KSKE 7 S 61/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/61/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200584 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200584.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu: S.. S. B., R.. X.X.XXXX, D. H. X, J., proti žalovanému: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, Bratislava, zastúpeného JUDr. Evou Bušovou, advokátkou, Tobrucká 6, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 2029/11 zo dňa 25.3.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 71 ods. 2 písm. b/ a § 3 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z.z., nezapísal žalobcu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

V dôvodoch napadnutého rozhodnutia žalovaný citoval ust. § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení nesk. predpisov.

S.. B. bol zapísaný v zozname advokátov v období od 1.7.1990 do 30.4.2009. Rozhodnutím č. 1454/09/ dr.Kl/Sl zo dňa 13.3.2009, bol žalobca vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, podľa § 7 ods. 1 písm. f/ cit. zákona o advokácii.

Podľa ust. § 29 ods. 1 zákona o advokácii, advokát je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby určené predpisom komory, uznesením konferencie advokátov, prípadne predsedníctvom komory v rámci jej právomoci.

Podľa § 29 ods. 2 cit. zákona o advokácii, povinnosti, ktoré vznikli advokátovi počas výkonu advokácie, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu advokátov, to neplatí, ak došlo k vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. a/ alebo b/ zákona o advokácii. Žalobca ani v čase jeho žiadosti o zápis do zoznamu advokátov nemal splnené povinnosti vyplývajúce z neuhradenia príspevku na činnosť komory.

Žalobca po právoplatnom vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, poskytoval právne služby, čo potvrdzujú vyjadrenia predsedu Okresného súdu Košice II, Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 23.9.2010, 28.9.2010. S.. B. si účtoval náhradu trov konania za právne služby, keď už nebol zapísaný v zozname advokátov.

Predsedníctvo SAK malo za to, že podmienka bezúhonnosti je obligatórnou podmienkou, ktorej splnenie je potrebné pre zápis do zoznamu advokátov. U žalobcu nebola splnená podmienka podľa § 3 ods. 4 cit. zákona o advokácii pre jeho opakovaný zápis do zoznamu advokátov SAK.

Žalobca proti vyššie uvedenému rozhodnutiu žalovaného podal v zákonnej lehote žalobu, s poukazom na ust. § 247 a nasl. O.s.p.

V žalobe uviedol, že dňa 2.3.2011 podal doplnenú žiadosť o zápis do zoznamu advokátov vedenú žalovaným. Tvrdil, že splnil zákonnú podmienku podľa § 3 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. Riadnym členom SAK, teda advokátom bol od 1.6.1990 a už od roku 1988 bol riadnym členom právneho predchodcu SAK a to KZA Košice.

V roku 2008 bol zo zoznamu advokátov vyčiarknutý na základe rozhodnutia P SAK z dôvodu, že nemal vyrovnané poplatky za členstvo v nej za rok 2007. Na jeseň v roku 2007 z dôvodu plánovaného dlhodobého pobytu v zahraničí aj s vedomím P SAK si otvoril v rámci výkonu svojej advokátskej praxe riadne koncipientske miesto a riadne zamestnal advokátskeho koncipienta. Nikto z PSAK nenamietal tento krok a pri jeho zriaďovaní nikdy nebol upozornený na prípadné nezrovnalosti v platbách, ktoré by ohrozovali jeho členstvo v SAK.

V závere žaloby, pokiaľ ide o nevyrovnané platby a účtovanie si právnych služieb uviedol, že pravdepodobne sa jednalo o spory, v ktorých zastupoval klientov ešte v čase pred účinnosťou rozhodnutia P SAK o jeho vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, to znamená, že aj v súčasnosti z uvedeného obdobia žiada priznať vzniknuté trovy konania.

Po vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, na dohodu pracoval a aj dodnes spolupracuje ako asistent v rôznych advokátskych kanceláriách. Úhradu dlžných členských poplatkov sám navrhol realizovať pri podaní žiadosti o zápis.

K podanej žalobe sa vyjadril žalovaný dňa 22.11.2011. V súvislosti s vyčiarknutím zo zoznamu advokátov, poukázal na rozhodnutie PSAK č. 1454/09/dr.Kl/Sl zo dňa 13.3.2009, žalobca proti tomuto rozhodnutiu podal žalobu, ktorá bola na tunajšom súde zapísaná pod sp. zn. 7S/95/2009, v žalobe žalobca nepožiadal o odloženie vykonateľnosti rozhodnutia. Konanie v tejto veci bolo zastavené dňa 12.1.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.2.2011. V ďalšom svojom vyjadrení zotrval na svojom stanovisku, ktoré je obsahom napadnutého rozhodnutia, preto ho súd nebude opakovane uvádzať.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného podľa ust. § 247 a nasl. O.s.p., a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že žaloba nebola dôvodná.

Z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že na základe rozhodnutia P SAK č. 1454/09/dr.Kl/Sl zo dňa 13.3.2009 bol žalobca vyčiarknutý zo zoznamu SAK, pre nezaplatenie príspevku na činnosť komory za rok 2008. Žalobca podal žalobu na súd proti tomuto rozhodnutiu, konanie na tunajšom súde v tejto veci pod sp. zn. 7S/95/2009 bolo zastavené dňa 12.1.2011, právoplatné 9.2.2011.

Žalobca ani ku dňu vytýčeného pojednávania nepotvrdil, že splnil zákonnú podmienku pre zápis do zoznamu advokátov, podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení nesk. predpisov, členské príspevky ostali nevyrovnané.

Žalovaný po vykonanom dožiadaní prostredníctvom predsedov Okresného súdu Košice I, II, a Košice - okolie mal za preukázané, že žalobca vystupoval ako advokát, teda poskytoval právne služby po lehote 30.4.2009, kedy rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov nadobudlo právoplatnosť, napr. zastupovanie na pojednávaní konanom dňa 18.6.2009 vo veci 12Cb/39/2009.

Podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o advokácii, bezúhonný na účely tohto zákona nie je ani ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.

Dôvody, pre ktoré žalovaný dospel k záveru, že nie je splnená podmienka bezúhonnosti, boli preukázateľné a nevyvrátiteľné.

Z vyššie uvedených zákonných dôvodov, súd nemal dôvod napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušiť, preto s poukazom na ust. § 250j ods. 1 O.s.p., žalobu zamietol.

Podľa ust. § 250j ods. 1 O.s.p. ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe /ďalej len v medziach žaloby / dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., neúspešnému účastníkovi súd nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.