KSKE 7 S 151/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 151/2011

KS v Košiciach, dátum 05.06.2012, sp.zn. KSKE 7 S 151/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/151/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201062 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201062.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Lex Atinia, s.r.o., Bielocerkevská 4, 040 22 Košice, IČO: 46 289 488, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova č. 2, Bratislava (predtým Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica) , o preskúmanie rozhodnutia č. 697/230/2789-19394/11 Husz zo dňa 3.10. 2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu o preskúmanie rozhodnutia č. 697/230/2789-19394/11 Husz zo dňa 3.10. 2011 o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním došlým súdu dňa 5.12.2011 žalobca požiadal súd o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. č. 697/230/2789-19394/11 Husz zo dňa 3.10.2011.

Tunajší súd uznesením pod č.k. 7S/151/2011 zo dňa 19.3.2012 žalobcu vyzval na doplnenie žaloby a to doložením plnomocenstva udelené právnemu zástupcovi.

V zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať.

V zmysle § 43 ods. 2 O.s.p. ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

Z dôvodu, že podanie navrhovateľa nemá zákonom požadované náležitosti a tento nedostatok bráni tomu, aby mohol súd ďalej konať, súd po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žaloby uznesením rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.