KSKE 7 Sd 17/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/17/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8012200030 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8012200030.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky: M. C., G.. XX.X.XXXX, K. A. XXXX/X, XXX XX C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 30. novembra 2011 v spojení s rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 22. marca 2012.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.11.2011 zamietla žiadosť navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 27.10.2011 nie je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Rozhodnutie bolo doručené navrhovateľke dňa 8.12.2011.

V odvolaní doručenom odporkyni dňa 2.1.2012, daným na poštovú prepravu dňa 29.12.2011, vyjadrila navrhovateľka nesúhlas s rozhodnutím odporkyne. Požiadala o prešetrenie svojej žiadosti o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že nie je spokojná, ako jej ho odporkyňa vypočítala. Poukázala na to, že je už vo veku, keď nemá šancu sa zamestnať.

Uznesením Krajského súdu v Prešove č. k. 4Sd/3/2012-15 zo dňa 9.2.2012 bola vec postúpená tunajšiemu súdu ako súdu miestne príslušnému na konanie.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku zo dňa 11.1.2012 navrhla napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.11.2011 ako vecne správne potvrdiť.

Na pojednávaní súdu dňa 27.4.2012 navrhovateľka nebola prítomná, napriek tomu, že naň bola riadne a včas predvolaná dňa 30.3.2012. Listom zo dňa 23.4.2012 odporkyňa ospravedlnila svoju neúčasť na pojednávaní z vážnych prevádzkových dôvodov. Preto súd vec prejednal v neprítomnosti účastníkov konania v súlade s ust. § 250g ods. 2 O.s.p. v spojitosti s § 205l ods. 2 O.s.p.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah dávkového spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) .

V zmysle § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime je k 27.10.2011 suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 189,83 Eur mesačne. 1,2- násobok tejto sumy predstavuje čiastku 227,79 Eur.

Podľa § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 63 ods. 1 tretia a štvrtá veta zákona o sociálnom poistení, na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Podľa § 60 ods. 1 prvá veta zákona o sociálnom poistení, obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona a ak tento zákon neustanovuje inak.

Z dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku žiadosťou zo dňa 27.10.2011 a žiadala jeho priznanie od toho istého dňa.

Ku dňu, ku ktorému bol uplatnený nárok (27.10.2011) navrhovateľka získala 12 577 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu predčasného starobného dôchodku predstavuje 34 rokov a 167 dní obdobia dôchodkového poistenia (§ 63 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) . Presný rozpis obdobia dôchodkového poistenia, počet dní rozhodujúceho obdobia na výpočet dôchodku, sumy osobného a všeobecného vymeriavacieho základu a osobné mzdové body sú uvedené v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu preskúmavaného rozhodnutia.

Navrhovateľka dôchodkový vek podľa § 65 ods. 8 zákona o sociálnom poistení dosiahne pripočítaním 54 kalendárnych mesiacov k veku 57 rokov dňa 27.9.2013. Od 27.10.2011 do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. do 27.9.2013 navrhovateľke chýba 701 dní.

Suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľky predstavuje 206,60 Eur mesačne a je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku v súlade

s § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Za 701 dní sa znižuje o 12 %, to znamená o 28,15944009 Eur mesačne. Priemerný osobný mzdový bod 0,7112 x 34,4576 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 - 28,15944009 = 206,60 Eur mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku sa ďalej podľa § 82 zákona o sociálnom poistení zvyšuje o 1,8 %, čo je o 3,80 Eur, na sumu 210,40 Eur mesačne.

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že odporkyňa pri výpočte výšky predčasného starobného dôchodku navrhovateľky postupovala v súlade so zákonom. Ani po dodatočnom započítaní obdobia dôchodkového poistenia získanom od 1.1.1973 do 23.9.1974 v rozhodnutí č. 525 327 3320 0 z 22.3.2012 navrhovateľka nesplnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok. Suma predčasného starobného dôchodku určená k 27.10.2011 aj po preukázaní nových skutočností a zvýšení o 1,8 % podľa § 82 zákona o sociálnom poistení je 220,90 Eur mesačne, a teda nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 227,79 Eur mesačne.

Navrhovateľka teda nesplnila podmienku ustanovenú v § 67 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, a to výšku predčasného starobného dôchodku vyššiu ako 1,2-násobok sumy životného minima, pričom všetky tam uvedené podmienky (písm. a) až c) ) musia byť splnené súčasne. Odporkyňa teda postupovala správne, keď jej žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku zamietla.

Súd z uvedených dôvodov napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 30.11.2011 v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 22.3.2012, podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne a vydané v súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.