KSKE 7 Sd 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200665 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200665.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa: W. W., B.. XX.X.XXXX, X. L. V. XXX/XX, XXX XX J. L. V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. 750 630 8788 0 z 28. februára 2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.2.2012 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 13.2.2012. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 13.2.2012 nie je invalidný podľa ust. § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, ako aj so samotným posudkom. Je toho názoru, že jeho zdravotný stav nebol dostatočne posúdený. K odvolaniu priložil ďalšie fotokópie lekárskych nálezov a požiadal o prehodnotenie svojho zdravotného stavu.

Keďže navrhovateľ nesúhlasil s posúdením svojho zdravotného stavu, bol znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 16.5.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Košiciach dňa 12.6.2012. Z obsahu uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa je Alimentárna obezita - ťažká nadváha so závažným poklesom výkonnosti organizmu - kapitola IV, položka 4, písm. a) , čo zodpovedá celkovej 25 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou so zvýšením percentuálnej miery o 5 % pre iné zdravotné postihnutie. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 30 % konštatoval aj posudok pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 13.2.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 28.2.2012, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 12.10.2012 bez účasti navrhovateľa, ktorý svoju neprítomnosť nijakým spôsobom neospravedlnil. Poverená zástupkyňa odporkyne na základe právne významných skutočností obsiahnutých vo vyjadrení z 26.6.2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie potvrdiť.

Súd v konaní podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 cit. zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 cit. zákona) .

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť podľa ods. 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení v kapitole IV, v položke č. 4, pod písm. a) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 25 do 35 %, pričom posudkoví lekári vo všetkých posudkoch konštatovali u navrhovateľa pre rozhodujúce zdravotné postihnutie mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na dolnej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Uvedená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola ešte z dôvodu iného zdravotného postihnutia zvýšená o 5 %, čo spolu predstavuje 30 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pričom ostatné chorobné zmeny sú posudkovo málo významné a nezdôvodňujú invaliditu.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok teda vyplýva, že navrhovateľ nespĺňa jednu zo základných podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.2.2012, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľa súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave

navrhovateľa sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahmi lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa pri posudzovaní jeho invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne zo dňa 28.2.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.