KSKE 7 S 6/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200052 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200052.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej, JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu: PALADIUM GROUP, s.r.o., so sídlom Gemerská 3, Košice, IČO: 44 351 011, zastúpeného: AK H.I.F., spol. s r.o., zastúpená konateľom JUDr. Petrom Filipom, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie- rozhodnutí žalovaného (právneho nástupcu DR SR) č.I/223/16748-116808/2011/999608-r zo dňa 14.11.2011 a rozhodnutia žalovaného č. I/223/16748-116812/2011/999608-r zo dňa 14.11.2011, takto

r o z h o d o l :

S p á j a na spoločné konanie žaloby, vedené na tunajšom súde pod spisovými značkami č. 7S/6/2012 a 7S/8/2012 s tým, že tieto žaloby sa budú viesť pod sp.zn. 7S/6/2012.

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V napadnutom rozhodnutí v právnej veci vedenej pod sp.zn. 7S/6/2012 žalovaný na základe zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že podľa § 48 ods.5 zák.č. 511/1992 Zb. potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu Y. V.. č.698/230/38684/11/Tak zo dňa 26.5.2011, ktorým bol podľa § 44 ods.6 písm.b/ bod 1./ zákona č.511/1992 Zb. vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2009 v sume 88179,76 €.

V právnej veci vedenej pod sp.zn. 7S/8/2012 žalovaný potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu Y. V.. č. 698/230/38727/11/Tak zo dňa 26.5.2011, ktorým bol podľa § 44 ods.6 písm.b/ bod 1./ zákona č.511/1992 Zb. vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2009 v sume 94259,00 € daňovému subjektu (žalobcovi) .

Žalovaný v obidvoch napadnutých rozhodnutiach v dôvodoch preskúmavaného rozhodnutia po preskúmaní odvolacích námietok proti rozhodnutiam prvostupňových správnych orgánov uviedol, že na základe zistených skutočností z vykonaných jednotlivých dožiadaní, ako aj zápisníc o ústnom pojednávaní (výpovede svedkov - bývalých konateľov, dodávateľských spoločností) vyzval daňový

subjekt (žalobcu) aby predložil k jednotlivým zisteniam správcu dane dôkazy, a to, za akým účelom boli tieto služby objednané od dotknutých obchodných spoločností, keď tieto služby reálne nevykonávali, ale si ich objednávali u rôznych subdodávateľov a ďalej žalobca mal uviesť, kto v skutočnosti tieto služby vykonal. Daňový subjekt nezdôvodnil, prečo si reklamné služby objednal v spoločnosti RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., ktorá ich reálne nevykonala, ale si ich ďalej objednávala od iných subjektov. V odvolacej námietke daňového subjektu vo veci uskutočnenia dodania predmetných služieb, odvolávajúc sa na vyjadrenie bývalého konateľa spoločnosti RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., žalovaný uviedol, že tieto tvrdenia o spolupráci a uskutočnení zdaniteľných obchodov neboli žiadnym relevantným dôkazom, okrem faktúr, ktoré kopírovali objednávky, podložené neboli. Daňové a účtovné doklady sami o sebe nepreukazujú, že predmetné služby boli dodané práve uvedenou spoločnosťou. Spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. ako dodávateľ nepredložila požadované účtovné a daňové doklady a ani iné hodnoverné dôkazy o uskutočnení fakturovaných služieb pre daňový subjekt (žalobcu) . Dodávateľská spoločnosť pre odberateľa (žalobcu) práce svojimi zamestnancami nevykonávala, ale celý objem prác zabezpečovala cestou subdodávateľov, na mená ktorých si nevedela spomenúť. Poskytovanie predmetných služieb týmto dodávateľom malo byť vykonávané aj v zdaňovacích obdobiach v roku 2010. V odvolacej námietke daňového subjektu, pokiaľ ide o podané daňové priznania dodávateľského subjektu k uvedenému žalovaný zaujal stanovisko, že takéto podanie daňového priznania ešte nepreukazuje, že daňový subjekt do daňového priznania zahrnul všetky skutočnosti, ktoré zodpovedajú uskutočnenie zdaniteľných obchodov. Daňovým priznaním daňovník iba deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti, ale nepreukazuje, že výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu bol v daňovom priznaní uvedený správne. Vzhľadom k tomu, že správcovi dane nebolo umožnené preveriť skutočnosti uvedené v daňových priznaniach z dôvodov, že konateľ RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. so správcom dane nespolupracoval, správca dane na tieto dôkazy neprihliadol. Pokiaľ ide o predložené dôkazy (monitoringy, mediálne kampane a mediálnych plánov v jednotlivých televíziách a na rozhlasových staniciach, billboardoch) žalovaný uvádza, že súhlasí s daňovým subjektom, že hodnota reklamy je merateľná podľa počtu ľudí, ktorí ju videli, počuli a čítali a že tieto informácie sú najdrahšou a najkomplikovanejšou zložkou pri rozhodovaní kam a kedy reklamu umiestniť alebo odvysielať, ale predložené množstvo týchto materiálov monitoringov daňovým subjektom nepreukazuje, že boli dodané práve sporným dodávateľom a nepreukazuje ani skutočnosť, že tieto nadobudol od iných spoločností.

K predloženým monitoringom mediálnej kampane (Iuventa Michalovce, Maxima Broker Košice) uvádza, že predložené dokumenty nepreukazujú, že monitoring mediálnej kampane pre daňový subjekt (žalobcu) vykonala spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. alebo TRANSDIRECT s.r.o.. Názov spoločnosti RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. je umiestnený iba na obale, na jednotlivých stránkach je umiestnené iba logo spoločnosti PALADIUM GROUP, s.r.o.. Jednotlivé štatistiky sledovanosti televíznych staníc nemajú žiadnu vypovedaciu schopnosť o tom, kto ich spracoval. Sú to údaje bežne dostupné na internetových stránkach. Tieto dokumenty obsahujú dátum, počet a čas vysielania jednotlivých spotov v jednotlivých médiách, grafické návrhy a fotodokumentáciu umiestnenia billboardov. Odvolací orgán zdôrazňuje, že odvysielanie jednotlivých spotov v médiách nebolo správcom dane spochybnené. Správca dane spochybnil iba vykonanie tzv. prípravných prác, štatistík, ktoré mali pre daňový subjekt vykonávať dodávateľské spoločnosti, a to hlavne ich rozsah.

K námietke odvolateľa, pokiaľ ide o vstupné dáta, žalovaný zaujal stanovisko, že spoločnosť nepreukázala o aké spracovanie týchto dát išlo, čo všetko musel dodávateľ RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. vo vstupných údajoch urobiť a čo urobil ďalej sám daňový subjekt. Daňový subjekt napriek požiadavke správcu dane sa nevyjadril, prečo si vybral za dodávateľa práve spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o, ktorá všetky jeho požiadavky v zmysle uzatvorenej zmluvy vykonávala iba cez subdodávateľov, nájdených cez internet. Ani tvrdenia daňového subjektu a výpovede bývalých konateľov dodávateľských spoločností sa nezhodovali. Daňový subjekt nesúhlasil s tvrdením p.W. (bývalého konateľa RATIMEX SLOVAKIA s.r.o.) v súvislosti s jeho vyjadrením, že jednotlivé predmety plnenia zmluvy boli len objednané a následne odovzdané, pretože daňový subjekt s dodávateľmi aktívne spolupracoval, ale uvedené tvrdenie zostalo iba v podobe tvrdenia a nie dôkazu.

Daňový subjekt nevyvrátil ani tvrdenia správcu dane, že médiá si vykonávajú vlastné štatistiky sledovanosti, počúvanosti a čítanosti, alebo ich pre nich vykonávajú iné subjekty a nepoprel, že niektoré z nich využíval on sám, ale aj jeho dodávatelia. Tvrdenie správcu dane, že mohol získavať nevyjadruje

pochybnosť správcu dane o pravdivosti svojich tvrdení, ako si to mylne vysvetľuje daňový subjekt, ale znamená, že existovala aj iná možnosť získavania týchto dát, a to vzhľadom na vysoké percento nákladov k dosiahnutým výnosom (82%) . Daňový subjekt k predloženým štatistikám nepredložil dôkazy o tom, kto ich vykonal. Jednotlivé štatistiky obsahujú množstvo údajov a dát, ale nepreukazujú, kedy a kto ich spracoval.

Pokiaľ ide o zmluvný vzťah medzi PALADIUM GROUP, s.r.o. a RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. na vykonanie reklamy, výpis z obchodného registra RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. preukazuje, že táto obchodná spoločnosť vznikla dňa 7.2.2009. RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 7.2.2009, bola založená jediným spoločníkom, ktorý je súčasne konateľom spoločnosti. Od tohto dátumu mohla vstupovať do uzatvárania obchodných prípadov, následne svoj obchodný podiel na základe zmluvy o prevode obchodného podielu previedla na nového spoločníka dňa 16.3.2010. Kontrola u daňového subjektu, pre ktorú vykonávala spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. služby na základe uzatvorenej zmluvy, bola zahájená zamestnancami správcu dane dňa 25.5.2010. Všetky tieto zistené skutočnosti poskytujú dôkazy o nehodnovernosti tvrdení a poskytnutí reklamných služieb.

Zmluvy o vykonaní reklamy s dodávateľmi sú spísané všeobecne. Predmet zmluvy nemá vypovedaciu schopnosť, ostatné časti zmluvy majú všeobecný charakter, neobsahujú konkrétne skutočnosti o činnostiach, ktoré mal dodávateľ vykonať pre odberateľa, v akom rozsahu a lehote a neobsahujú ani ceny (uvedená je len vyhláška č.18/1996) .

Predmetom zmlúv o vykonaní reklamy uzatvorených daňovým subjektom s dodávateľskou spoločnosťou RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. je stanovenie podmienok spolupráce pri nákupe komerčných elementov vo vysielaní elektronických médií, printových a rozhlasových médií, indoor a outdoor reklamných plôch v roku 2009 pre projekty objednávateľa a pre reklamné kampane. Z predložených faktúr a objednávok je pre odvolací orgán evidentné, že jednotlivé položky, uvedené vo faktúre sú totožné s objednávkou, sú jej kópie. Jednotlivé položky nie sú zrozumiteľne nadefinované a bez ďalšej konkretizácie a bez toho, aby dodávateľ preukázal objednávateľovi, čo dodal, nemajú vypovedaciu hodnotu. Neuznal ani výpovede svedkov, ktorí boli vypočutí pri tejto daňovej kontrole.

K námietke daňového subjektu, že správca dane nezisťoval, či sa akcie uvedené na fotografiách uskutočnili, či boli prenajaté plochy na tento účel, ktoré médiá zabezpečovali reklamu, žalovaný uviedol, že tieto námietky boli v rozpore so skutočnosťou. Správca dane na základe dožiadania u príslušných správcov dane (DÚ Stará Ľubovňa dodávateľ PARTNER BARTER NET s.r.o. a Daňový úrad Košice II. - Service Creativ s.r.o.) overil uskutočnenie služieb deklarovaných na faktúrach a konštatoval, že tieto boli vykonané a odvysielané. Správca dane preverovaním zistil, že Daňový subjekt PARTNER BARTER NET s.r.o. dodal reklamné služby podľa zmluvy o spolupráci zo dňa 28.12.2008, teda boli odvysielané a vyrobené TV spoty a rádio spoty, vykonaná printová reklama a printová inzercia a billboardová reklama. Správca dane vykonávanou daňovou kontrolou nespochybnil reklamu samotnú, ale spochybnil, že prípravné služby súvisiace so samotnou reklamou boli dodané daňovému subjektu práve spoločnosťou RATIMEX SLOVAKIA s.r.o..

Z vyššie uvedených dôvodov odvolacie námietky daňového subjektu žalovaný považoval za neopodstatnené. Záverom v napadnutých rozhodnutiach uviedol, že daňový subjekt tak za zdaňovacie obdobie máj 2010, ako aj za zdaňovacie obdobie september 2009 na základe tých istých skutkových zistení dospel k záveru, že daňový subjekt pri preukazovaní nároku na odpočet dane platiteľom podľa § 49 zákona o DPH bol v dôkaznej núdzi a preto prijal záver, že k dodaniu služieb nedošlo, daňová povinnosť nevznikla a následne nevzniklo ani právo na odpočet dane zo sporných faktúr, ktoré sú uvedené v prvostupňových rozhodnutiach správnych orgánov. Daňový subjekt nepredložil správcovi dane žiadne relevantné dôkazy, ktorými by preukázal splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 49 ods.1 a ods.2 písm.a/ a ust. § 51 ods.1 písm.a/ zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení.

Žalobca proti vyššie uvedeným rozhodnutiam žalovaného podal rovnaké žaloby, s tým rozdielom, že tieto žalobné dôvody sa vzťahovali na rôzne zdaňovacie obdobia (máj 2009, september 2009) .

Žalobca poukázal na porušenie zákonných ustanovení o dokazovaní (§ 2 ods.1, 3, § 29 ods.4, 8 zákona o správe daní) , ako aj vytýkal porušenie právnych predpisov, pokiaľ ide o § 49 ods.1, 2 písm. a/ zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č.222/2004 Z.z., § 51 ods.1 písm.a/, § 71 ods.1, 2 zákona o DPH) .

Všetky podmienky formulované vo vyššie citovaných zákonných ustanoveniach podľa tvrdenia žalobcu boli splnené, na predložených faktúrach boli správne uvedené všetky zákonom ustanovené položky a súčasne jednoznačne deklarovali, že k jednotlivým zdaniteľným plneniam skutočne došlo. Na rozdiel od žalovaného, žalobca je presvedčený, že nie len samotné faktúry preukazovali reálnu existenciu obchodných prípadov, ale súčasne existoval celý rad dôkazov, ktoré dokumentovali, že predmetné faktúry mali reálny základ. Poukázal na dodávateľské faktúry č.290172-290183 a č.290185-290190, ako aj faktúry č.290281-290298, pokiaľ išlo o spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., zmluvu o vykonaní reklamy zo dňa 30.12.2008. Uviedol ďalej, že aj bývalý konateľ obchodnej spoločnosti TRANSDIRECT s.r.o. S. Y. do zápisnice o ústnom pojednávaní č. 698/320/27295/2011/Lac zo dňa 18.4.2011 uviedol, že táto spoločnosť spolupracovala v roku 2009 s daňovým subjektom ako dodávateľ, faktúry vystavila a podpísala aj zdaniteľné obchody. Obdobne poukázal aj na výpoveď konateľa Ing. Miroslava Schürgera do zápisnice č.698/320/20422/2011/Lac zo dňa 22.3.2011. Služby boli dodané v požadovanej kvalite a v objednanom rozsahu. V bode 5) žaloby žalobca uviedol, že predložil početné monitoringy mediálnej kampane, mediálne plány v jednotlivých televíziách a na rozhlasových staniciach, billboardoch a iné, pričom toto plnenie plne korešponduje s predmetom zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi týmito obchodnými spoločnosťami. Žalovaný tieto dôkazy bezdôvodne spochybňuje a to konkrétne vykonanie tzv. prípravných prác a iné. Žalobca tvrdí, že spôsob nadobudnutia týchto informácií neskúmal a v konečnom dôsledku nie je ani v jeho záujme, pretože mu išlo o konečný výsledok, na ktorú mal uzatvorenú zmluvu o vykonaní reklamy. Pokiaľ ide o spochybnenie prípravných prác správcom dane, k uvedenému žalobca uvádza, že ide o svojvoľné hodnotenie dôkazov, ktoré žalovaný prevzal bez ďalšieho od správcu dane, pričom z logiky vecí jednoznačne vyplýva, že na to, aby mohli byť odvysielané jednotlivé spoty, ktoré žalovaný nespochybňuje, bolo nevyhnutné zabezpečiť realizáciu prípravných prác (monitoringy, štatistiky a podobne) , ktoré doterminovali výrobu a správne zameranie predmetných spotov. Na základe štatistík, ktoré dodala obchodná spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. za máj a september 2009 žalobca vedel nielen odberateľovi Service Creativ s.r.o. doložiť efektívne využitie finančných budgetov, určených na jednotlivé segmenty, ale čo je pre žalobcu dôležité, keďže je spoločnosťou založenou za účelom tvorby zisku, tieto štatistiky jej umožnili nakupovať najrozumnejšie a najefektívnejšie jednotlivé zložky reklamy, ktoré boli v tom čase na reklamnom trhu v závislosti na pomere ceny najvýhodnejšie. Zdôraznil, že zákon nepozná presné vymedzenie ako musí vyzerať produkt v zmysle zmlúv uzavretých s dodávateľmi, preto tvrdenie žalovaného o tom, že jednotlivé štatistiky obsahujú množstvo údajov a dát, ale nepreukazujú kedy a kto ich spracoval, je len účelovou konštrukciou, pretože tak obsah, ako aj vyhotovenie finálneho produktu je založené len na základe dohody zmluvných strán a správca dane si nemôže svojvoľne určovať ako má vyzerať plnenie, na ktorom sa dohodli dva podnikateľské subjekty pri slobodnom výkone svojej podnikateľskej činnosti. V bode 8) žaloby poukázal na zmluvu o spolupráci z 28.12.2008 medzi daňovým subjektom a obchodnou spoločnosťou PARTNER BARTER NET, s.r.o..

Na podklade informácií od obchodnej spoločnosti RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. bola realizovaná samotná reklama tzv. rozsiahle mediálne kampane, ktoré by bez relevantných podkladov od menovanej obchodnej spoločnosti boli problematicky umiestňované na trh, a to najmä z hľadiska efektívneho využitia peňažných prostriedkov pri nákupe reklamného priestoru, kedy cieľom opísaného postupu je nákup reklamy s najvyššou sledovanosťou, počúvateľnosťou a čítanosťou. Zdôraznil, že hodnota reklamy je merateľná na základe počtu ľudí, ktorí ju videli, počuli, resp. čítali a sú to informácie o sledovanosti, počúvanosti a čítanosti najdrahšou a najkomplikovanejšou zložkou pri rozhodovaní, kde reklamu umiestniť, zároveň kedy danú reklamu odvysielať, prípadne kde a v ktorej časti mediálnej kampane ju umiestniť. Samotná reklama, jej realizácia, neslúži na efektívne udržanie klienta, primárnym determinantom je jej podloženie štatistikou on-line meraní, v opačnom prípade ide len o imaginárnu reklamu. Žalobca namietal aj spochybnenie právneho záveru žalovaného v tom smere, že žalobca nepredložil žiadne dôkazy preukazujúce, kto zrealizoval služby objednané žalobcom. Tvrdil, že všetky služby sa reálne uskutočnili, dodávateľ rovnako ako následný odberatelia evidujú s tým súvisiace plnenia a riadne vo svojich účtovníctvach, pričom súčasne si splnili aj príslušné daňové povinnosti. Je vecou obchodnej politiky a súčasne slobodnou voľbou každej obchodnej spoločnosti výber jej obchodného

partnera a realizácia tohto práva nemôže byť daňovému subjektu na ujmu. Žalobca má záujem iba o splnenie zmluvných podmienok, vyplývajúcich zo zmluvy o reklame a tieto podmienky boli v celom rozsahu a kvalite aj poskytnuté. RATIMEX SLOVAKIA ako jeden z dodávateľov predmetné produkty v zodpovedajúcom množstve a kvalite dodal, a preto o týchto službách žalobca nemal žiadne pochybnosti. Plnenie, ktoré si objednal, bolo vždy dodané v objednanom rozsahu a požadovanej kvalite, pričom svojmu dodávateľovi aj riadne zaplatil a tento si splnil odvodové povinnosti do štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu žalobca nemôže zodpovedať za činnosť svojich dodávateľov. Vyslovil presvedčenie, že daňový subjekt nemôže zodpovedať za dôkazy, resp. účtovnú a inú evidenciu odlišných daňových subjektov, a preto táto skutočnosť nemôže byť kladená žalobcovi na zodpovednosť. Dôvody rozhodnutia žalovaného kvalifikuje ako paušálne, pretože z ich konštrukcie a povahy vyplýva, že ich v zásade môže aplikovať do nekonečna , bez ohľadu na to ako boli predložené doklady daňovým subjektom, z čoho vyplýva, že rozhodnutie žalovaného je arbitrárne, vedené jedinou snahou, a to rozhodnúť v prospech negatívneho záveru o plnení daňových povinností žalobcu. V bode 3) žaloby poukázal na ustanovenia zákona o správe daní, pokiaľ ide o § 29 ods.4, 8, § 2 ods.1, 3 zákona o správe daní. V bode 4) žaloby citoval rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.4 Sžf/16/2010 zo dňa 18.10.2010, 3 Sžf/1/2010, ako aj rozhodnutia ESD O. Ltd (C-354/03) , F. E. Ltd (C-353/03) , B. H. S. Ltd (C-484/03) , ako aj K. (C-439/04) , ako aj rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp.zn.: IV.US666/02.

Navrhol rozhodnutia žalovaného citované v úvodnej časti tohto rozsudku zrušiť.

Žalovaný sa písomne vyjadril k obidvom žalobám dňa 12.7.2012. V týchto vyjadreniach žalovaný poukazuje na ust. § 49 ods.1 a ods.2 písm.a/ zákona o DPH a uvádza dôvody, prečo neuznal právo na odpočet dane v sumách, ktoré boli uvedené v dodatočných platobných výmeroch. Na základe dožiadaní a výsluchov konateľov zodpovedných obchodných spoločností preveroval uskutočnenie deklarovaných plnení, najmä pokiaľ ide o obchodnú spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., pričom zistil, že táto obchodná spoločnosť v mieste svojho sídla nesídli a zásielky boli vrátené ako nedoručené. Konateľka RATIMEX s.r.o. SLOVAKIA od 10.3:2010 takisto nepreberala zásielky správcu dane. Bývalý konateľ sa výsluchu nezúčastnil. Spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. spolupracovala s daňovým subjektom PALADIUM GROUP s.r.o., faktúry za rok 2009 v počte 184 kusov vystavila externá účtovníčka spoločnosti p.N. a podpísal konateľ spoločnosti, obchody boli uskutočnené subdodávateľským spôsobom, pretože spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. nezamestnávala žiadnych zamestnancov. Faktúry boli zaúčtované v účtovníctve a daň uhradená. Reklamné a iné služby si spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. objednávala u viacerých dodávateľov, podrobnosti (mená dodávateľov) si konateľ tejto obchodnej spoločnosti nepamätá, osobne ich nepoznal, kontakty na dodávateľov získal cez internet. Svoje tvrdenie nevedel preukázať predložením dokladov, pretože tieto odovzdal novej konateľke (V.Y.) . Na základe výzvy Daňového úradu Košice II. a Košice V. mal žalobca podľa § 15 ods.6 písm.d/ a e/ a § 29 ods.1, ods.8 zákona o správe daní predložiť dôkazy, potvrdzujúce nadobudnutie faktúrovaných reklamných služieb. Reklamné služby boli preverované aj s odberateľom Service Creativ s.r.o., so sídlom na Pražskej 2 v Košiciach, dôkaz 11 CD v počte 5 kusov s vytlačením niektorých snímkov, dokumentujúcich nezhodu dátumov vykonania snímkov a kontrolovaného obdobia za rok 2009, vybrané monitoringy, mediálne kampane a mediálne plány v jednotlivých televíziách, na rozhlasových staniciach, billboardoch v počte 4 kusy. Vyjadril sa podrobne k jednotlivým bodom žaloby a zaujal stanovisko, ktoré obsahovo je totožné s dôvodmi napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na predkladané dôkazy žalobcom tieto dôkazy, pokiaľ ide o prípravné práce, boli správcom dane spochybnené, pokiaľ ide o ich obsah, ktoré nemali reálny a pravdivý podklad. Daňovou kontrolou správca dane zistil, že deklarovaný obchod sa uskutočnil medzi dodávateľmi žalobcu PARTNER BARTER NET, s.r.o., TRANSDIRECT s.r.o., RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., odberateľom Service Creativ s.r.o., INFINITY MEDIA spol. s r.o.. Hodnovernosť predložených dôkazov bola uznaná len vo vzťahu k obchodnej spoločnosti PARTNER BARTER NET, s.r.o.. Žalobca v daňovom konaní nevedel preukázať reálne vykonané reklamné služby a to subdodávateľským spôsobom prostredníctvom RATIMEX SLOVAKIA s.r.o.. Vyplýva to z výpovedí bývalých konateľov, ako aj ďalších konateľov tejto obchodnej spoločnosti. Samotný predmet reklamy o vykonaní reklamy zo dňa 29.1.2009 (zmluva) nie je bližšie špecifikovaný. Predmet jednotlivých činností, súvisiacich s predmetom zmlúv je obsahom vystavených faktúr a objednávok, ktoré navzájom korešpondujú. Zmluva zo dňa 29.1.2009 uzavretá medzi žalobcom a RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. nasvedčuje tomu, že nemôže byť v súlade s platnou právnou úpravou, keďže táto spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra až následne dňa 7.2.2009 (ide o s.r.o. RATIMEX SLOVAKIA) .

Vzhľadom na to, že z predložených dokladov nevyplýva, akým spôsobom, na základe akých podkladov a ktorým subjektom boli spracované štatistiky sledovanosti, počúvanosti a čítanosti jednotlivých médií, mediálne plány, grafické návrhy, prípadne fotodokumentácia umiestnenia bilboardov, ktoré boli obsahom monitoringov mediálnej kampane, správca dane nemohol uvedené položky pri týchto fakturovaných službách uznať s poukazom na § 29 ods.1 zákona o správe daní v nadväznosti na § 2 citovaného zákona.

Z uvedeného dôvodu neuznal žalobcovi právo na odpočet s poukazom na § 49 ods.1 a 2, § 51 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutia žalovaného v intenciách podaných žalobných námietok podľa ust. § 247 a nasl. O.s.p. a zistil tento skutkový a právny stav:

Zaoberal sa so žalobnými námietkami, ktoré boli rozhodujúce pre výroky napadnutých rozhodnutí. Nestotožnil sa so záverom správcu dane, že monitoringy mediálnej kampane nedokazujú, že služby boli dodané. S týmto tvrdením nesúhlasí. Žalobná námietka, že na základe štatistík, ktoré dodala spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o., resp. TRANSDIRECT, s.r.o., žalobca vedel odberateľovi Service Creativ s.r.o. doložiť efektívne využitie finančných gudbetov určených na jednotlivé segmenty, ďalej že predkladá dôkaz, na základe čoho dospel RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. k týmto dokladom, nie je povinnosťou žalobcu uvedené skúmať. Žalobca ďalej uvádza, že správca dane nedisponoval dostatočnými informáciami z oblasti mediálnej politiky a reklamnej činnosti, ku každej jednej fotografii sa žalobca vie vyjadriť a spojiť ju s aktuálnym vizuálom. Fotodokumentáciu má od dodávateľa, ktorý zabezpečoval výlep a hlavne servis daných plôch, správca dane nezisťoval či sa akcie uvedené na fotografiách vôbec uskutočnili, v ktorých priestoroch, či boli prenajaté reklamné plochy na tento účel, ktoré médiá zabezpečovali reklamu, o akú formu reklamnú sa jednalo, s poukazom na porušenie § 2 ods.1, 3, § 29 ods.2 a 4 zákona o správe daní.

Predtým než súd zaujme svoje stanovisko k jednotlivým žalobným námietkam žalobcu, je potrebné zdôrazniť, že všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu, uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu prvostupňového, ktorý stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces (rozhodnutie ÚS SR III.ÚS115/03 č.313/2003) . Z uvedeného dôvodu súd preto zaujíma stanoviská iba k tým námietkam žalobcu uvedené v žalobe, ktoré mali podstatný vplyv na výrok napadnutého rozhodnutia žalovaného.

Žalobcovi v obidvoch prípadoch, pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutia citované v tomto rozsudku, bol určený rozdiel dane za zdaňovacie obdobie máj a september roku 2009 z toho dôvodu, že žalobca pri dokazovaní neuniesol dôkazné bremeno, ktoré spočíva na daňovom subjekte s poukazom na ust. § 29 ods.8 zákona o správe daní. Daňový subjekt pre účely daňovej kontroly predložil materiály, ktoré sa vzťahovali na reklamné kampane, monitoringy mediálnej kampane a mediálnych a časových plánov v televíziách a rozhlasu, CD s ukážkami umiestnenia billboardov, ukážkami televíznych a rozhlasových spotov, štatistiky sledovanosti, čítanosti a počúvanosti atď.; ale týmito materiálmi nepreukázal, že boli vyhotovené práve dodávateľom RATIMEX SLOVAKIA, ktorá tieto prípravné práce k uvedeným reklamným spotom zabezpečovala dodávateľským spôsobom. Uvedené CD súd pri vyhodnotení dôkazných materiálov si zapožičal zo súdneho spisu 7S/159/2011 a súčasne sa s nimi oboznámil a vrátil do pôvodného spisu. Súd sa stotožňuje s právnym záverom správneho orgánu, že výpovede svedkov, bývalých konateľov S. Y. a Z. W. boli účelové.

Podľa ust. § 49 ods.1 zákona o DPH v platnom znení (zákon č.222/2004 Z.z.) právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť podľa ods.2 platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovaru a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

a/ voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané.

V prípade všetkých faktúr, ktoré žalobca v žalobách uvádzal, deklarované množstvo vykonaných služieb subdodávateľským spôsobom ani v jednom prípade nebolo preukázané, teda nebola naplnená materiálna stránka ustanovenia § 49 a 51 zákona o DPH.

Súd ku všetkým žalobným námietkam žalobcu, ktoré uviedol v predmetných žalobách paušálne zaujal stanovisko, že ak daňový subjekt v daňovej kontrole nevie preukázať, resp. sa nepamätá na svojich subdodávateľov, pričom 80 % fakturovaných súm tvorili práve sporné prípravné práce v takom rozsahu, v akom ich aj uviedol žalovaný vo svojich rozhodnutiach, nie je možné uznať žalobné námietky žalobcu, ktorými sa snaží tvrdiť, že deklarované množstvo vykonaných prác bolo skutočne odovzdané. Predchádzajúci konateľ RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. nevedel preukázať ani to, kedy a aké doklady odovzdal novej konateľke tejto obchodnej spoločnosti.

Správca dane v daňovom konaní využil všetky základné zásady daňového konania podľa § 2 zákona č.511/1992 Zb., pokiaľ ide o kontrolné zistenia odpočtu dane podľa zákona č.222/2002 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie máj a september 2009. Súd sa nestotožňuje s názorom žalobcu v podanej žalobnej námietke, pokiaľ ide o ustanovenie § 29 ods.8 zákona o správe daní, pretože v každom jednotlivom prípade, pokiaľ ide o kontrolované dodávateľské faktúry č.290172 až 190, faktúry č.290281-290298 od dodávateľa RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. za reklamné kampane v týchto faktúrach uvedených ďalším šetrením sa zistilo, že tieto služby neboli daňovým subjektom v rámci subdodávke realizované. Stanovenie podmienok spolupráce pri nákupe komerčných elementov vo vysielaní elektronických médií, printových a rozhlasových médií, in door a out door reklamných plôch v zdaňovacom období podľa zmluvy o vykonaní reklamy ešte neznamená, že na strane dodávateľa RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. prostredníctvom svojich subdodávateľov bez preukázania ďalších dodávateľských subjektov, s ktorými táto obchodná spoločnosť reálne komunikovala, by mala preukazovať, že došlo k zdaniteľnému plneniu na strane daňového subjektu (žalobcu) . Obchodná spoločnosť RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. v daňovom konaní nevedela preukázať fakturované služby, keďže tieto si objednávala u viacerých dodávateľov, pričom konateľ tejto obchodnej spoločnosti sa nepamätal na mená dodávateľov. Osobne ich nepoznal a neboli to ani jeho známi, nakontaktoval sa na nich iba cez internet. Obchodná spoločnosť TRANSDIRECT, s.r.o. takisto pri výsluchu konateľa tejto spoločnosti uviedla, že si nepamätá svojich dodávateľov. V dôkaznom konaní RATIMEX SLOVAKIA s.r.o. nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu boli uložené na základe výzvy č.j. 698/320/14539/2011/Lac zo dňa 28.2.2011. Súd ďalej z predložených CD časť billboardov zistil, že dátum vykonania snímkov dokumentujúcich umiestnenie billboardov k reklamným kampaniam je v mnohých prípadoch skorší, než je kontrolované zdaňovacie obdobie, t.j. január až december 2009. Ide o roky 2008, 2004.

Z vyššie uvedených dôvodov je možné súhlasiť so záverom správcu dane, že obchodná spoločnosť RATIMEX s.r.o. SLOVAKIA zmluvné podmienky, ktoré deklarovala na sporných faktúrach v skutočnosti reálne nesplnila, teda nebola naplnená materiálna stránka ust. § 49 ods.1, 2 a 51 zákona o DPH.

Žalobca tak v odvolaniach, ako aj v žalobných dôvodoch nepreukázal skutočnosti, na ktoré sa odvoláva v žalobných námietkach a rozhodnutia, ktoré citoval v žalobe, týkajúce sa vyvrátenia všetkých pochybností v daňovom konaní, k uvedenému súd dodáva, že dôkazná povinnosť je na strane daňového subjektu a daňový subjekt musí preukazovať vlastnými dôkazmi skutočnosti, o ktoré opiera svoje žalobné dôvody. Tak v daňovom konaní, ako aj v ďalšom odvolacom konaní, ako aj v podanej žalobe, tieto argumentácie a dôkazy absentujú, preto súd nemohol prihliadať ani na ďalšie skutočnosti, ktorými sa žalobca snažil na základe judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdneho dvora preukazovať svoje práva v danej veci.

Aj keď žalobca v žalobe uviedol, že správca dane mal vykonať ďalšie dôkazy, tieto dôkazy v daňovom konaní sám daňový subjekt nenavrhol, a preto v tomto prípade je možné konštatovať, že správca dane nie je vyhľadávacím orgánom, aby zisťoval skutočnosti, ktoré popiera daňový subjekt.

Judikatúra súdov Slovenskej republiky je pomôckou v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, avšak v tomto prípade na predloženú judikatúru súd nemohol prihliadnuť, pretože vecne spolu s týmto prípadom nesúvisí.

Podľa ust. § 250j ods.1 O.s.p., ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len v medziach žaloby ) dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že žaloba sa zamieta.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie súd žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 250k ods.1 prvá veta O.s.p., žalobca nebol v konaní úspešný, preto sa mu právo na náhradu trov konania nepriznalo.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Proti rozhodnutiu o spojení vecí odvolanie nie je prípustné.