KSKE 7 Sd 61/2009 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/61/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200963 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009200963.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky: E. Y., W.. X.X.XXXX, F. Y. X, XXX XX V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 29.9.2008.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.9.2008, ktoré bolo navrhovateľke doručené dňa 2.1.2009, odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 20.8.2008. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 16.9.2008 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 30.1.2009 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne z dôvodu nesprávneho posúdenia zdravotného stavu. Uviedla, že jej zdravotný stav je zlý, má vážne problémy s chrbticou, ako aj gynekologické problémy a čaká ju operácia. Zdôraznila, že jej vážne zdravotné problémy sú dlhodobého charakteru a obáva sa, že i trvalého rázu. Je toho názoru, že posudzovanie jej zdravotného stavu pri určovaní pracovnej neschopnosti bolo povrchné, a preto požiadala o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu a nároku na invalidný dôchodok.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 10.3.2009, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, so sídlom v Košiciach dňa 4.6.2009. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole XV - Choroby podporného a pohybového aparátu, v oddiele E, v položke č. 3, pod písm. b) , zdôvodňuje 25 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou so zvýšením percentuálnej miery o 10 % pre iné zdravotné postihnutie, ktoré je uvedené v kapitole XV, v oddiele G, v položke č. 41.1, pod písm. b) . Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 35 %, konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 16.9.2008, z obsahu a záverov ktorého vychádzala

odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 29.9.2008, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. V posudku zo dňa 4.6.2009 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, so sídlom v Košiciach teda zhodne s predchádzajúcimi závermi posudkového lekára konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa ust. § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 13.7.2012 v neprítomnosti navrhovateľky, ktorá písomným podaním z 11.7.2012 ospravedlnila svoju neúčasť na pojednávaní, argumentujúc zlým zdravotným stavom, nežiadala však odročiť pojednávanie. Súd v tejto súvislosti poukazuje predovšetkým na obsah správy ošetrujúcej lekárky navrhovateľky z 22.5.2012 (č.l.61 spisu) podanej na základe výzvy súdu z 11.5.2012 (č.l. 60 spisu) , z obsahu ktorej vyplýva, že ochorenie navrhovateľky umožňuje zúčastniť sa pojednávania vo veci jej nároku na invalidný dôchodok . Súd ďalej považuje za potrebné zdôrazniť, že procesné práva navrhovateľky v danom konaní, t.j. aj právo na osobnú účasť na ústnom pojednávaní plne rešpektoval odročením pojednávaní určených na 31. 7. 2009, 4. 12. 2009, 30. 4. 2010, 25. 3. 2011 a 16.3. 2012.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne, vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov ohľadom zdravotného stavu navrhovateľky, navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.9.2008 ako vecne správne.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa ust. § 71 ods. 6 citovaného zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 cit. zákona) .

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole XV - Choroby podporného a pohybového aparátu, oddiel E, položka č. 3, písm. b) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 20 do 35 %. Posudkoví

lekári vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali pre rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Uvedená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola ešte z dôvodu iného zdravotného postihnutia (kapitola XV, oddiel G, položka č. 41.1, písm. b) ) zvýšená o 10 %, čo spolu predstavuje 35 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie odporkyne č. 635 908 7020 0 zo dňa 29.9.2008, ktorým odporkyňa zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov z 10.3.2009 a 4.6.2009 nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne zo dňa 29.9.2008 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.