KSKE 7 Sd 64/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/64/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200767 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200767.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky U. F., X.. XX.X.XXXX, L. J. XXXX/X, XXX XX Č., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 3.6.2011.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 3.6.2011 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 19.5.2011. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice - okolie z 19.5.2011 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 24.6.2011 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne. Poukázala v ňom na zhoršený zdravotný stav, celkovú slabosť a únavu, ktoré jej bránia vykonávať fyzicky náročnú prácu upratovačky na celý pracovný úväzok. Na základe uvedeného žiada o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu a nároku na invalidný dôchodok.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice - okolie dňa 21.7.2011, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach dňa 25.8.2011 a 31.1.2012. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole XI - Choroby močovej sústavy, oddiel A - postihnutie obličiek, položka č. 7 - Zhubný nádor obličky, písm. b) , zdôvodňuje 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 30 % konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Košice - okolie zo dňa 19.5.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí z 3.6.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. V posudku zo dňa 25.8.2011 a rovnako aj v doplňujúcom posudku zo dňa 31.1.2012 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Košiciach teda zhodne s

predchádzajúcimi závermi posudkového lekára konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 16.3.2012 navrhovateľka uviedla, že jej zdravotný stav už vôbec nie je taký dobrý ako bol predtým, keď mala dve obličky. Pracuje síce 8 hodín denne, ale jej zdravotný stav jej nedovoľuje pracovať plnohodnotne, pretože nevládze a má bolesti chrbta. Avšak nemôže chodiť po lekároch, pretože by zrejme prišla o prácu. Preto je toho názoru, že jej patrí invalidný dôchodok.

Splnomocnená zástupkyňa na pojednávaní súdu navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne, a to vzhľadom na zhodnosť záverov posudkových lekárov, ktorí u navrhovateľky konštatovali takú mieru poklesu pracovnej schopnosti, ktorá nezakladá nárok na priznanie invalidného dôchodku.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa ust. § 71 ods. 6 citovaného zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole XI - Choroby močovej sústavy, oddiel A - Postihnutia obličiek, položka č. 7 - Zhubný nádor obličky, písm. b) - po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 30 do 50 %. Posudkoví lekári vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na dolnej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Ostatné ochorenia podľa názoru posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach, nie sú z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu posudkovo významné.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 3.6.2011, ktorým odporkyňa zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave

navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov z 25.8.2011 a 31.1.2012 nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne z 3.6.2011 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.