KSKE 7 Sd 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 1/2012

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200010 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200010.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: P. U., A.. XX.XX.XXXX, W. E. XX, XXX XX U., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom J.. XX. Y. X, XXX XX W., v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 23.11.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX 028 X zo dňa 28.10.2011, ktorým jej bola podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok z 11.10.2011 z dôvodu, že nemala pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Písomným podaním zo dňa 4.1.2012 navrhovateľka oznámila súdu, že svoj opravný prostriedok podaný proti rozhodnutiu odporkyne č. XXXXXXX 028 0 berie späť a zároveň požiadala, aby súd konanie v tejto veci zastavil.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.