KSKE 7 S 57/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200454 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200454.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu VERITAS, s. r. o., so sídlom Slovenské Nové Mesto 75, zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, AK so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta č. 21/A, proti žalovanému Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Vazovova č. 2, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 16. 02. 2012 č. 1040503/ PD-38/2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 04. 05. 2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR zo dňa 05. 03. 2012 č. 1040505/1/368699-302884/2012/5305, ktorým tento podľa § 48 ods. 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 165 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Trebišov č. 740/230/639-30937/11/Koš zo dňa 11. 10. 2011, ktorým bola v zmysle ust. § 35 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov uložená žalobcovi pokuta za zdaňovacie obdobie tretí štvrťrok 2010 vo výške 11.804,70 eur, a to za porušenie povinnosti nepeňažnej povahy v zmysle § 15 ods. 6, § 15 ods. 14 a § 29 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 23. 05. 2012, doručenou žalobcovi dňa 28. 05. 2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t. j. do dňa 07. 06. 2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote a ani do dnešného dňa súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.