KSKE 7 Sd 26/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 26/2012

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 26/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200314 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200314.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X. B., O.. XX.X.XXXX, V. Y. - E. Č.. XX, XXX XX F. B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 13.3.2012 ako oneskorene podaný.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa opravným prostriedkom zo dňa 13.3.2012 domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.12.2011, ktorým mu bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 14.12.2011.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 250l a nasl. O.s.p. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) , ktoré sa podľa § 250m ods. 1 O.s.p. začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Ak je návrh podaný oneskorene, súd uznesením opravný prostriedok odmietne (§ 250p prvá veta O.s.p.) .

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie, bolo navrhovateľovi doručené do vlastných rúk dňa 10.1.2012, pričom jeho prevzatie potvrdil navrhovateľ vlastnoručným podpisom na doručenke.

Opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporkyne podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke bol podaný na poštovú prepravu až dňa 16.3.2012 a odporkyni bol doručený dňa 19.3.2012, t.j. zjavne po 30-dňovej lehote stanovenej na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia, ktorá uplynula už dňa 9.2.2012.

Z uvedeného dôvodu súd opravný prostriedok navrhovateľa ako oneskorene podaný podľa § 250p prvá veta O.s.p. uznesením odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c) použité v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému

rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.