KSKE 7 Sd 80/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 80/2011

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 80/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201060 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201060.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky A. F., K.. XX.X.XXXX, O. Z. Č.. XXX, XXX XX S. V., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXXXXXX 814 X zo dňa 7.9.2011 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 23.8.2011.

Odvolaním doručeným odporkyni dňa 4.10.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 7.9.2011 z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu.

Rozhodnutím č. XXXXXXX 814 X zo dňa 22.12.2011 odporkyňa zrušila odvolaním napadnuté rozhodnutie zo dňa 7.9.2011 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Následne rozhodnutím č. XXXXXXX 814 X zo dňa 22.12.2011 podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení odporkyňa priznala navrhovateľke od 1.6.2011 invalidný dôchodok v sume 61,60 Eur mesačne (od 1.1.2012 zvýšený na sumu 63,70 Eur mesačne) , čím opravnému prostriedku navrhovateľky v plnom rozsahu vyhovela.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Keďže odporkyňa opravnému prostriedku navrhovateľky priznaním invalidného dôchodku celkom vyhovela, súd konanie vo veci podľa § 250o O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.