KSKE 7 S 13928/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13928/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234358 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234358.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobkyne X. L. S. g S. n M. v e , bytom, T., S. Č.. X, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska č. 2 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 02. 09. 2010 č.: AA/2010/03974 takto

r o z h o d o l :

Žalobu zamieta.

Žalobkyni právo na náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 02. 09. 2010 č. AA/2010/03974 žalovaný podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Košiciach zo dňa 21. 06. 2010 č. K2/2010/17058, ktorým nebolo vyhovené žiadosti žalobkyne o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zo dňa 26. 05. 2010, keďže miera funkčnej poruchy žalobkyne je 40 % podľa časti IX ods. 4 písm. c) prílohy č. 3 zák. č. 447/2008 Z. z.. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že žalobkyňa nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 2 ods. 3 cit. zákona.

Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že posudkový lekár útvaru posudkových činností Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice na základe podaného odvolania a predloženej spisovej dokumentácie správneho orgánu prvého stupňa vydal lekársky posudok, podľa ktorého je miera funkčnej poruchy žalobkyne 40 % podľa časti IX.4.c. prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z., v dôsledku čoho žalobkyňa nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. U menovanej ide o bronchiálnu astmu stredne ťažkú. Pri ostatných ochoreniach miera funkčnej poruchy tiež nedosahuje 50 %. Reagujúc na námietky žalobkyne v odvolaní podanom proti napadnutému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa, s poukazom na ust. § 55 ods. 9 a 10 cit. zákona uviedol, že v zmysle cit. zák. ustanovení správny orgán prvého stupňa nebol povinný poskytnúť menovanej možnosť vyjadriť sa k obsahu lekárskeho posudku, keďže táto možnosť pripadá do úvahy len ak podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok, pričom aj o to musí žiadateľ požiadať písomne. Žalobkyňa takúto písomnú žiadosť nepodala. Aj v prípade, žeby ju podala, nebolo by povinnosťou správneho orgánu prvého stupňa obsah lekárskeho posudku z uvedených dôvodov s ňou prerokovať. Poukázal na to, že žiadosť menovanej sa týka vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, kde podkladom pre vydanie rozhodnutia nie je komplexný posudok, ale iba lekársky posudok v zmysle cit. § 55 ods. 9 citovaného zákona.

S poukazom na ust. § 12 ods. 1 - 3 cit. zákona konštatoval, že miera funkčnej poruchy u žalobkyne bola určená podľa druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením v súlade s prílohou 3 cit. zákona, pričom keďže ostatné posudzované ochorenia neovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením, tzn., bronchiálnu astmu stredne ťažkú tak, aby spôsobovali znevýhodnenie, ust. § 12 ods. 3 cit. zákona, tzn. zvýšenie o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením jej nebolo možné priznať.

Včas podanou žalobou zo dňa 06. 09. 2010, podanou osobne na Krajskom súde dňa 08. 10. 2010, sa žalobkyňa domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci tomuto na ďalšie konanie. Podľa jej názoru správny orgán pred vydaním tohto rozhodnutia nedostatočne zistil skutočný stav veci a nerešpektoval právne normy, ktoré boli pre rozhodnutie významné. Rozhodnutie odôvodnil iba odbornými nálezmi výlučne lekárskeho charakteru, ktoré diagnostikovali jej zdravotný stav podľa jednotlivých špecializácií a neurčovali osobitne súvislosti medzi zdravotným stavom a mierou funkčnej poruchy. Poukázala na to, že z rozhodnutia nie je zrejmé, aká porovnateľná miera funkčnej poruchy zodpovedá charakteru a rozsahu piatich vyhodnotených funkčných porúch (astma bronchiale, nízky vzrast, praktická slepota jedného oka, chronický VAZ a artériová hypertenzia) . Rozhodnutie a lekársky posudok nezohľadňuje mieru funkčnej poruchy vyplývajúcej z lekárskeho reumatologického nálezu, ktorý preukazuje diferencovanú hypopláziu kostí oboch rúk, predlaktí, zmeny v okolí hlavičky proximálneho palca s perioseálnymi apóziami napriek tomu, že ide o chronické a trvalé poškodenie, pri ktorom miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. Správny orgán tiež nevyhodnotil, či ide o porovnateľný stav s osobou rovnakého veku a pohlavia, pokiaľ ide o diagnostikované zúženie zorného poľa, hornej a dolnej časti pravého oka na 50° a zúženie zorného poľa ľavého oka na 20°, potvrdenú predčasnú generalizovanú osteoporózu, koxartrózu a gonartrózu. Zdôraznila, že v napadnutom rozhodnutí boli zistené miery funkčných porúch, ktoré záviseli výlučne od posúdenia zdravotného stavu a nebol vyhodnotený dopad nepriaznivého zdravotného stavu na rozsah jej znevýhodnenia. Zastáva názor, že miera funkčnej poruchy nespočíva výlučne v posúdení zdravotného stavu, ale závisí najmä na posúdení vplyvu zdravotného stavu na obsah a rozsah zdravotného znevýhodnenia v porovnaní so zdravým občanom. V závere konštatovala, že správny orgán konal v rozpore s ust. § 12 ods. 3 a ods. 4 zák. č. 447/2008 Z. z., pretože neprihliadol na ďalšie funkčné poruchy spôsobené ostatnými ochoreniami, hoci boli v konaní preukázané a zdravotný stav, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 3 neposúdil jednou mierou funkčnej poruchy zohľadnením stupňa postihnutia jednotlivých zdravotných systémov.

V písomnom vyjadrení zo dňa 08. 11. 2010 navrhol žalovaný žalobu ako nedôvodnú zamietnuť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa. K žalobným námietkam uviedol, že rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa bolo vydané na základe lekárskeho posudku zo dňa 16. 06. 2010, ktorým bola určená miera funkčnej poruchy 40 % podľa časti IX.4.c. prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. Na základe žalobkyňou podaného odvolania bol jej zdravotný stav vyhodnotený posudkovým lekárom druhostupňového správneho orgánu, ktorý po preštudovaní doloženej zdravotnej dokumentácie vypracoval lekársky posudok dňa 23. 08. 2010 s rovnakým záverom. Ťažké zdravotné postihnutie podľa § 2 ods. 3 cit. zákona je postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % a preto menovanú nebolo možné považovať za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Druhostupňový posudkový orgán vo svojom posudku stanovil ochorenie astma bronchiale stredne ťažkého stupňa ako ochorenie s najvyššou mierou funkčnej poruchy - 40 %, pričom žiadne z ďalších dokladovaných ochorení neovplyvňuje toto základné ochorenie tak, aby spôsobovalo znevýhodnenie a umožňovalo tak zvýšenie funkčnej miery o 10 % v zmysle § 12 ods. 3 cit. zákona. Táto skutočnosť bola žalobkyni vysvetlená v predmetnom rozhodnutí a zároveň boli uvedené aj ďalšie ochorenia menovanej vrátane miery funkčnej poruchy k týmto ochoreniam. V uvedenom zmysle sa vyjadril aj posudkový lekár druhostupňového správneho orgánu vo svojom stanovisku k žalobe zo dňa 04. 11. 2010.

V konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p., po preskúmaní napadnutého rozhodnutia žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a oboznámení sa s ich administratívnymi spismi, dospel súd k záveru, že žaloba žalobkyne dôvodná nie je.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že žiadosťou zo dňa 26. 05. 2010 žalobkyňa požiadala o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu.

Z lekárskeho posudku posudkového lekára správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 16. 06. 2010 č.: K2/2010/17058 na účely § 11 zák. č. 447/2008 Z. z. vyplýva, že tento posudkový lekár vyhodnotil zdravotný stav navrhovateľky na základe vlastného vyšetrenia, ako aj na základe zdravotnej dokumentácie a časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov, ktoré mal k dispozícii a to najmä interného, reumatologického, ortopedického, pľúcneho, očného, kardiologického a endokrinologického nálezu. Na ich základe zistil, že žalobkyňa trpí astmou bronchiale, praktickou slepotou jedného oka, chronickým VAS, artériovou hypertenziou I. štádia WHO a má nízky vzrast. Mieru funkčnej poruchy stanovil v rozsahu 40 % pre ochorenie astma bronchiale, začlenené do kapitoly IX pod položku 4 písm. c) prílohy č. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. Ochoreniu nízky vzrast, praktická slepota jedného oka a chronický VAS pričlenil mieru funkčnej poruchy v rozsahu 30 % a ochoreniu artériová hypertenzia I. štádia WHO pričlenil mieru funkčnej poruchy v rozsahu 10 %. Zo záveru tohto posudku vyplýva, že v danom prípade nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto má zníženú pohybovú schopnosť, v sebaobsluhe je sebestačná, v orientácii a komunikácii nie je postihnutá.

Na základe uvedeného posudku bolo dňa 21. 06. 2010 vydané ÚPSVaR v Košiciach rozhodnutie č. K2/2010/17058, ktorým nebolo vyhovené uvedenej žiadosti žalobkyne s odôvodnením, že miera jej funkčnej poruchy je 40 % podľa prílohy č. 3 skupiny IX oddielu 4 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z., v dôsledku čoho nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 2 ods. 3 cit. zákona.

Proti tomuto rozhodnutiu podala žalobkyňa včas odvolanie zo dňa 08. 07. 2010, doplnené podaním zo dňa 02. 08. 2010, dôvody ktorého korešpondujú s dôvodmi podanej žaloby.

Z lekárskeho posudku posudkového lekára žalovaného zo dňa 23. 08. 2010 č. A/2010/03974 vyplýva, že tento posudkový lekár na základe vlastného vyšetrenia, i jemu dostupnej zdravotnej dokumentácie vyhodnotiac odborné lekárske nálezy C.. Terekovej TARCH z apríla 2008, C. z očného vyšetrenia zo dňa XX. 05. 2010, C.. G. z R. zo dňa 21. 01. XXXX, C.. T. z kardiologického vyšetrenia zo dňa 24. 03. 2010, C. z ortopedického vyšetrenia zo dňa 10. 05. 2010, C. z reumatologického vyšetrenia zo dňa 05. 10. 2009 a C.. P. z reumatologického vyšetrenia zo dňa 31. 03. 2010, dospel k zhodnému záveru ako posudkový lekár prvostupňového správneho orgánu, kde najvyššiu mieru funkčnej poruchy pričlenil ochoreniu astma bronchiale stredne ťažkého stupňa v rozsahu 40 % podľa kapitoly IX, položky 4, písm. c) prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. Všetky ostatné ochorenia dosahujú nižšiu mieru funkčnej poruchy podľa cit. prílohy a neodôvodňujú ani zvýšenie miery funkčnej poruchy rozhodujúceho zdravotného postihnutia o 10 % podľa § 12 ods. 3 cit. zákona. V dôsledku uvedeného posudkový lekár konštatoval, že nejde o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žalobkyňa sa na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná nedostavila, pričom táto svoju neprítomnosť na pojednávaní vopred neospravedlnila, ani z vážneho dôvodu nepožiadala o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa žalovaného zotrvala na písomnom vyjadrení zo dňa 08. 11. 2010, ktoré bolo súdu doručené a ktorým boli objasnené skutkové aj právne dôvody vydania napadnutého rozhodnutia. Poukázala na to, že u žalobkyne skutočne nebolo možné aplikovať ust. § 12 ods. 3 cit. zákona, pretože všetky ostatné diagnózy, na ktoré sa žalobkyňa lieči neovplyvňujú jej základnú diagnózu tak, aby spôsobovali jej znevýhodnenie. Pre porovnanie diagnózou, ktorá by mohla ovplyvniť jej znevýhodnenie pokiaľ ide o základnú diagnózu by bolo napríklad ochorenie srdcovo-cievneho systému a pod. V danom prípade nebolo možné aplikovať ani ust. § 12 ods. 4 cit. zákona, na ktoré poukazovala žalobkyňa v žalobe a to predovšetkým z toho dôvodu, že všetky diagnózy, na ktoré sa lieči, sú uvedené v prílohe č. 3 a toto ustanovenie by bolo možné použiť iba vtedy, ak by diagnózy, na ktoré sa pacient lieči neboli presne špecifikované a definované v tejto prílohe. Na záver poukázala na to, že mnohí účastníci si zamieňajú kritériá na určenie miery funkčnej poruchy podľa cit. zákona s kritériami a podmienkami pre určenie miery

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v zmysle zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, pričom tieto kritériá sú upravené rôznou právnou úpravou a sú na jednotlivé účely odlišné.

Podľa § 16 ods. 1 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa § 2 ods. 3 cit. zákona ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

Podľa § 55 ods. 9 podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok podľa príloha č. 2 cit. zákona.

Podľa § 11 ods. 9 cit. zákona posudkový lekár môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Podľa ods. 10 cit. zák. ustanovenia posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie zdravotného stavu, ak o to táto fyzická osoba písomne požiada.

Podľa ods. 11 cit. zák. ustanovenia výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby a ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.

Podľa ods. 12 cit. zák. ustanovenia na účely preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Podľa § 12 ods. 1 cit. zákona na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3.

Podľa ods. 2 cit. zákonného ustanovenia ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.

Podľa ods. 3 cit. zák. ustanovenia mieru funkčnej poruchy určenej podľa ods. 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie.

Podľa ods. 4 cit. zák. ustanovenia miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3 sa určí podľa miery funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac porovnateľná s mierou funkčnej poruchy uvedenou v prílohe č. 3.

Súd preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a tiež konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, že správne orgány postupovali v súlade s platnou právnou úpravou, a preto aj preskúmavané rozhodnutie žalovaného i správneho orgánu prvého stupňa sú vecne správne a zákonné. Tieto zodpovedajú zákonu aj po ich formálnej stránke.

Podľa názoru súdu v správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a z neho bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje. Žalovaný sa dostatočným spôsobom vysporiadal so všetkými námietkami vznesenými žalobkyňou v podanom odvolaní, ako to vyplýva z dôvodov preskúmavaného rozhodnutia žalovaného.

V konaní bolo nepochybne preukázané, že zdravotný stav žalobkyne bol správnym orgánom prvého i druhého stupňa - ich posudkovými orgánmi posudzovaný v súlade s cit. zák. ustanoveniami. Tieto posudkové orgány vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia, ktorými žalobkyňa trpí, vychádzajúc zo zdravotnej dokumentácie žalobkyne a v nej obsiahnutých časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov tak, ako boli špecifikované v jednotlivých lekárskych posudkoch, vrátane reumatologického nálezu zo dňa 05. 10. 2009 i 31. 03. 2010. Jednotlivé zdravotné postihnutia zistené posudkovými orgánmi boli začlenené do prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. a bola im prisúdená príslušná miera funkčnej poruchy v súlade s cit. prílohou tak, ako to vyplýva aj z jednotlivých lekárskych posudkov. Štyridsať percentná miera funkčnej poruchy bola žalobkyni priznaná pre ochorenie astmu bronchiale stredne ťažkú, začlenenú do kapitoly IX pod pol. 4 písm. c) citovanej prílohy. Ostatné zistené ochorenia sú menej závažné, dosahujú nižšiu mieru funkčnej poruchy a podľa jednotlivých posudkov neovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ochorením tak, žeby spôsobovali znevýhodnenie. Ako to vyplýva z jednotlivých posudkov, žalobkyňa nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle cit. § 2 ods. 3 cit. zákona. Preto jej nebolo možné preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím priznať, resp. žiadosti o vydanie tohto preukazu vyhovieť.

Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností považoval súd námietky žalobkyne obsiahnuté v podanej žalobe za právne irelevantné. Postup správnych orgánov pri určovaní miery funkčnej poruchy v danom prípade bol v súlade s cit. zák. ustanoveniami. Vyhodnotené boli všetky odborné lekárske nálezy nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii žalobkyne a posudkové závery boli náležite odôvodnené. V danom prípade, ako to vyplýva už z uvedeného neboli splnené podmienky pre aplikáciu ustanovenia § 12 ods. 3 a ods. 4 cit. zákona.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, žalobu podľa § 250j ods. 1 O. s. p. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. 05. 2011) ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého neúspešnej žalobkyni právo na ich náhradu nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.