KSKE 7 S 58/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 58/2011

KS v Košiciach, dátum 14.02.2012, sp.zn. KSKE 7 S 58/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/58/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200549 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200549.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I. W. - H. W., H..U.., U. U. I. W.. W. N., N.: XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol. s r.o., Zámocká 5, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad Košice II, Garbiarska 1, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 696/340/27259/09/mark zo dňa 22.5.2009, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V r a c i a žalobcovi súdny poplatok v sume 65,34 Eur po právoplatnosti tohto uznesenia, prostredníctvom Daňového úradu W. N..

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaním zo dňa 13.6.2011 žiadal preskúmať rozhodnutie žalovaného č. 696/340/27259/09/ mark zo dňa 22.5.2009.

Žalobca vzal žalobu späť dňa 15.2.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Žalobcovi sa vracia súdny poplatok v sume 65,34 Eur podľa ust. § 11 ods.3,4 z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.