KSKE 7 Sd 84/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 84/2011

KS v Košiciach, dátum 24.08.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 84/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/84/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201840 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1011201840.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa W. W., K.. XX.X.XXXX, O. Y. XXX, Y., zastúpeného v konaní splnomocneným zástupcom X. E., X. X, O., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. Augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250p, prvá veta O.s.p. súd o d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa podaný na Krajskom súde v Bratislave 22.11.2011 proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 z 10. 10. 2011.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa domáhal v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 10.10. 2011, ktorým odporkyňa podľa § 263 ods. 10 a § 112 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rozhodla o vyplácaní starobného dôchodku navrhovateľovi od 26. júla 2011 v sume 319,00 € mesačne a súčasne od 2. decembra 2011 odňala navrhovateľovi invalidný dôchodok.

Opravný prostriedok proti označenému rozhodnutiu odporkyne podal navrhovateľ osobne na Krajskom súde v Bratislave dňa 22. 11. 2011.

Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 5Sd/148/2011-4 z 28.11.2011 postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach ako súdu miestne príslušnému (§ 246a ods. 2 O.s.p.) .

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplýva, že preskúmavané rozhodnutie z 10. 10. 2011 bolo navrhovateľovi doručené 21. 10. 2011. Vychádzajúc z uvedenej skutočnosti súd konštatuje, že posledným dňom na podanie opravného prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu v danej právnej veci bol 21. november 2011, ktorý bol pracovným dňom (pondelok) . Opravný prostriedok navrhovateľa proti preskúmavanému rozhodnutiu odporkyne bol podaný do podateľne Krajského súdu v Bratislave 22. 11. 2011, po uplynutí zákonom stanovenej lehote na podanie opravného prostriedku.

Podľa § 250m ods. 1 O. s. p. konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 - tich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné (250m ods. 2, prvá veta O.s.p.) .

Podľa § 250p O. s. p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady,

ktorých odstránenie súd nariadil, a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Na základe zisteného skutkového stavu veci, vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení súd opravný prostriedok navrhovateľa podaný na Krajskom súde v Bratislave 22. 11. 2011 proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 10. 10. 2011 odmietol.

Ako to ďalej vyplýva z obsahu súdneho spisu, odporkyňa vydala vo veci ďalšie rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X z 23. 5. 2012, proti ktorému mal podať navrhovateľ opravný prostriedok na Krajskom súde v Bratislave (vec vedená pod č.k. 5Sd/215/2012) , pričom k postúpeniu veci z dôvodu miestnej príslušnosti Krajského súdu v Košiciach týkajúcej sa preskúmania aj predmetného rozhodnutia odporkyne z 23.5.2012 ku dňu prejednania veci (24.8.2012) nedošlo. Z uvedeného dôvodu nebola daná z procesnoprávneho hľadiska povinnosť súdu v preskúmavanej právnej veci 7Sd/84/2011 rozhodnúť aj o vylúčení veci na samostatné konanie týkajúce sa preskúmania rozhodnutia odporkyne z 23.5.2012, keďže vec má byť podľa oznámenia účastníkov konania doposiaľ vedená na Krajskom súde v Bratislave pod č.k. 5Sd/215/2012.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.