KSKE 7 Sd 39/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/39/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200597 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200597.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky: C. C., L.. X.X.XXXX, J. Y. XX, XXX XX D. L. C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 29.2.2012.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.2.2012 odporkyňa podľa ustanovení § 73, § 82 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zvýšila navrhovateľke od 17.1.2012 invalidný dôchodok na sumu 239,60 Eur mesačne. Svoje rozhodnutie odporkyňa oprela o posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Trebišov zo dňa 17.1.2012, podľa ktorého je navrhovateľka invalidná v zmysle ust. § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (na rozdiel od predchádzajúceho poklesu v rozsahu 50 %) .

Navrhovateľka vo včas podanom odvolaní zo dňa 12.3.2012 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, konkrétne s výškou percentuálneho poškodenia jej zdravotného stavu. Poukázala v ňom na svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý sa od minulého roku značne zhoršil, čo deklarujú aj priložené lekárske správy. Má depresívnu náladu, zvýraznenú s úzkosťou, nedokáže sa sústrediť, je stále unavená. Kvôli svojmu zdravotnému stavu musela zanechať aj svoje doterajšie zamestnanie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti znovu žiada o prehodnotenie svojho zdravotného stavu, ktorý jej neumožňuje pracovať.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Trebišov dňa 18.4.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach dňa 15.5.2012. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole V, v položke č. 3, pod písmenom b) , zdôvodňuje 55 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 55 %, konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Trebišov zo dňa 17.1.2012, z obsahu a záverov

ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 29.2.2012, ktorým navrhovateľke zvýšila invalidný dôchodok.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 24.8.2012 bez účasti navrhovateľky, ktorá svoju neprítomnosť ospravedlnila písomným podaním zo dňa 22.8.2012. Poverená zástupkyňa odporkyne, vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov o miere invalidity navrhovateľky, navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie zo dňa 29.2.2012 ako vecne správne.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 112 ods. 4 cit. zákona, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

V zmysle § 153 ods. 5 cit. zákona, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole V - Duševné choroby a poruchy správania, položka č. 3, písm. b) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 50 do 80 %, pričom posudkoví lekári vo všetkých posudkoch konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je stred dolného pásma percentuálneho rozpätia ťažkej formy depresívnej poruchy. Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa posudkového lekára síce došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, keďže predtým bola navrhovateľke stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %, avšak toto zhoršenie nezodpovedá väčšej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako 55 %. Navrhovateľka ani predloženými listinnými dôkazmi nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Čiže stanovenie 55 %-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení je maximálne zhodnotenie, ktoré pri súčasnom vyhodnotení zdravotného stavu odbornými lekármi môže byť navrhovateľke priznané.

Z obsahu dokazovania vykonaného pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky vo veci jej invalidného dôchodku teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 55 % a túto mieru zhodne konštatovali všetky lekárske posudky. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.2.2012, ktorým odporkyňa zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom všetkých lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 29.2.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.