KSKE 7 Sd 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200178 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200178.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľa: Q. A., R.. XX.X.XXXX, D. S. XXX, XXX XX A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo 14. novembra 2011.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.11.2011 odporkyňa podľa § 70 ods. 1, § 82 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") priznala navrhovateľovi od 24.10.2011 invalidný dôchodok v sume 236,70 Eur mesačne. Svoje rozhodnutie odporkyňa oprela o posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava z 24.10.2011, podľa ktorého je navrhovateľ invalidný v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 2.2.2012 vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne a požiadal o prehodnotenie svojho zdravotného stavu. Uviedol, že po ukončení poberania ND nastúpil do pracovného pomeru od 24.10.2011 do 30.11.2011 na ľahšie práce, ktoré však nebol schopný vykonávať z dôvodu jeho ochorenia, bolestí chrbtice a kĺbov. Od 2.1.2012 do 9.1.2012 bol liečený a vyšetrený na Klinike pracovného lekárstva v Košiciach.

Keďže navrhovateľ nesúhlasil s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bol znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava dňa 25.7.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Prešove dňa 16.8.2012. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa, ktoré je uvedené v kapitole IX, v oddiele B, v položke č. 3.7, pod písmenom b) , zdôvodňuje 35 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou so zvýšením percentuálnej miery o 10 % pre iné zdravotné postihnutie. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 45 %, konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 24.10.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 14.11.2011, ktorým navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 24.8.2012, navrhovateľ uviedol, že jeho zdravotný stav sa neustále zhoršuje. Má pred penziou, má aj živnosť, ktorú však kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôže vykonávať. Potreboval by vykonávať ľahšiu robotu, avšak býva v regióne so 40 % nezamestnanosťou, a preto ho nikto nezoberie do práce. Manželka je tiež na čiastočnom invalidnom dôchodku a z dôchodkov, ktoré dostávajú, nemôžu vyžiť. Ďalej navrhovateľ uviedol, že hoci nemá výhrady voči postupu posudkovej lekárky, s jej závermi nesúhlasí. Stále musí brať lieky (až 5 druhov) aj pred prácou.

Poverená zástupkyňa odporkyne, vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ v priebehu súdneho prieskumného konania nepreukázal žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali zhoršenie jeho zdravotného stavu, navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 cit. zákona) .

V zmysle § 153 ods. 5 cit. zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole IX - Choroby obehovej sústavy, oddiel B, položka č. 3.7., písm. b) so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 20 do 35 %, pričom posudkoví lekári vo všetkých posudkoch konštatovali u navrhovateľa pre rozhodujúce zdravotné postihnutie mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na hornej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Uvedená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola ešte z dôvodu iného zdravotného postihnutia zvýšená o 10 %, čo spolu predstavuje 45 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa posudkového lekára navrhovateľ ani predloženými listinnými dôkazmi nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní

so zdravou fyzickou osobou. Čiže stanovenie 45 %-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení je maximálne zhodnotenie, ktoré pri súčasnom vyhodnotení zdravotného stavu odbornými lekármi môže byť navrhovateľovi priznané.

Z obsahu dokazovania vykonaného pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľa vo veci jeho invalidného dôchodku teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % a túto mieru zhodne konštatovali všetky lekárske posudky. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.11.2011, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľa súd v závere poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa sú pre súd v konaní podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom všetkých lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa pri posudzovaní jeho invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.11.2011 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.