KSKE 7 S 160/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/160/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201114 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201114.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu X.. X. X. T. h W. z a , O. B. Ko, I. XXX/XX, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č.8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-KE- KDI2-P-172/2011 zo dňa 25.11.2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 16.12.2011 doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 22.12.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-KE-KDI2-P-172/2011 zo dňa 25.11.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-KE.ODI1-P-563/2011 zo dňa 05.08.2011.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bol žalobca uznaný vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorého sa mal dopustiť tak, že dňa 10.05.2011 v čase o 15,14 hod. viedol po štátnej ceste 1/79 v obci Čerhov v smere jazdy na obec Veľaty nákladné motorové vozidlo továrenskej značky FIAT DUCATO bielej farby A..Č.. S.-XXXHC rýchlosťou 62 km/hod v úseku, kde je rýchlosť ustanovená vo všeobecne záväznom právnom prepise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky - 50 km/hod, čím rýchlosť jazdy prekročil o 12 km/hod. Táto skutočnosť bola zaznamenaná cestným laserovým rýchlomerom typu Ramer 7 CCD - U. Následne bolo vozidlo zastavené na úrovni základnej školy na príjazde z obce Slovenské Nové Mesto a vodič kontrolovaný policajnou hliadkou policajného zboru. Ako vodič vozidla bol stotožnený žalobca. Pretože vodič odmietol riešiť priestupok v blokovom konaní, po poučení vodiča bola k priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky policajtom spracovaná správa o výsledku objasňovania priestupku a z miesta priestupku bola vyhotovená fotodokumentácia z prekročenia rýchlosti. Uvedeným konaním žalobca závažným spôsobom porušil ustanovenie § 16 ods.4 s poukázaním na ustanovenie § 137 ods.2 písm.d/ zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 22 ods.2 zákona o priestupkoch mu bola uložená pokuta 30,- eur a taktiež povinnosť uhradiť trovy konania vo výške 16,- eur.

Správny orgán prvého stupňa odôvodnil svoje rozhodnutie obsahom zápisnice o ústnom pojednávaní o priestupku, správou o výsledku objasňovania priestupku, fotodokumentáciou z prekročenia rýchlosti vozidla S.-XXXHC, certifikátom o overení cestného radarového rýchlomera Ramer 7 CCD - U, záznamom o podaní vysvetlenia policajtom Martinom Semanom a výpisom z evidencie dopravných priestupkov žalobcu. Žalobca do zápisnice o ústnom pojednávaní uviedol, že predmetný skutok nespáchal a tento skutok nie je priestupkom. Uviedol, že cez obec Čerhov prechádzal so svojim osobným motorovým vozidlom rýchlosťou 51 km/hod., počas jazdy cez obec Čerhov videl oproti prichádzajúce vozidlo polície, ktoré sa neskôr otočilo a išlo za ním a ďalšími motorovými vozidlami. Po prejdení križovatky ulíc cesta I/79 a odbočky do obce Luhyňa bol zastavený policajnou hliadkou, ktorá mu oznámila, že prekročil rýchlosť v obci o 12 km/hod. Žalobca prekročenie rýchlosti poprel s tvrdením, že vo vozidle má technické zariadenie, ktoré mu signalizovalo, že ide rýchlosťou 51 km/hod. Na požiadanie mu policajná hliadka umožnila nahliadnuť do fotodokumentácie o prekročení rýchlosti jeho vozidla, do monitoru namontovaného radaru v služobnom motorovom vozidle, pričom videl, že je nafotené jeho motorové vozidlo aj s vyznačenou rýchlosťou 62 km/hod. Namietal postup policajnej hliadky, ktorá ho zastavovala až po 2,5 km od údajného miesta spáchania priestupku. Dožadoval sa vykonania kalibrácie služobného radaru, ktorým bola meraná rýchlosť jazdy jeho osobného motorového vozidla.

Žalobcovi bol vydaný rozkaz o uložení sankcie za uvedený priestupok, ktorým mu za spáchanie priestupku bola uložená pokuta vo výške 30,- eur. Proti rozkazu o uložení sankcie za priestupok žalobca podal v zákonom stanovenej lehote odpor.

Zo záznamu o podaní vysvetlenia Martina Semana, policajta z Okresného dopravného inšpektorátu ORPZ v Trebišove, správny orgán prvého stupňa zistil, že služobné cestné vozidlo polície išlo v protismernej časti vozovky, preto sa policajti s vozidlom otočili a išli za vozidlom žalobcu v smere na obec Veľaty, kde bolo vozidlo žalobcu následne predbehnuté a počas jazdy zastavované pokynom na zastavenie v zmysle § 63 zákona č. 8/2009 Z.z. Na základe miestnej znalosti policajtov z Okresného dopravného inšpektorátu ORP v Trebišove, ktorí vedeli, že neďaleko po pravej strane v smere ich jazdy, ako aj v smere jazdy žalobcu sa nachádza odstavná plocha, kde je možné vozidlo žalobcu odstaviť, rozhodli sa, že miestom na zastavenie vozidla žalobcu bude práve táto odstavná plocha, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky. Policajná hliadka by žalobcu bezdôvodne nezastavovala, nekontrolovala a nespisovala správu o výsledku objasňovania priestupku a tým ho bezdôvodne obvinila zo spáchania uvedeného priestupku, pokiaľ by jednoznačne nebola presvedčená, že žalobca svojim konaním neporušil ustanovenie § 16 ods.4 zákona č. 8/2009 Z.z. Porušením tohto ustanovenia sa žalobca dopustil priestupku podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona o priestupkoch . Zo snímky vyhotovenej cestným radarovým rýchlomerom Ramer 7 CCD-U s overeným certifikátom platným do 25.11.2011 je zrejmé, že žalobca viedol svoje motorové vozidlo rýchlosťou 62 km/hod., čo je možné kvalifikovať ako prekročenie rýchlosti ustanovenej osobitným predpisom.

K námietke žalobcu, aby správny orgán vykonal kalibráciu služobného radaru, ako aj motorového vozidla správny orgán prvého stupňa uviedol, že tento úkon nie je potrebné vykonať, pretože z predloženého certifikátu o overení cestného radarového rýchlomera je zrejmé, že overenie certifikátu platí do 25.11.2011, teda meradlo zodpovedá schválenému typu a spĺňa metrologické požiadavky na daný druh meradla. Prvostupňový správny orgán nemal dôvod spochybňovať predložený certifikát, pretože rýchlomer vyhovuje v celom rozsahu merania. Skutočnosť, že navigačné zariadenie vo vozidle žalobcu ukazovalo podľa žalobcu rýchlosť 51 km/hod., je pre správny orgán irelevantná.

Uloženú sankciu správny orgán prvého stupňa odôvodnil skutočnosťou, že žalobca je držiteľom vodičského oprávnenia od roku 1977 bez záznamu o priestupkoch v cestnej premávke, priestupkom nebol spôsobený žiadny škodlivý následok. Ďalej prihliadol na to, že je v prospech všeobecného záujmu, aby účastníci cestnej premávky rešpektovali a dodržiavali pravidlá cestnej premávky a tým sa vyhli prípadným kolíziám a následným sankciám v súvislosti s premávkou motorového vozidla na pozemných komunikáciách.

Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím po zamietnutí odvolania potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Zotrval na skutkových zisteniach a ich právnom hodnotení správnym

orgánom prvého stupňa. Ako dôvodnú hodnotil žalovaný námietku týkajúcu sa označenia motorového vozidla žalobcu ako nákladného motorového vozidla. Uviedol, že správny orgán prvého stupňa urobil chybu v písaní, keď namiesto osobného motorového vozidla továrenskej značky FIAT DUCATO bielej farby ev.č. S. XXXHC uviedol nákladné motorové vozidlo už uvedenej značky a evidenčného čísla. Táto chyba podľa žalovaného nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia, pretože motorové vozidlo bolo dostatočným spôsobom identifikované.

K námietke žalobcu týkajúcej sa spôsobu zastavovania jeho motorového vozidla policajnou hliadkou žalovaný uviedol, že zo záznamu o podaní vysvetlenia člena hliadky OR PZ v Trebišove zo dňa 19.07.2011 vyplýva, prečo žalobcu zastavovali pri odstavnej ploche nachádzajúcej sa vedľa odbočky na obec Luhyňa. K zastaveniu vozidla žalobcu došlo z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na štátnej ceste I/79 ako aj s prihliadnutím na bezpečnosť priestupcu pri prejednávaní priestupku.

Tvrdenia a odvolacie námietky žalobcu žalovaný hodnotil ako neopodstatnené a obranu žalobcu považuje za účelovú v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za spáchaný priestupok.

Žalovaný sa v dôvodoch rozhodnutia vyjadril aj k výške uloženej sankcie. Uviedol, že podľa ustanovenia § 87 ods.4 priestupkového zákona po zrušení odporu obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie s výnimkou pokarhania alebo vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednaní priestupku nezistia nové podstatné okolnosti. Podľa § 22 ods.2 písm.c/ zákona o priestupkoch môže správny orgán za tento priestupok uložiť pokutu od 150,- do 800,- eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do troch rokov. Prihliadajúc na tieto okolnosti ako aj na okolnosti uvedené v § 12 ods.1 priestupkového zákona považoval žalovaný druh a výmeru sankcie uloženej prvostupňovým správnym orgánom za primeranú. Prvostupňový správny orgán bral do úvahy tú skutočnosť, že žalobca sa v sledovanom období nedopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za čo mu uložil sankciu - pokutu podľa rozkazu vo výške 30,- eur, hoci podľa priestupkového zákona je najnižšia možná pokuta vo výške 150,- eur.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Namietal, že skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nespáchal. Napadnutým rozhodnutiam vytýkal nesprávny údaj o tom, že jeho vozidlo bolo zastavené na úrovni základnej školy v obci Čerhov, že išlo o nákladné motorové vozidlo, hoci v skutočnosti išlo o 9 miestne osobné motorové vozidlo a v dôvodoch napadnutého rozhodnutia na strane 9 bolo uvedené, že spisový materiál potvrdzuje, že priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustil obvinený H.. G. S.. Žalovanému vytýkal, že nezohľadnil skutočnosť, aká je zákonná technická povolená metrologická odchýlka meracieho zariadenia - služobného cestného radarového rýchlomeru Ramer 7 CCD-U, teda, že za táto odchýlka môže byť 3 km/hod. do rýchlosti 100 km/hod. a odchýlka ± 3 % pre vyššiu rýchlosť. Pri zohľadnení tejto skutočnosti a pri nameraní údajnej rýchlosti 62 km/hod. a po odpočítaní povolenej zákonnej technickej odchýlky 3 km/hod., policajt porušil svoju povinnosť, pretože nemohol uložiť za rýchlosť 59 km/hod. blokovú pokutu 30,- eur. Tým porušil platné predpisy SR.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 26.01.2012 navrhol žalobu zamietnuť. Uviedol, že žalobca bol zameraný cestným laserovým rýchlomerom typu Ramer 7 CCD-U na štátnej ceste 1/79 v obci Čerhov v smere jazdy na obec Veľaty, ale zastavený bol na úrovni základnej školy.

K žalobcovej námietke týkajúcej sa nesprávne označeného motorového vozidla ako nákladného motorového vozidla uviedol, že s touto námietkou sa už vysporiadal v odôvodnení svojho rozhodnutia, keď konštatoval, že správny orgán prvého stupňa urobil chybu v písaní, pričom táto chyba nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia vzhľadom na to, že motorové vozidlo žalobcu bolo dostatočným spôsobom identifikované.

Za chybu v písaní označil žalovaný aj nesprávny údaj v predposlednom odstavci svojho rozhodnutia, keď namiesto osoby X.. X. X.W. T. H.. G. S.. Túto chybu žalovaný zistil až z podanej žaloby a dňa 25.01.2012 ju odstránil postupom podľa § 47 ods.6 zákona o správnom konaní, pričom žalobca bol o tom upovedomený. Ide o chybu, ktorá nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia žalovaného.

K žalobnej námietke, podľa ktorej nemohol policajt uložiť žalobcovi za rýchlosť 59 km/hod. blokovú pokutu 30,- eur, žalovaný uviedol, že žalobca prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť v obci 50 km/hod. Priestupku si nebol vedomý, preto nemohol byť uplatnený postup podľa § 84 zákona o priestupkoch, teda nemohla byť realizovaná skrátená forma priestupkového konania - blokové konanie. Pretože blokové konanie ani nezačalo, nebol dôvod uvádzať zo strany policajta objasňujúceho dopravný priestupok výšku pokuty. Preto bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku a spisový materiál bol postúpený podľa § 55 ods.3 priestupkového zákona na mieste príslušný správny orgán - OR PZ v Košiciach. Žalovaný zdôraznil, že ak by si žalobca bol vedomý spáchania priestupku, bol by riešený v blokovom konaní. Po obdržaní spisového materiálu správny orgán prvého stupňa vydal rozkaz o uložení sankcie za priestupok a žalobcovi uložil pokutu vo výške 30,- eur. Pretože žalobca podal proti rozkazu o priestupku odpor, pokračoval prvostupňový správny orgán v konaní o priestupku, pričom pri ukladaní sankcie postupoval v súlade s § 87 ods.4 zákona o priestupkoch.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnymi spisom žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa jednomyseľne dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa certifikátu o overení podľa § 15 zákona č. 142/2000 Z.z. v platnom znení č. 584/201/16/10 zo dňa 26.11.2010 vydaného Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave cestný radarový rýchlomer typu Ramer 7 CCD-U výr. č. RH:00117/93, RJ:0112/93, OJ:0076/1993 zodpovedá schválenému typu a spĺňa metrologické požiadavky na daný druh meradla ustanovené predpisom - príloha č. 31 k vyhl. č.570/2006 Z.z., pričom overenie platí do 25.11.2011. Podľa overenia predložený cestný radarový rýchlomer vyhovuje v celom rozsahu merania, pričom chyba meradla rýchlosti je pritom menšia ako: ± 3 km/hod. pri meraní rýchlosti v rozsahu 20 až 100 km/hod., ± 3 % z hodnoty pri meraní rýchlosti v rozsahu 100 až 250 km/hod. Podľa fotodokumentácie (fotografia z cestného radarového rýchlomeru + protokol z merania) vyplýva, že dňa 10.05.2011 o 15.14,51 hod. bola vozidlu ev.č. S.-XXXHC na stanovisku Čerhov 1/79 nameraná rýchlosť 62 km/hod. (smer pohybujúceho sa meraného vozidla - príjazd) .

Podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona o priestupkoch priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise (§ 16 zákona č. 8/2009 Z.z.) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/hod., a ak ide po diaľnici v obci alebo rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/hod. (§ 16 ods.4 zákona č. 8/2009 Z.z.) .

V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa ods. 1 písm.a/ až i/ pokutu do 650,- eur, podľa ods.1 písm.j/ do 150,- eur a podľa ods.1 písm.k/ do 60,- eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa ods.1 písm.a/ až i/ pokutu do 650,- eur (§ 22 ods.3 zákona o priestupkoch) .

Podľa § 87 ods.4 zákona o priestupkoch obvinený z priestupku môže proti rozkazu o uložení sankcie za priestupok podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie s výnimkou pokarhania alebo vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

Žalovaný ako aj správny orgán prvého stupňa v správnom konaní postupovali v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami.

V správnom konaní bolo nesporne preukázané, že žalobca sa dopustil priestupku podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona č. 372/1990 Zb. tým, že v obci v úseku, kde je rýchlosť ustanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 50 km/hod. viedol osobné motorové vozidlo rýchlosťou 62 km/hod. Rýchlosť jazdy žalobcu v obci bola preukázaná fotografiou z cestného radarového rýchlomera, ktorý bol zákonným spôsobom overovaný. Chyba meradla rýchlosti podľa už citovaného certifikátu overení je pri rýchlosti v rozsahu 20 až 100 km/hod. ± 3 km/hod. Uvedené odchýlky v presnosti merania nemožno vykladať tak, ako to robí žalobca v podanej žalobe, t.j. že rýchlosť jeho motorového vozidla bola 59 km/hod. Pri možnej chybe meradla ± 3 km/hod. mohla sa skutočná rýchlosť navrhovateľa pohybovať v rozsahu 59 km/hod. až 65 km/hod. Aj v prípade, ak by po zohľadnení možnej chyby meradla reálna rýchlosť osobného motorového vozidla žalobcu predstavovala 59 km/ hod., išlo by o porušenie ustanovenia § 16 ods.4 zákona č. 8/2009 Z.z.

Žalobcovi nebola za spáchanie uvedeného priestupku uložená bloková pokuta z dôvodu, že žalobca odmietol uznať svoju zodpovednosť za spáchanie priestupku. Aj v prípade, ak by žalobcovi bola ukladaná pokuta v blokovom konaní, takisto mu mohla byť uložená s prihliadnutím na ustanovenie § 22 ods.3 a § 13 ods.2 priestupkového zákona vo výške 30,- eur. Pokiaľ žalobca uvádza, že uloženie pokuty v uvedenej výške v blokovom konaní by bolo v rozpore s právnymi predpismi, zrejme mal na mysli internú úpravu Policajného zboru - sadzobník pokút za dopravné priestupky (v čase spáchania priestupku Usmernenie ministra vnútra SR č. 159 z 29.12.2010 publikované vo vestníku Ministerstva vnútra SR čiastka 64/2010) . Uvedený interný predpis nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu.

Žalobcom vytýkané nedostatky prvostupňového správneho rozhodnutia (označenie jeho motorového vozidla za nákladné) , resp. druhostupňového rozhodnutia (za obvineného z priestupku bol označená H.. G. S.) boli ako chyby v písaní odstránené v odvolacom správnom konaní, resp. žalovaným postupom podľa § 47 ods.6 zákona o správnom konaní. Uvedené chyby v písaní nemali vplyv na zákonnosť rozhodnutia žalovaného, resp. správneho orgánu prvého stupňa.

Za právne irelevantnú považuje súd aj žalobnú námietku týkajúcu sa miesta zastavenia osobného motorového vozidla žalobcu po tom, čo mu bola nameraná rýchlosť vozidla 62 km/hod. K spáchaniu priestupku podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona o priestupkoch žalobcom došlo momentom, kedy žalobca prekročil rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise. Skutkový dej predmetného priestupku bol ukončený nameraním rýchlosti pohybu motorového vozidla žalobcu 62 km/hod. Preto je z hľadiska posúdenia naplnenia skutkovej podstaty priestupku podľa § 22 ods.1 písm.h/ zákona o priestupkoch nepodstatné, kde a akým spôsobom bolo zastavené osobné motorové vozidlo žalobcu a žalobcovi bolo oznámené, že sa dopustil uvedeného priestupku.

Pretože rozhodnutie žalovaného je v súlade so zákonom, súd podľa § 250j ods.1 O.s.p. vyslovil, že žaloba sa zamieta.

Neúspešnému žalobcovi súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.