KSKE 7 S 7351/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/7351/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010217267 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010217267.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu DELTA WORK, a. s., Košice, Krivá č. 21, zast. advokátom JUDr. Dušanom Antolom, AK Košice, Zbrojničná č. 12, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Bratislava Vazovova č. 2, v konaní o preskúmanie rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR zo dňa 10. 02. 2010 č. I/233/1274-16491/2010/990057-r takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods. 2 písm. c) O. s. p. zrušuje rozhodnutie Daňového riaditeľstva SR zo dňa 10. februára 2010 č. I/223/1274-16491/2010/990057-r, ako aj rozhodnutie Daňového úradu Košice IV zo dňa 30. 10. 2009 č. 698/230/80588/09/Pal a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi priznáva právo na náhradu trov konania v sume 380,67 eur, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť advokátovi JUDr. Dušanovi Antolovi do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 10. 02. 2010 č. I/223/1274-16491/2010/990057-r Daňové riaditeľstvo SR podľa § 48 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov zamietlo odvolanie žalobcu a potvrdilo dodatočný platobný výmer Daňového úradu Košice IV zo dňa 30. 10. 2010 č. 698/230/80588/09/Pav, ktorým bol žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 cit. zák. vyrubený rozdiel dane z pridanej hodnoty (DPH) za zdaňovacie obdobie október 2006 v sume 7.467,27 eur.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že správny orgán prvého stupňa i žalovaný pri vydaní svojich rozhodnutí vychádzali z výsledkov z opakovanej daňovej kontroly vykonanej u žalobcu ako platiteľa DPH zameranej na DPH za zdaňovacie obdobie október 2006 premietnutých v protokole o výsledku zistenia z opakovanej daňovej kontroly zo dňa 07. 09. 2009 č. 698/320/67047/2009/KOV, ako aj z výsledkov dokazovania vykonaného v správnom konaní správcom dane. Konštatoval, že daňový subjekt v kontrolovanom zdaňovacom období mesiaca október 2006 nevykázal v predloženej evidencii dane zo zdaniteľných obchodov uskutočnených v uvedenom zdaňovacom období daň v sume 48.148,-- Sk z faktúry pre spoločnosť S., s. r. o., T., túto daň neuviedol ani v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za predmetné zdaňovacie obdobie, ani neuhradil do rozpočtu Slovenskej republiky. Týmto nedodržal postup stanovený v § 19 a § 69 zák. č. 222/2004 Z. z., v dôsledku čoho správca dane zvýšil daň z uskutočnených zdaniteľných obchodov o sumu 48.148,-- Sk.

Opakovanou kontrolou preveroval správca dane právo na odpočítanie DPH za uvedené zdaňovacie obdobie a zistil, že daňový subjekt v tomto období neoprávnene odpočítal DPH v celkovej sume 176.817,-- Sk a to z faktúry č. 2006/1030 zo dňa 30. 10. 2006 od dodávateľa D. Q., s. r. o., L. T. XX T.

za práce na základe súpisu vykonaných prác a dodávok a z faktúry č. 2006/103 zo dňa 30. 10. 2006 od dodávateľa C., s. r. o., E. T., Y. XXX za poradenskú a propagačnú činnosť pri výrobe a šírení reklamy pre klienta na základe objednávky a zmluvy.

Žalovaný uviedol, že správca dane pri posudzovaní oprávnenosti uplatneného práva na odpočítanie dane v zmysle § 49 zák. č. 222/2004 Z. z. nevychádzal iba z faktúr predložených kontrolovaným daňovým subjektom od spoločnosti C., s. r. o., a D. COL., s. r. o., ale za týmto účelom vykonal dokazovanie na zistenie, či predložené faktúry odrážajú skutočnosť a či im neabsentuje materiálny podklad. Konanie správcu dane, ktorým zabezpečoval dôkazné prostriedky je podľa názoru žalovaného plne v súlade s procesno-právnou normou a výsledky šetrenia je možné použiť ako dôkaz v súlade s § 29 ods. 4 zák. č. 511/1992 Zb. Vychádzal predovšetkým z odpovede na dožiadanie Daňového úradu Veľké Kapušany, výpovede svedkov G. K., W. K., C. J., ako aj vyjadrenia daňového subjektu tak, ako boli premietnuté v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa. Správca dane vykonanou daňovou kontrolou nespochybnil uskutočnenie a výšku zdaniteľných obchodov uskutočnených kontrolovaným daňovým subjektom, ale preverovaním splnenia podmienok na odpočítanie dane dospel k záveru, že kontrolovaný daňový subjekt nepreukázal, že deklarované prijateľné zdaniteľné obchody boli jednotlivými spoločnosťami uskutočnené a že im vznikla daňová povinnosť, preto nesplnil zákonom stanovené podmienky pre odpočítanie DPH.

Vo vzťahu k spoločnosti C., s.r.o., zistil, že C. J., konateľ tejto spoločnosti najprv uviedol, že faktúry pre spoločnosť DELTA WORK vystavil, daňové priznanie za IV. štvrťrok 2006 podal a daň zaplatil, popísal vykonanie prác a prevzatie peňažných prostriedkov. K svojim tvrdeniam však nepredložil žiadne dôkazy a doklady. Uvedené vyplýva zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 14. 03. 2008. Tieto vyjadrenia boli správcom dane v rámci opakovanej daňovej kontroly hodnotené v kontexte s ďalšími dôkazmi získanými v danej veci. Správca dane prihliadol na odpoveď na dožiadanie Daňového úradu Veľké Kapušany zo dňa 23. 04. 2009, z ktorej je zrejmé, že tvrdenia menovaného C. J., ktoré sa týkali daňových priznaní a daňových povinností nie sú pravdivé, prihliadal aj na to, že menovaný je konateľom vo viacerých spoločnostiach, ktoré po tom, čo sa stane ich konateľom, prestávajú plniť svoje povinnosti voči správcovi dane a nekomunikujú s ním a ich činnosť je preverovaná políciou. Prihliadal tiež na písomné prehlásenie, ktoré C. J. poskytol Prezídiu Policajného zboru - Úradu boja proti organizovanej kriminalite - odbor Východ, oddelenie finančnej polície Košice zo dňa 12. 09. 2008, v ktorom uviedol, že v spoločnostiach, kde vystupuje ako konateľ, nikdy nič reálne nevykonával, iba podpisoval a niekedy aj opečiatkoval vystavené faktúry, ktoré mu boli predkladané ďalšou osobou za províziu, daňové priznania vypisoval podľa predloženej predlohy od uvedenej osoby. Rovnakým spôsobom mu boli predložené faktúry na podpis konateľom spoločnosti DELTA WORK, a. s., Košice JUDr. Zummerom. Vzhľadom na to, že menovaný nepredložil žiadne z požadovaných dokladov, správca dane pri výkone opakovanej daňovej kontroly ho opakovane vyzýval, aby sa dostavil na Daňový úrad Košice IV, na ktoré výzvy menovaný nereagoval a daňovému úradu žiadne doklady nepredložil. K námietke žalobcu obsiahnutej v podanom odvolaní proti napadnutému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa v tejto súvislosti žalovaný uviedol, že správca dane vyhodnotil čestné prehlásenie C. J. ako jeden z dôkazov, overoval si pravdivosť jeho tvrdení u miestne príslušného správcu dane a prihliadal pritom na všetky získané dôkazy, týkajúce sa preverenia oprávnenosti nároku na odpočet dane z predmetnej faktúry od spoločnosti C., s. r. o.,. Vychádzajúc z uvedeného dospel k záveru, že tvrdenia a konanie C. J. nepreukázali opodstatnenosť a pravdivosť fakturácie od spoločnosti C., s. r. o. Žalovaný poukázal tiež na to, že z odôvodnenia odvolaním napadnutého dodatočného platobného výmeru a predloženého spisového materiálu je zrejmé, že správca dane opakovane vyzýval konateľa spoločnosti žalobcu, aby predložil konkrétne doklady a dôkazy špecifikované v jednotlivých výzvach, pričom ani z odvolania nie je zrejmé, aké množstvo listinných dôkazov, ktoré vyvracajú tvrdenia C. J. bolo v priebehu správneho konania konateľom žalobcu predložených. Správcovi dane vychádzajúc z obsahu spisu bola predložená predmetná faktúra od spoločnosti C., s. r. o., zmluva o poskytnutí poradenskej a propagačnej činnosti pri výrobe reklamy zo dňa 03. 08. 2006 uzavretá medzi objednávateľom - žalobcom a poskytovateľom - spoločnosťou C., s. r. o., a písomné vyjadrenie JUDr. Zummera. Týmito dôkazmi neboli odstránené pochybnosti správcu dane a keďže konateľ spoločnosti žiadne iné dôkazy správcovi dane nepredložil, zbavil sa možnosti využiť svoje právo na predloženie takých dôkazov, ktorými by preukázal svoje tvrdenia o skutočnostiach uvedených v daňovom priznaní a v predmetných faktúrach. Predmetná faktúra okrem jednoduchej formulácie predmetu fakturácie neposkytuje žiadnu špecifikáciu vykonaných služieb a okrem zmluvy neboli predložené žiadne doklady, na základe ktorých

bola vystavená. Nebolo preukázané naplnenie predmetu cit. zmluvy čo do rozsahu, priebehu a výkonu činností v čase a objeme.

K námietkam žalobcu, týkajúcim sa nepriznaného nároku na odpočítanie dane z faktúry od spoločnosti D. Q., s. r. o., žalovaný uviedol, že ani vo vzťahu k tejto spoločnosti kontrolovaný daňový subjekt nepreukázal, že plnenie zo strany tejto spoločnosti bolo uskutočnené a že boli splnené podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane, preto správca dane nárok na odpočítanie dane z predmetnej faktúry žalobcovi nepriznal. Zdôraznil, že z predmetného spisového materiálu vyplýva, že správca dane opakovane vyzýval kontrolovaný daňový subjekt na predloženie konkrétnych dokladov, ktorými by bolo možné preukázať oprávnenosť odpočtu dane z faktúry č. 2006/1030 od spoločnosti D. Q., s. r. o., avšak žiadne takéto dôkazy, ktorými by bolo preukázané uskutočnenie prác dodávateľom tejto spoločnosti správcovi dane predložené neboli. Predložená fotodokumentácia nepreukazuje vykonanie prác práve spoločnosťou D. Q., s. r. o., pričom daňový subjekt nepreukázal ani reálnosť a opodstatnenosť predmetnej faktúry čo do rozsahu, priebehu a výkonu činnosti v čase a objeme, pričom charakter fakturovaných činností si priamo vyžadoval evidenciu ich realizácie aj vzhľadom na kontrolu správnosti fakturácie dodávateľom. Tvrdenia žalobcu, ktorými poukazoval na spoluprácu s G. K., odvolací orgán považoval za irelevantné vo vzťahu k preukázaniu uskutočnenia konkrétneho zdaniteľného obchodu. Podľa názoru odvolacieho správneho orgánu daňový subjekt neuniesol dôkazné bremeno, keďže okrem faktúry, súpisu vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2006 na stavbe S., s. r. o., a fotodokumentácie nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktorými by preukázal splnenie podmienok na odpočítanie dane z predmetnej faktúry. Z výsluchu konateľky uvedenej spoločnosti a splnomocneného zástupcu spoločnosti zistil, že ani konateľka, ani splnomocnený zástupca nepotvrdili vyhotovenie predmetnej faktúry, konateľka nevedela, kto stavebné práce vykonal, kde boli vykonané, ako bola faktúra uhradená, ona žiadne peniaze neprijala, pričom v rovnakom zmysle sa vyjadril aj splnomocnený zástupca tejto spoločnosti. Nemali vedomosti o tom, žeby spoločnosť D. Q., s. r. o., vykonávala práce pre DELTA WORK, a.s., Košice, pričom žiadne peniaze od spoločnosti DELTA WORK, a.s., Košice, prevzaté neboli. Žalovaný poukázal na to, že postup správcu dane pri získavaní dôkazov a ich hodnotení bol v súlade s § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 29 zák. č. 511/1992 Zb., skutočnosti zistené v priebehu vykonaného dokazovania odôvodňujú záver, že k dodaniu služby nedošlo, že daňová povinnosť nevznikla a následne nevzniklo ani právo na odpočítanie dane z predmetnej faktúry.

Zdôraznil, že zákon o DPH určil pre dokazovanie prísnejšie podmienky, ktoré je potrebné zo strany platiteľa dodržať, pričom faktúra je z hľadiska nároku na odpočítanie DPH použiteľná len vtedy, ak je nepochybné, že údaje v nej uvedené odrážajú skutočnosť. Ak má ísť o daňový doklad spôsobilý na odpočítanie DPH, musí ho vyhotoviť platiteľ, t. j. osoba, ktorá atribúty platiteľa tejto dane spĺňa. Ide o osobu, ktorá má platiť DPH a súčasne ktorá uskutočnila plnenie v rámci podnikania. To isté sa vzťahuje aj na uskutočnenie zdaniteľných obchodov deklarovaných predloženými faktúrami od spoločnosti D. Q., s. r. o., resp. C., s. r. o. Vykonanou daňovou kontrolou bolo spochybnené uskutočnenie zdaniteľných obchodov, deklarovaných predloženými faktúrami, a preto správca dane vyslovil záver, že neboli splnené podmienky odpočítania dane podľa § 49 a 51 zákona o DPH.

K námietke týkajúcej sa nedostatočného zistenia skutkového stavu žalovaný uviedol, že správca dane dôkazy, ktoré boli ním zabezpečené, ako aj dôkazy predložené daňovým subjektom hodnotil v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov, pričom ich hodnotením zabezpečil objektívne, pravdivé a úplné zistenie skutkového stavu veci. Každý dôkaz bol hodnotený samostatne, ako aj všetky vo vzájomnej súvislosti. V danom prípade dôkazná povinnosť pre daňovníka nie je iba povinnosťou, ale aj významným právom, ktoré daňový subjekt nevyužil tým, že nepredložil také dôkazy, ktorými by preukázal svoje tvrdenia o skutočnostiach uvedených v daňovom priznaní a v predmetných faktúrach. Obmedzil sa iba na tvrdenia, ktoré neboli konkrétne a preveriteľné a tieto tvrdenia nepreukázal hodnovernými dôkazmi, t. j. nevyužil svoje právo a tým, že správcovi dane nepredložil relevantné dôkazy, nepreukázal splnenie podmienok pre odpočítanie dane podľa cit. zák. ustanovení.

Napriek námietke daňového subjektu, že správca dane na jednej strane nepriznal nárok na odpočítanie dane z faktúry č. 2006/1030 od spoločnosti D. Q., s. r. o., v sume 45.711,-- Sk a na druhej strane zvýšil daňovú povinnosť o sumu 48.148,-- Sk, t.j. o daň, ktorá bola uvedená na faktúre č. 061003007 zo dňa 30.

10. 2006 vyhotovenú daňovým DELTA WORK, a. s., pre spoločnosť S., s. r. o., T. odvolací správny orgán považoval postup správcu dane v tejto súvislosti za správny. Správca dane v odôvodnení odvolaním napadnutého dodatočného platobného výmeru uviedol, že pri daňovej kontrole zistil, že kontrolovaný daňový subjekt DELTA WORK, a. s., Košice, v predloženej evidencii nezaevidoval daň z vyššie uvedenej faktúry pre spoločnosť S., s. r. o., T., túto v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie október 2006 nepriznal a neodviedol. Kontrolovaný daňový subjekt preto nepostupoval v súlade s § 19 a § 69 zákona o DPH, a preto správca dane zvýšil daň z uskutočnených obchodov o sumu 48.148,-- Sk. Správca dane nespochybnil uskutočnenie deklarovaného zdaniteľného obchodu zo strany kontrolovaného daňového subjektu DELTA WORK, a.s., T. pre S., s. r. o., Košice, ale spochybnil vykonanie fakturovaných prác spoločnosťou D. Q., s. r. o., a preto neuznal odpočítanie DPH z faktúry č. 2006/1030 od spoločnosti D. Q., s. r. o. Preto nepovažoval za odôvodnenú námietku daňového subjektu týkajúcu sa jednostranne a nesprávne vedeného dokazovania zo strany správcu dane.

Včas podanou žalobou zo dňa 23. 04. 2010, podanou na poštovú prepravu dňa 26. 04. 2010, navrhol žalobca napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Poukázal na to, že povinnosťou správcu dane v zmysle § 29 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov bolo vykonať dôkazy, ktorými by si overil pravdivosť tvrdení konateľa spoločnosti C., s. r. o., ktoré prehlásil na Prezídiu Policajného zboru dňa 12. 09. 2008 tak, ako to vyplýva z čestného prehlásenia, nachádzajúceho sa v administratívnom spise. Tento postup správcu dane považoval žalobca za prekvapujúci, keďže daňový subjekt predložil správcovi dane množstvo listinných dôkazov vyvracajúcich tvrdenia konateľa tejto spoločnosti C. J. v predmetnom čestnom prehlásení. Jeho vyjadrenia nepovažoval ani za nepriamy dôkaz takého charakteru, ktorý by bol preukázaný kontrolným zistením, že doklady kontrolovaného daňového subjektu predložené ku kontrole nesledujú uskutočnené plnenie. Nemožno totiž podľa názoru žalobcu vylúčiť, že C. J. z dôvodov nepriznania príjmov v spoločnostiach, v ktorých vystupuje ako konateľ, ako aj nepriznania daňovej povinnosti k DPH nemohol mať záujem priznať uskutočnenie zdaniteľných plnení z vystavených faktúr spoločnosťou C., s.r.o., a tým verifikovať doklady znejúce na meno spoločnosti, ktorej je konateľom. Podľa názoru žalobcu úvaha správcu dane v prípade dodávateľa C., s. r. o., sa opiera iba o čestné prehlásenie C. J., ktoré bolo získané v súvislosti s iným konaním, nie v daňovom konaní a tiež o odpoveď na dožiadanie Daňového úradu Veľké Kapušany, pričom nebola vyhodnotená skutočnosť, že žalobca v priebehu kontrolovaného zdaňovacieho obdobia október 2006 vykonával podnikateľskú činnosť, ktorej výsledkom boli zdaniteľné obchody v celkovej výške 1.000.000,-- Sk, ktorých výšku a ich uskutočnenie správca dane po kontrole nespochybnil. Jednostranne spochybnil len právo na odpočítanie dane z tovarov kúpených v tuzemsku v zmysle § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, ktoré použil platiteľ na účely svojho podnikania ako platiteľ i napriek tomu, že tieto súviseli so zdaniteľnými plneniami uskutočnenými daňovým subjektom v rámci jeho podnikania. Vo vzťahu k uskutočneniu zdaniteľného plnenia spoločnosťou D. Q., s. r. o., žalobca uviedol, že podľa jeho názoru v tejto súvislosti správca dane porušil ust. § 29 ods. 2 a 4 zák. č. 511/1992 Zb. a to tým, že neuviedol, prečo správca dane po kontrole zvýšil daňovú povinnosť za kontrolované zdaňovacie obdobie z uskutočnených zdaniteľných plnení o DPH vo výške 48.148,-- Sk za zdaniteľné obchody realizované firmou DELTA WORK, a.s., Košice, a pritom na druhej strane neuznal nárok na odpočítanie dane vo výške 45.711,-- Sk z dôvodu, že kontrolovaný daňový subjekt nepreukázal nárok na odpočítanie dane, pričom mal porušiť ust. § 49 ods. 1 a 2 a § 51 zákona o DPH. Vo svojom rozhodnutí síce uviedol, že v rámci výkonu daňovej kontroly spoločnosti S., s. r. o., zistil, že spoločnosť mala zaúčtovanú v mesiaci október faktúru za stavebné práce od spoločnosti DELTA WORK, a.s., Košice v sume 301.560,-- Sk a DPH vo výške 48.148,-- Sk, avšak neuviedol, prečo na druhej strane uskutočnenie tohto zdaniteľného plnenia spochybnil u kontrolovaného daňového subjektu DELTA WORK, a. s., Košice . Podľa názoru žalobcu v danom prípade správca dane nezískal relevantné dôkazy, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne tvrdiť, že k zdaniteľnému obchodu medzi kontrolovaným daňovým subjektom a spoločnosťou D. Q., s. r. o. nedošlo, a ani konateľka tejto spoločnosti nepotvrdila, že tieto plnenia sa neuskutočnili. Podľa jeho názoru správca dane viedol dokazovanie jednostranne, pri kontrole sa zaoberal len nárokom na odpočítanie dane bez vzájomnej väzby na uskutočnené zdaniteľné plnenia, ktorými sa vôbec nezaoberal. Správa dane pri výkone kontroly nepreukázal nespochybniteľné porušenie ust. § 49 ods. 1 a 2 a § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

V písomnom vyjadrení zo dňa 15. 06. 2010 žalovaný navrhol žalobu žalobcu zamietnuť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa. S námietkami žalobcu, ktoré sú identické so skutočnosťami, tvoriacimi obsah podaného

odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa sa žalovaný dostatočne vysporiadal v napadnutom rozhodnutí, ako to vyplýva z jeho obsahu. Konštatoval, že obsahu žaloby vyplýva, že žalobca preniesol dôkaznú povinnosť na správcu dane a namietal, že tento nezabezpečil dostatok dôkazných prostriedkov takej právnej sily, ktoré by dostatočným spôsobom preukázali, že medzi žalobcom a spoločnosťou D. Q., s. r. o., a C., s. r. o., nedošlo k zdaniteľným obchodom. Medzi základné zásady zdaniteľného konania upravené v § 2 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. patrí zásada voľného hodnotenia dôkazov, tzn., že správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý jednotlivo a všetky vo vzájomnej súvislosti, pričom prihliada na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo. Preto ak žalovaný na základe určitých skutočností dôkazov má závažné pochybnosti o pravdivosti a hodnotení predložených dokladov, nemusí tieto doklady uznať ako právne relevantné, ale daňový subjekt musí preukázať hodnovernosť predložených dokladov. Táto povinnosť mu vyplýva z § 29 ods. 8 cit. zákona o správe daní a poplatkov. Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte tak, ako je to zakotvené v § 15 ods. 6 cit. zákona. Keďže žalobca nesplnil svoju povinnosť, ktorá mu vyplynula z cit. zák. ustanovení, správca dane si sám zabezpečil a použil dôkazy, ktoré preukázali, že žalobca neoprávnene odpočítal DPH z faktúry od spoločnosti D. Q., s. r. o., a spoločnosti C., s. r. o., z dôvodu porušenia § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p. po preskúmaní napadnutých rozhodnutí a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná.

Z obsahu administratívneho spisu žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa súd zistil, že na základe oznámenia o výkone opakovanej daňovej kontroly zo dňa 23. 09. 2008 č. 698/320/69997/21008/ Dem. Ber. bola u žalobcu ako u daňového subjektu vykonaná opakovaná daňová kontrola, predmetom ktorej bola DPH za zdaňovacie obdobie október 2006 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. O jej výsledku bol dňa 07. 09. 2009 vyhotovený protokol č. 698/320/67047/2009/ KOV, ktorý bol s daňovým subjektom prerokovaný dňa 27. 10. 2009. Na základe zistení v ňom obsiahnutých vydal správca dane dňa 30. 10. 2009 pod č. 698/230/80588/09/Pav dodatočný platobný výmer na DPH, ktorým podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi DPH za zdaňovacie obdobie október 2006 v sume 7.467,-- eur ako rozdiel dane uvedenej v daňovom priznaní a dane zistenej správcom dane po daňovej kontrole.

Správca dane zvýšil daňovú povinnosť za predmetné zdaňovacie obdobie o sumu 48.148,-- Sk pre porušenie ust. § 19 a § 69 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH na základe zistenia v rámci výkonu daňovej kontroly v spoločnosti S., s. r. o., T., že v uvedenom zdaňovacom období táto spoločnosť zaúčtovala faktúru zo dňa 30. 10. 2006 vyhotovenú v mene spoločnosti DELTA WORK, a.s., Košice, a z tejto faktúry si odpočítala daň v sume 48.148,-- Sk, pričom celková hodnota fakturovaných stavebných prác bola 301.560,-- Sk. Spoločnosť žalobcu uvedená v predmetnej faktúre ako dodávateľ daň v uvedenej sume v predloženej evidencii dane zo zdaniteľných obchodovo uskutočnených v mesiaci október nevykázala, v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie uvedeného mesiaca neuviedla a do rozpočtu ani neuhradila.

Správca dane zároveň neuznal nárok daňového subjektu na odpočítanie DPH uplatnený daňovým subjektom v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie október 2006, ako odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) a § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH v celkovej sume 176.811,-- Sk z faktúr vystavených spoločnosťou D. Q., s. r. o., č. 2006/1030 v celkovej sume 332.007,-- Sk, z toho DPH 45.711,-- Sk zo dňa 30. 10. 2006, s dátumom plnenia 30. 10. 2006, predmetom ktorej boli práce na stavbe S., s. r. o. a spoločnosťou C., s. r. o., E. T. zo dňa 30. 10. 2006 č. 2006/103 v celkovej sume 821.100,-- Sk, z toho DPH 131.100,-- Sk, predmetom ktorej boli vykonané poradenské a propagačné služby pri výrobe a šírení reklamy pre klienta. K neuznaniu tohto nároku žalobcu došlo z dôvodu, že pre toto odpočítanie dane neboli splnené podmienky uvedené v § 49 cit. zákona, v nadväznosti na § 51 cit. zákona. Zdôraznil, že v daňovom konaní dôkazné bremeno je na daňovom subjekte, pričom správca dane dôkazy predložené daňovým subjektom hodnotí podľa svojho uváženia v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov tak, že hodnotenie dôkazov musí zabezpečiť objektívne, pravdivé a úplné zistenie skutkového stavu veci. Dôkazná povinnosť je pre daňovníka nie iba povinnosťou, ale aj významným právom,

ktoré daňový subjekt v tomto prípade nevyužil tým, že nepredložil hodnoverné a hmatateľné dôkazy, ktorými by preukázal svoje tvrdenia o skutočnostiach uvedených v daňovom priznaní i na predložených predmetných faktúrach. Týmto nesplnil zákonné podmienky na priznanie práva na odpočítanie DPH v zmysle § 49 ods. 1, 2 a § 51 zákona o DPH. Správca dane pri posudzovaní opodstatnenosti uplatneného nároku na odpočítanie DPH nevychádzal iba z faktúr predložených platiteľom, ale vykonal dokazovanie týkajúce sa zistení, či predložené faktúry preukazujú, že vznikla daňová povinnosť a následne právo na odpočítanie dane. Konštatoval, že v danom prípade daňový subjekt neuniesol svoje dôkazné bremeno vyplývajúce mu zo zákona o DPH a zákona o správe daní a poplatkov.

O odvolaní zo dňa 30. 11. 2009 podanom žalobcom proti napadnutému rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa, ktorého dôvody korešpondujú s dôvodmi podanej žaloby, rozhodol žalovaný napadnutým rozhodnutím.

Súčasťou administratívneho spisu je daňové priznanie na DPH žalobcu za zdaňovacie obdobie október 2006, ako aj predmetné faktúry vystavené spoločnosťou D. Q., s. r. o., L. T. XX, T., vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2006 a spoločnosťou C., s. r. o., E. T., Y. XXX, vrátane zmluvy o poskytnutí poradenskej a propagačnej činnosti pri výrobe reklamy zo dňa 03. 08. 2006 tak, ako boli špecifikované v napadnutom rozhodnutí i protokole o výsledku zistení z daňovej kontroly.

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní spísanej Daňovým úradom Košice IV dňa 15. 12. 2008 vyplýva, že svedkyňa W. K., ktorá bola vypočutá za prítomnosti konateľa žalobcu uviedla, že spoločnosť D. Q., s. r. o., ktorej je konateľkou má sídlo v záhradkárskej osade L. T. v rodinnom dome s pozemkom, pričom v roku 2006 dala plnú moc G. K. a tento vykonával činnosť za spoločnosť a informoval ju o tom, že všetko je v poriadku. Ona sama osobne nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť. Plnú moc udelila iba G. K., avšak z jej obsahu je zrejmé, že tento mohol splnomocniť ďalšiu osobu na zastupovanie spoločnosti D. Q., s. r. o. Pokiaľ ide o faktúru zo dňa 30. 10. 2006 č. 2006/1030, túto nevystavila, nevie kto ju vystavil, podpis na faktúre nie je jej, pričom nikdy nevlastnila pečiatku spoločnosti D. Q., s. r. o. Za túto spoločnosť vystupoval G. K. a on zabezpečoval vykonanie všetkých stavebných prác. Ona nevie, kto predmetné práce vykonal, a ani nevie, kde boli vykonané. Daňové priznania na DPH podávala a podpisovala za spoločnosť D. Q., s. r. o., W. D. na základe ňou udeleného plnomocenstva. Ona ako konateľka spoločnosti ich nepodpisovala. Pokiaľ ide o predmetnú faktúru, nevie ako bola uhradená, ona žiadne peniaze neprijala. Účtovníctvo viedla pani W. D.. Z uvedenej zápisnice zároveň vyplýva, že požadované doklady účtovné a daňové za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroka 2006 sa menovaná zaviazala predložiť na Daňový úrad Košice IV dňa 17.12. 2008.

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 18. 12. 2007, spísanej na Daňovom úrade Košice IV so svedkom G. K. vyplýva, že menovaný bol v čase od 17. 05. 2006 do 25. 03. 2007 splnomocneným zástupcom daňového subjektu D. Q., s. r. o., L. Kapustníky XX, T., pričom tento k predmetnému zdaniteľnému plneniu uviedol, že o daňovom subjekte DELTA WORK, a. s., Košice počul, avšak nepozná v tejto spoločnosti žiadnu osobu, ani nevie kde sídli, že žiadne práce a služby pre túto spoločnosť nevykonal a nevie o tom, aby daňový subjekt D. Q., s. r. o., vykonával nejaké práce pre DELTA WORK, a.s., Košice. Poprel, žeby pre túto spoločnosť vystavil v mesiaci september, máj i október 2006 niektorú z faktúr a poprel aj to, žeby podpis na týchto faktúrach bol jeho. Žiadne peniaze od spoločnosti DELTA WORK, a.s., Košice neprevzal. Zároveň uviedol, že od ekonómky pani D. počul, že sa má nejaký obchod s DELTA WORK, a.s., Košice, uskutočniť, preto bol poverený konateľkou spoločnosti plnomocenstvom na zastupovanie. Neskôr mu bolo pani D. oznámené, že k obchodu nedošlo a preto plná moc bola ukončená. Za obdobie plnomocenstva za D. Q., s. r. o., nevystavoval žiadne faktúry, ani nevykonával žiadnu činnosť.

Z odpovede na dožiadanie správcu dane vypracovanej Daňovým úradom Veľké Kapušany dňa 07. 01. 2008 vyplýva, že daňový subjekt C., s. r. o., E. T., Y. XXX bol registrovaný pre DPH v čase vystavenia predmetnej faktúry v mesiaci október 2006, v uvedenom roku nepodával daňové priznanie na DPH a s daňovým úradom nekomunikuje. Na základe výsledkov miestneho zisťovania na deklarovanej adrese sídla už sídlo nemá a preto nebolo možné preveriť zaúčtovanie faktúr, ktoré sú predmetom dožiadania a zistenie ani ďalších okolností, ktoré s tým súvisia.

Do zápisnice o ústnom pojednávaní dňa 14. 03. 2008 konateľ spoločnosti C., s. r. o., E. T. C. J. uviedol, že faktúry zo dňa 29. 12. 2006, 20. 12. 2006, 30. 10. 2006 pre a. s. DELTA WORK, a.s., Košice vystavil a tieto vlastnoručne podpísal a opečiatkoval. Taktiež uviedol, že daňové priznanie podal poštou na Daňový úrad Trebišov, DPH uviedol a daň za uvedené obdobie zaplatil. Nevedel sa vyjadriť, či disponuje dokladom o zaplatení DPH za IV. štvrťrok 2006. Zároveň uviedol, že všetky práce, uvedené v predmetných faktúrach vykonala reklamná spoločnosť, ktorej názov si nepamätá v spolupráci s ním. Uviedol, že vyrábal logo s tým, že doklady predloží do 20. 03. 2008. Nevedel sa vyjadriť, aké náklady mal s fakturovanými prácami, doklady sa zaviazal predložiť do 20. 03. 2008. Uviedol, že kancelárskej priestory v súčasnosti nemá nikde, daňové priznanie k DPH je podané naposledy za II. štvrťrok 2007 na Daňový úrad Trebišov, pričom v súčasnosti firma nevykonáva žiadnu činnosť a bol podaný návrh na konkurz.

Z odpovede na dožiadanie vypracovanej Daňovým úradom Veľké Kapušany dňa 23. 04. 2009 vyplýva, že vo vzťahu k spoločnosti C., s. r. o., bolo vykonané miestne šetrenie, výsledok ktorého je premietnutý v zápisnici o miestnom zisťovaní zo dňa 22. 04. 2009. Konštatoval, že za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroka 2006 a II. štvrťroka 2007 na Daňovom úrade Veľké Kapušany nebolo evidované daňové priznanie, ani platby do spoločnosti C., s. r. o.

Súčasťou administratívneho spisu je fotokópia čestného prehlásenia C. J. zo dňa 12. 09. 2008 spísaného na Prezídiu Policajného zboru, Úrade boja proti organizovanej kriminalite, Odbor Východ, Oddelenie finančnej polície v Košiciach dňa 12. 09. 2008, z ktorého vyplýva, že za spoločnosti, ktorých bol konateľom, t. j. spoločnosti C., O., K., E., X. P.-D. ji za tieto spoločnosti nikdy nič reálne nevykonal, iba podpisoval a niekedy aj opečiatkoval vystavené faktúry, ktoré mu boli predkladané väčšinou pánom Viliamom, ktorého priezvisko uviesť nevedel. Išlo asi o 40-ročného pána, ktorého spoznal v bare a ktorý býva niekde pri kine Družba. Týmto bol najprv kontaktovaný na mobil, následne bolo dohodnuté stretnutie pred barom na Lokomotíve, kde faktúry podpisoval a niektoré aj opečiatkoval. Niektoré boli opečiatkované už predtým. Peniaze v hotovosti pri podpise bral zhruba 10 % z faktúry. Daňové priznania vypisoval podľa predlohy, ktorá mu bola doručená pánom Viliamom. Rovnakým spôsobom mu boli na podpis predkladané aj faktúry konateľom spoločnosti Delta Work JUDr. Zummerom.

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 30. 04. 2009, spísanej s konateľom žalobcu JUDr. Markom Zummerom vyplýva, že menovaný sa s pánom J. zoznámil na výstave stavebného materiálu v Košiciach, pričom jednal aj s inými spoločnosťami, ktorých mená si nepamätal s tým, že ich doplní, pričom pán J. ponúkol najlepšiu cenu. Jednalo sa o reklamu športu, kulturistiky, reklama bola vysielaná na TV C. v priebehu roku 2006. Uviedol, že podklady sú na CD nosiči, ktoré predloží. V tejto súvislosti bol konkrétne dotazovaný na okolnosti, týkajúce sa mien spoločností a klientov, ktorých sa propagácia a reklama týkala, požadované bolo od neho predloženie podkladov a dokladov o vykonanej reklame a propagácii, kedy a kde bola vykonaná reklama, čo bolo predmetom reklamných služieb, termín reklamy v médiách, pričom taktiež aj aké know-how bolo vypracované, t. j. čo malo byť predmetom reklamy, vychádzajúc z toho, že v zmluve bolo uvedené, že poskytovateľ vypracuje kvalitné know-how. Daňový subjekt sa zároveň zaviazal písomne vyjadriť k faktúre zo dňa 30. 10. 2006 spoločnosti D. Q., s. r. o., s tým, že bol vyzvaný na doloženie, kde boli práce vykonané, na akej stavbe, miesto, kde sa stavba nachádza, kto bol objednávateľom prác a kto je majiteľom budovy. V písomnom vyjadrení zo dňa 07. 05. 2009 konateľ spoločnosti uviedol, že pokiaľ ide o faktúru vystavenú spoločnosťou D. Q., s. r. o., dňa 30. 10. 2006 za stavebné práce vykonané na stavbe administratívnej budovy S., s. r. o., na I. triede XXX v T., kde sa jednalo o rozšírenie výroby v L. Y., objednávateľom prác bola už vyššie uvedená spoločnosť S., pričom k tejto stavebnej práci priložil fotodokumentáciu prevedených prác. Táto potvrdzuje vykonanie stavebných prác, čo tiež môže potvrdiť aj objednávateľ spoločnosť S., s. r. o. Stavebné práce a spolupráca sa začala koncom roka 2006 a v roku 2007 G. K. zastupoval už iba pri vymáhaní nezaplatených vykonaných stavieb. Práce vykonávala spoločnosť D. Q., s. r. o., a tvrdenie G. K., že ho nepozná, nie je pravdivé, čo môže potvrdiť svedok Š. T.. Prílohy tohto vyjadrenia tvorí fotodokumentácia, z ktorej však nie je zrejmé, kedy bola vyhotovená, ani miesto, kde boli tieto práce vykonané a v akom rozsahu.

Právny zástupca žalobcu na pojednávaní zotrval na podanej žalobe v celom rozsahu a navrhol, aby súd žalobe zo skutkových aj právnych dôvodov v nej uvedených vyhovel. Zároveň žiadal, aby mu boli priznané trovy konania.

Zástupca žalovaného sa na pojednávanie, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť na ňom vopred telefonicky, ako to vyplýva z úradného záznamu zo dňa 13. 02. 2012, spísaného na tunajšom súde, ospravedlnil s poukazom na pracovnú zaneprázdnenosť a zároveň vyslovil svoj súhlas s rozhodnutím vo veci bez jeho prítomnosti. Preto súd postupoval v súlade s § 250g ods. 2 O. s. p. a pojednávanie vykonal v neprítomnosti zástupcu žalovaného.

Podľa § 49 ods. 2 písm. a/ zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané.

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) cit. zákona právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.

V zmysle § 19 ods. 1, 2 cit. zákona daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo služby.

Podľa § 69 ods. 1 cit. zákona platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň.

Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní.

Podľa ods. 3 cit. zákonného ustanovenia správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo.

Podľa § 29 ods. 1 cit. zákona dokazovanie vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie.

Podľa ods. 2 cit. zákona správca dane dbá, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené čo najúplnejšie, a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov.

Podľa ods. 4 cit. zák. ustanovenia ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov (priznania, hlásenia, odpovede na výzvy správcu dane a pod.) , o svedecké výpovede, znalecké posudky, verejné listiny, protokoly o daňových kontrolách, zápisnice o miestnom zisťovaní a obhliadke, povinné záznamy vedené daňovými subjektmi a doklady k nim.

Podľa ods. 8 § cit. zák. ustanovenia daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom.

Súd preskúmal žalobou žalobcu napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa, a tiež konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, že tieto rozhodnutia neboli vydané v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ust. § 29 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb.

V danom prípade nebol dostatočne zistený skutkový stav veci najmä v súvislosti s preverením uskutočnenia zdaniteľného plnenia na základe faktúry č. 06103007 zo dňa 30 .10. 2006 vystavenej žalobcom pre spoločnosť S., s. r. o., T. za vykonané práce za mesiac október 2006, v administratívnej budove S., s. r. o., T. v L. Y. podľa priloženého súpisu vykonaných prác. Podľa názoru súdu nie je možné vyvodiť existenciu zdaniteľného plnenia len z toho, že odberateľ (S., s. r. o., T.) si z predmetnej faktúry uplatnil nadmerný odpočet DPH bez ďalšieho, t.j. bez zistenia, či k uskutočneniu tohto zdaniteľného plnenia v skutočnosti došlo. V tejto súvislosti sa v administratívnom spise nenachádzajú žiadne dôkazy, z ktorých by bolo možné vyvodiť tento jednoznačný záver. Uvedené nekorešponduje ani s tvrdením žalovaného o nepreukázaní existencie zdaniteľného plnenia vo vzťahu k žalobcom uplatnenému nároku na vrátenie nadmerného odpočtu na základe faktúry č. 2006/1030 zo dňa 30. 10. 2006 vystavenej spoločnosťou D. Q., s. r. o., na ktoré plnenie nadväzuje aj uvedený zmluvný vzťah, na čo nie je možné nebrať zreteľ. Vychádzajúc z uvedeného, pokiaľ by predmetné zdaniteľné plnenie uskutočnené nebolo, žalobcovi by ani nevznikla daňová povinnosť v zmysle § 19 zák. č. 222/2004 Z. z.

Vo zvyšnej časti považuje súd rozhodnutie žalovaného za správne a s jeho názorom, pokiaľ ide o preukázanie, že v danom prípade nebolo uskutočnené zdaniteľné plnenie vo vzťahu k spoločnosti D. Q., s. r. o., a spoločnosti C., s. r. o., T. sa stotožňuje s tým, že z dôkazov, obsiahnutých v administratívnom spise v tejto súvislosti, ako boli aj vyššie špecifikované, iný záver vyvodiť nebolo možné. Preto sa súd stotožnil s názorom žalovaného, že žalobca v tomto smere neuniesol dôkazné bremeno a v konaní inými než predloženými dôkazmi nepreukázal, žeby k uskutočneniu predmetných zdaniteľných plnení došlo. Dôkazy obsiahnuté v administratívnom spise jeho tvrdenia vyvracajú.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s cit. zák. ustanoveniami, napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa podľa § 250j ods. 2 písm. c) O. s. p. zrušil pre nedostatočne zistený skutkový stav veci pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. 05. 2011) s tým, že správne orgány sú právnym názorom súdu viazané (§ 25Oj ods. 6 O. s. p.) .

Úlohou správnych orgánov v ďalšom konaní bude doplniť dokazovanie v naznačenom smere, vykonané dôkazy v súlade s platnou právnou úpravou vyhodnotiť a vydať rozhodnutie a toto odôvodniť tak, aby spĺňalo podmienku jeho preskúmateľnosti.

Úspešnému žalobcovi priznal súd právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p., vo výške celkom 380,67 eur, čo zodpovedá žalobcom zaplatenému súdnemu poplatku v sume 66,-- eur a trovám právneho zastúpenia za dva úkony právnej pomoci v zmysle predloženého vyúčtovania zo dňa 14. 02. 2012 a to prípravu a prevzatie zastúpenia dňa 23. 03. 2010 a účasť na pojednávaní dňa 15. 02. 2012, pričom v súlade s § 11 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. odmena za jednotlivé úkony bola vyčíslená v súlade s právnou úpravou účinnou v čase ich uskutočnenia, tzn. za prvý úkon právnej pomoci 120,23 eur, za druhý úkon právnej pomoci 127,16 eur, ku ktorým patrí režijný paušál podľa § 16 cit. vyhlášky k prvému úkonu v sume 7,21 eur a k druhému úkonu v sume 7,63 eur. Celkove teda odmena advokáta predstavuje 262,23 eur. Keďže právny zástupca žalobcu je platiteľom DPH, k odmene advokáta mu prináleží aj DPH v celkovej sume 52,446 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.