja, so žalobcom žiadnu zmluvu neuzavrela.

Podľa ustanovenia § 43 ods. 5 zákona o DPH, platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane (odsekov 1 až 4) . Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiu faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným

dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,

b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo inou osobou ním poverenou,

c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním

poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,

d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.

Súd neuznal námietku žalobcu ani v tom smere, že za deň dodania tovaru v tomto prípade sa považuje deň 6. 2. - 7. 2. 2009, pretože žiadne vierohodné doklady uvedenú skutočnosť nedeklarovali.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 8 zákona o DPH, ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a/.

Námietka žalobcu ohľadne rozsudkov ESD C-409/04, C-146/05 je v tomto prípade právne irelevantná, nakoľko tovar nebol dodaný na územie Českej republiky.

COMSEN, s.r.o., Praha 4, od apríla 2008 daňové priznanie nepodávala.

Ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len v medziach žaloby ) dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení, súd žalobu zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ustanovenia § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p, neúspešnému žalobcovi nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.