KSKE 7 Sp 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200071 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200071.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľa: OZ KámoNádej, Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42 061 539, právne zastúpeného GARANT PARTNER legal s.r.o., so sídlom Koceľová 9, 821 08 Bratislava, proti odporcovi: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 04310/2011 - práv. z 15.12.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. 04310/2011-práv. z 15. 12. 2011 a vec v r a c i a odporcovi na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi priznáva právo na náhradu trov konania v sume 1.068,73 €, ktorú je odporca povinný uhradiť na účet právneho zástupcu navrhovateľa, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

I.

Odporca - Mesto Spišská Nová Ves preskúmavaným rozhodnutím č. 04310/2011-práv z 15.12.2011 podľa § 13 ods. 5, § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 31 ods. 1, 9, 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v konaní o uložení sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložil navrhovateľovi - Občianskemu združeniu KámoNádej odvod vo výške 403 760, 22 Eur na porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 31 ods. 1 uvedeného zákona a penále vo výške 0,1 % zo sumy 403 760, 22 Eur za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. S povinnosťou uložený odvod a penále odviezť do rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Preskúmavané rozhodnutie z 15. 12. 2011 odporca odôvodnil nasledovne:

Mesto Spišská Nová Ves ako príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal dňa 30. 09. 2011 správne konanie s účastníkom konania vo veci uloženia sankcie za porušenie finančnej disciplíny - odvodu vo výške 403 760,22 Eur a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu podľa ustanovenia § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 31 ods. 1 písm. a) .

Podľa výsledkov následnej finančnej kontroly vykonanej Útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves v kontrolovanom subjekte Občianske združenie KÁMO NÁDEJ, Terézie Vansovej 1, Spišská Nová Ves, IČO: 42061539 uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. PK-07/2011 zo dňa 31.05.2011 bolo zistené porušenie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b) v spojení s písm. d) bod 1, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Účastník konania ako zriaďovateľ:

- Súkromného centra voľného času, Komenského 2, Spišská Nová Ves

- Súkromného školského klubu detí, Komenského 2, Spišská Nová Ves

- Súkromného školského strediska záujmovej činnosti, Komenského 2, Spišská Nová Ves

požiadal Mesto Spišská Nová Ves viacerými listami odo dňa 05.12.2008 o vyjadrenia Mesta Spišská Nová Ves k zriaďovaniu Súkromného centra voľného času, Súkromného školského klubu detí a Súkromného školského strediska záujmovej činnosti do site škôl, a školských zariadení v Spišskej Novej Vsi. Pretože predložené žiadosti nemali všetky potrebné náležitosti, Mesto Spišská Nová Ves ich žiadalo zriaďovateľom doplniť. OZ KAMO NÁDEJ svoje podania doplnilo listami zo dňa 27.04.2009. V týchto doplnených údajoch OZ KAMO NÁDEJ ako zriaďovateľ pre Súkromné centrum voľného času, Súkromný školský klub detí a Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti v bode g) stanovilo ako cieľovú skupinu detí a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Na základe takto doplnených údajov Mesto Spišská Nová Ves listami zo dňa 13.05. 2009 súhlasilo so zriadením Súkromného centra voľného času, Súkromného školského klubu detí a Súkromného školského strediska záujmovej činnosti na území mesta, pričom stanovilo, že činnosť bude zameraná výlučne na cieľovú skupinu - deti a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Mesto nesúhlasilo s rozšírením činnosti na iné cieľové skupiny, resp. športové oblasti.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2009 uznesením číslo 637/2009 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 9/2009 v znení doplnkov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. januára 2010.

Na základe VZN č. 9/2009 bola z rozpočtu obce a z vlastných príjmov podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v roku 2010 poskytnutá dotácia vo výške 1 035 371 Eur na počet detí 15 155 uvedených vo výkaze V 40-01, ktorý predložilo OZ KAMO NÁDEJ.

Na základe poverenia číslo PK-07/2011, v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 19/2011 zo dňa 03.02.2011 a v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení bolo OZ KAMO NÁDEJ oznámené začatie následnej finančnej kontroly dňa 23.03.2011. Následnou kontrolou používania finančných prostriedkov, efektívnosti a účelného čerpania prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves v zmysle VZN č. 9/2009 na cieľovú skupiny detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju u príjemcov dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa OZ KAMO NÁDEJ za obdobie roka 2010 bolo zistiť súlad čerpania finančných prostriedkov s VZN č. 9/2009 a so všeobecne záväznými predpismi.

Následnou kontrolou bolo zistené, že podmienku účelnosti na cieľovú skupinu detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju spĺňa iba počet detí 9 334, čo je vo finančnom vyjadrení suma 631 670,78

Eur. Podmienku účelovosti na cieľovú skupinu detí a mládeže, ktorí sa venujú hokeju nespĺňa počet 5 821 detí, čo je vo finančnom vyjadrení suma 403 760, 22 Eur.

Uvedeným konaním OZ KAMO NÁDEJ porušilo finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení bol účastník konania oprávnený požiadať Mesto Spišská Nová Ves o dotáciu len na cieľovú skupinu detí a mládeže do 15 rokov veku, ktorí sa venujú hokeju, na prevádzku a mzdy. Na základe uvedeného ustanovenia mohol účastník konania požiadať Mesto Spišská Nová Ves o dotáciu na rok 2010 pre počet detí 9334 celkom v sume 631 610,78 Eur. Požiadaním a použitím dotácie pre väčší počet detí do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju (pre 5 821 detí žiakov viac) došlo zo strany účastníka konania k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov o sumu 403 760,22 €.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov sa za porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) citovaného zákona ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. Po pripísanej úhrade finančných prostriedkov - istiny vo výške 403 760,22 € budú účastníkovi konania vypočítané penále, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Spôsob výpočtu penále bude uvedený v prehľade výpočtu penále, ktorý bude následne zaslaný účastníkovi konania.

Povinnosť zaplatiť penále pre účastníka správneho konania vyplýva z porušenia finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorého sa účastník správneho konania dopustil tým, že použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, čo bolo zistené a preukázané vykonanou následnou finančnou kontrolou, ktorej výsledky sú uvedené vo vyššie spomínanej Správe č. PK-07/2011 zo dňa 31.05.2011, ktorá bola podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia.

V rámci správneho konania sa účastník konania k podkladu pre vydanie rozhodnutia vyjadril v liste zo dňa 17.10.2011, doručenom Mestu Spišská Nová Ves dňa 18. 10. 2011. Vo svojom vyjadrení účastník konania poukazuje, že vo svojej činnosti neboli obmedzení iba na vykonanie jednej činnosti, a to na deti a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Správny orgán skutočnosť, že sa jedná iba o deti a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju riadne zdokladoval a vysvetlil v predchádzajúcich odsekoch tohto rozhodnutia. Správny orgán pri svojom rozhodovaní mal dostatok podkladov, písomných vyjadrení tak správneho orgánu, ako aj účastníka konania, ktorými boli uvádzané skutočnosti preukázané, a preto nebolo nutné nariadiť ústne pojednávanie v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. Vypočutie predstaviteľov MŠ SR z odboru pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcií, financovania regionálneho školstva, siete škôl a školských zariadení nepovažujeme za potrebné.

V rozhodnutí, ktoré vychádza zo zisteného stavu uskutočnenej následnou finančnou kontrolou sú skutočnosti, ktoré sú nespochybniteľné, vychádzalo sa z predložených podkladov kontrolovaného subjektu OZ KAMO NÁDEJ.

II.

Vo včas podanom opravnom prostriedku zo 16.1.2012 navrhovateľ prostredníctvom právneho zástupcu uviedol námietky proti preskúmavanému rozhodnutiu odporcu z 15. 12. 2011 s poukázaním na obsah právnych vzťahov OZ KámoNádej a Mesta Spišská Nová Ves, k otázkam týkajúcim sa financovania školských zariadení so zameraním sa na právne postavenie navrhovateľa v danom systéme, poukazujúc na ustanovenia §§ 1, 2, 3, 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. v platnom znení a ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b) , d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ uviedol, že žiadosťou č. 87/KN-2009/10 z 20.9.2009 v súlade s platnou právnou úpravou požiadal Mesto Spišská Nová Ves o poskytnutie dotácie na kalendárny rok 2010 na mzdy a prevádzku Súkromného školského klubu detí Spišská Nová Ves, Súkromného školského strediska záujmovej činnosti Spišská Nová Ves a Súkromného centra voľného času Spišská Nová Ves. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2010, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Spišská Nová Ves č. 637/2009 z 10. 12. 2009 boli určené jednotlivé dotácie na žiakov týchto školských zariadení, reagujúc na obsah a výsledky následnej finančnej kontroly vykonanej u navrhovateľa na základe poverenia č. PK-07/2011 zo 17.3.2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves č. 19/2011 z 3. 2. 2011 navrhovateľ namietal dôvodnosť právnych záverov vyvodených v preskúmavanom rozhodnutí z 15. 12. 2011 zo záverov predmetnej finančnej kontroly, pričom poukázal na obsah vlastných písomných stanovísk, doručených odporcovi v priebehu administratívneho konania, výsledkom ktorého bolo vydanie preskúmavaného rozhodnutia z 15. 12. 2011. Navrhovateľ ďalej zaujal stanovisko k rozhodnutiam o zaradení školského zariadenia do siete školských zariadení a tvrdil, že aj napriek tomu, že platná právna úprava neumožňuje mestu Spišská Nová Ves spolu so súhlasom o zaradenie školského zariadenia do siete určovať činnosti, ktoré je školské zariadenie oprávnené vykonávať, Mesto Spišská Nová Ves nesprávne právne interpretovalo výrokovú časť rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. 6. 2009. Cieľom školských zariadení navrhovateľa ako zriaďovateľa nebolo iba vykonávanie športovej činnosti (s cieľovou skupinou detí do 15 rokov venujúcich sa hokeju) , ale aj aktivít v oblastiach telesná výchova a šport - oddelenie hokeja, lyžovania, tanečné oddelenie, kultúra a umenie - oddelenia folklórnych súborov (ľudové tance, spev, hra na hudobné nástroje, národopis, tradičné remeslá, pastierska kultúra, tvorivé dielne) a veda a poznávanie - oddelenia informatiky, cudzích jazykov a literatúry. Uviedol, že vyššie uvedeným konaním Mesto Spišská Nová Ves prekročilo svoje zákonné oprávnenie a zasiahlo tak do práv súkromných školských zariadení tým, že im prikázalo vykonávať iba takú činnosť, ktorá súvisí s hokejom. Uvedené konanie mesta je v rozpore so zákonom o štátnej správe v školstve, čo vo svojom stanovisku z 9. 12. 2010 potvrdilo aj Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Týmto konaním odporcu došlo aj k porušeniu princípu zákazu diskriminácie, ktorý je obsiahnutý v článku 14 Európskeho dohovoru. Diskriminačné konanie zo strany Mesta Spišská Nová Ves spočíva podľa navrhovateľa v obmedzení súkromných školských zariadení na úkor školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktoré neboli a naďalej nie sú žiadnym spôsobom obmedzené na výkon akýchkoľvek činností. Ak teda Mesto Spišská Nová Ves podľa navrhovateľa svojvoľne rozhodlo obmedziť rozsah činností súkromných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti navrhovateľa - OZ KámoNádej, konalo v rozpore so zákonmi č. 596/2003 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Navrhovateľ zároveň v opravnom prostriedku vzniesol námietky procesnoprávneho charakteru týkajúce sa preskúmavanej právnej veci, keď uviedol:

K Správe o výsledku výslednej finančnej kontroly zo dňa 31. 5. 2011 OZ Kámo Nádej podalo 18.8.2011 v súlade s platnou legislatívou námietky, pričom ani jednej z uvedených námietok nebolo zo strany kontrolného orgánu vyhovené.

V súlade s uvedenými skutočnosťami Mesto Spišská Nová Ves listom zo dňa 30.9.2011 oznámilo OZ Kámo Nádej začatie správneho konania. OZ Kámo Nádej sa v stanovenej lehote v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní listom zo dňa 17.10.2011 vyjadrilo k začatiu správneho konania. Súčasne v zmysle § 21 ods. 1 zákona o správnom konaní navrhovalo nariadenia ústneho pojednávania.

Ak ústne pojednávanie môže prispieť k objasneniu skutkových okolností prípadu správny orgán (Mesto Spišská Nová Ves) bol podľa názoru OZ Kámo Nádej ústne pojednávanie povinný nariadiť. V súlade s komentárom k správnemu poriadku bude nariadenie ústneho pojednávania vhodné vtedy keď v konaní vystupujú účastníci konania s protichodnými záujmami, keď treba vypočúvať svedkov, resp. vykonávať iné dôkazy .

Ako uvádza § 34 ods. 1 zákona o správnom konaní účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe .

Rovnako v súlade s § 33 ods. 1 zákona o správnom konaní OZ Kámo Nádej navrhol v rámci správneho konania výsluch predstaviteľom MŠ SR z odboru pedagogických a odborných zamestnancov koncepcií financovania regionálneho školstva, site škôl a školských zariadení.

Aj napriek skutočnosti neustáleho rozporu vo financovaní školských zariadení zriaďovateľa OZ Kámo Nádej medzi OZ Kámo Nádej a správnym orgánom nebolo návrhu OZ Kámo Nádej (ústne pojednávanie, výsluch) zo strany mesta Spišská Nová Ves ani v jednom prípade vyhovené.

Ako uviedlo OZ Kámo Nádej vo vyjadrení k začatiu správneho konania práve výsluch predstaviteľom MŠ SR by prispel k objasneniu skutkového stavu daného prípadu, keďže podklad k vydaniu rozhodnutia je sporný a pochybný. Predmetom dokazovania sú tvrdenia o skutočnostiach, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie (t.j. správny orgán ich uznal za dôležité pre rozhodnutie) , avšak sú pochybné. Je povinnosťou správneho orgánu z vlastnej iniciatívy a vlastnými prostriedkami tieto sporné, pochybné alebo spochybnené skutočnosti v konaní nielen zistiť, ale i objasniť.

Vzhľadom k tomu, že po začatí správneho konania správny orgán nevykonával v predmetnej veci dlhšiu dobu žiaden úkon, OZ Kámo Nádej v súlade s § 23 zákona o správnom konaní využilo svoje zákonné právo na nahliadnutie do spisu. Zo spisového materiálu vyplynulo, že ku dňu 14.11.2011, kedy došlo k nahliadnutiu do spisu zo strany OZ Kámo Nádej, nebol zo strany správneho orgánu v predmetnej veci vykonaný žiadny úkon. Správny orgán sa vyjadril, že zo spisového materiálu, ktorý má k dispozícií mu nič nebráni v tom, aby vydal rozhodnutie, a ústne pojednávanie a s tým súvisiaci navrhovaný výsluch sa neuskutoční.

OZ Kámo Nádej rovnako správny orgán upozornil na tú skutočnosť, že v spisovom materiáli odstúpeným kontrolným orgánom vykonávajúcim následnú finančnú kontrolu sa nachádza iba časť dokumentov, ktoré mu boli poskytnuté a chýbajú v ňom podstatné písomnosti, ktoré sú v prospech OZ Kámo Nádej, a ktoré si správny orgán nezadovážil. V spise sa napr. nachádzali len doplnenie žiadosti o stanovisko orgánu školskej samosprávy a nenachádza sa tam prvá, pôvodná žiadosť, ktorou OZ Kámo Nádej v súlade so zákonom štátnej správe žiadal Mesto Spišská Nová Ves o súhlas. Na základe uvedeného OZ Kámo Nádej zaslalo dňa 16.11.2011 na Mestský úrad - Spišská Nová Ves stanovisko účastníka konania a doplnenie dôkazov.

Zhrnúc obsah hmotnoprávnych a procesnoprávnych námietok proti preskúmavanému rozhodnutiu z 15. 12. 2011 navrhovateľ tvrdil nasledovné:

a) správny orgán v súlade s platnou legislatívou nedostatočne preveril rozhodnutie

orgánu vykonávajúceho následnú finančnú kontrolu o oprávnenosti rozhodnutia uložiť sankciu z dôvodu výkonu realizácie činností súkromných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Kámo Nádej, na podklade čoho nebol oprávnený obmedziť rozsah činnosti súkromných školských zariadení, čím došlo zo strany správneho orgánu k porušeniu

I. § 16 ods. 1 písm. k) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

II. článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a

III. článku 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

b) stanoviská MŠ SR potvrdzujú fakt, že súkromné školské zariadenia neboli v súlade

s výchovnými programami obmedzené na výkon iba jednej činnosti; uvedenú požiadavku presadzovala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu v Spišskej Novej Vsi; čo potvrdzuje aj mailová komunikácia uvedená vyššie v texte,

c) správny orgán sa v napádanom rozhodnutí odvoláva na odôvodnenie rozhodnutia

MŠ SR o zaradení školských zariadení do siete, ktoré ako povinná časť rozhodnutia nie je právne záväzné,

d) správny orgán konal v rozpore s ustanovením § 40 ods. 1 správneho poriadku, a to

keď ignoroval právoplatné rozhodnutia MŠ SR, ktorými boli do siete škôl a školských zariadení zaradené školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Kámo Nádej,

e) správny orgán aj napriek vykonávanej kontrole v roku 2010, ktorej predmet bol

totožný s predmetom finančnej kontroly v roku 2011 nezohľadnil námietky OZ Kámo Nádej, námietku predpojatosti ani kontrolu Krajského školského úradu v roku 2010, ktorá nezistila porušenie platných právnych predpisov,

f) svojím konaním porušil ustanovenia § 3 Školského zákona, ktoré upravuje

princípy výchovy a vzdelávania, a medzi ktoré patrí princíp rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa,

g) v rámci správneho konania nezohľadnil návrh OZ Kámo Nádej týkajúceho sa

nariadenia ústneho pojednávania a výsluchu predstaviteľov MŠ SR, a to aj napriek tomu, že nedisponoval potrebnými materiálmi, čo OZ Kámo Nádej zistilo pri nahliadnutí do spisu dňa 14.11.2011.

Navrhovateľ preto navrhol, aby súd v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O. s. p. zrušil preskúmavané rozhodnutie odporcu z 15. 12. 2011 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil právo na náhradu trov konania.

III.

Odporca v písomnom vyjadrení z 28. 2. 2012 zaujal stanovisko k obsahu podaného opravného prostriedku, poukázal na okolnosti súvisiace so vznikom vzťahov medzi Mestom Spišská Nová Ves a OZ KámoNádej na základe žiadostí navrhovateľa z 22.9.2008. Uviedol, že navrhovateľ na žiadosť odporcu z 27.4.2009 listom z rovnakého dňa doplnil ako cieľovú skupinu pre činnosť školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ako cieľovú skupinu deti a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Odporca po takto doplnených údajoch zaslal listami z 13.5.2009 súhlasné stanovisko Mesta Spišská Nová Ves k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení Súkromného centra voľného času, Súkromného školského strediska záujmovej činnosti a Súkromného školského klubu detí, t.j. školských zariadení, zriaďovateľom ktorých

je navrhovateľ. Poukázal v tejto súvislosti na obsah odôvodnenia rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení týchto školských zariadení do siete škôl, kde v časti odôvodnenie bolo uvedené, že Mesto Spišská Nová Ves súhlasí so zaradením týchto školských zariadení, pričom činnosť zariadení bude zameraná výlučne na cieľovú skupinu detí a mládež do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju. Mesto nesúhlasilo s rozšírením činnosti na iné cieľové skupiny, resp. športové oblasti.

Odporca ďalej poukázal na obsah činnosti OZ Kámo Nádej v meste Spišská Nová Ves, výsledky a závery následnej finančnej kontroly vykonanej u navrhovateľa podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves č. 19/2011 z 3. 2. 2011 a uviedol, že námietky navrhovateľa proti kontrolným zisteniam vyplývajúcim z predmetnej kontroly boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

Obsah a závery správneho konania, ktoré predchádzalo vydaniu preskúmavaného rozhodnutia odporcu z 15. 12. 2011 zhrnul nasledovne:

Odporca Následnou finančnou kontrolou zistil, že navrhovateľ porušil finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Preto odporca ako správny orgán v zmysle § 18 zákona 71/1967 Zb. v platnom znení na základe výsledkov Následnej finančnej kontroly začal správne konanie voči navrhovateľovi.

Začatie správneho konania oznámil odporca navrhovateľovi listom zo dňa 20. 09. 2011, ktoré odporca prevzal až 12. 10. 2011 a to na domácej adrese štatutárneho zástupcu pretože predchádzajúce doručovania na adrese odporcu neboli úspešné a poštou boli doručovania vrátené s poznámkou, že adresát je neznámy. Navrhovateľ zmenil sídlo bez toho, aby nám túto skutočnosť oznámil. Terajšie sídlo Kámo Nádej je na adrese Ul. gen. Miloša Vesela 5304/3, 034 01 Ružomberok.

Navrhovateľ na základe Oznámenia o začatí správneho konania zo dňa 30. 09. 2011, ktoré prevzal 12. 10. 2011 na adrese P.. W. Š., T.. U. X. XXXX/X, XXX XX E. požiadal o nazretie do spisu.

Toto nazretie do spisu o začatí správneho konania uskutočnil dňa 14. 11. 2011 poverený U.. L. D.. Následne bol navrhovateľom zaslaný list zo dňa 16. 11. 2011, v ktorom uvádza už známe skutočnosti, ktoré neustále opakuje. Zároveň vyjadril nesúhlas s postupom správneho orgánu v objektívnom zisťovaní skutočnosti. Žiada, aby správny orgán nariadil ústne pojednávanie, ktoré má prispieť k objasneniu veci.

Správny orgán pri rozhodovaní mal za to, že mal dostatok písomných podkladov, aby vydal Rozhodnutie, v ktorom ukladá účastníkovi konania odvod finančných prostriedkov vo výške 403 760,22 €. Nebolo potrebné ďalšie ústne pojednávanie, v ktorom podľa predchádzajúcich skúsenosti odporcu by boli uvádzané už známe skutočnosti. Taktiež účasť pracovníkov MŠ SR nebola v tomto konaní potrebná. Následná finančná kontrola jednoznačne uviedla jednotlivé porušenia finančnej disciplíny a aj námietky navrhovateľa voči tejto kontrole neobsahovali žiadne nové dôkazy alebo zistenia, ktoré by ovplyvnili výsledok tejto kontroly. Boli dodržané ustanovenia zákona 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o správnom konaní.

Navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Mesta Spišská Nová Ves o uložení odvodu a penále uvádza, ktoré zákonné ustanovenia boli pri rozhodnutí porušené. V našom vyjadrení sme zdokumentovali činnosť odporcu v Meste Spišská Nová Ves, jednotlivé zákonné úpravy, porušenia finančnej disciplíny a celej činnosti OZ Kámo Nádej. Vychádzali sme z dostupných podkladov tak vlastných, Ministerstva školstva SR, ako aj OZ Kámo Nádej. Máme za to, že v našej činnosti sme voči navrhovateľovi neporušili žiadne platné zákonné ustanovenia.

Jednoznačne sme dospeli k názoru, že OZ Kámo Nádej porušil finančnú disciplínu podľa uskutočnenej kontroly a bolo potrebné rozhodnúť o uložení sankcie v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5, § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia § 31 ods. 1 a ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov. Bez vyvodenia dôsledkov voči OZ Kámo Nádej by sme porušili uvedené zákonné ustanovenia.

Odporca navrhol, aby Krajský súd v Košiciach v súlade s § 250j ods. 1 O. s. p. žalobu zamietol.

IV.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu z 15. 12. 2011 je potrebné zrušiť v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O. s. p., a to z dôvodov uvedených v ustanoveniach § 250j ods. 2 písm. d) , e) O. s. p., s použitím § 250l ods. 2 O. s. p.

Súd vo veci rozhodol na pojednávaní konanom 05. 10. 2012 v neprítomnosti odporcu, keď neakceptoval žiadosť odporcu o odročenie termínu pojednávania z dôvodu, že Mesto Spišská Nová Ves odvolalo právne zastúpenie JUDr. I. I. a bude ustanovený iný právny zástupca . Odporca nebol v konaní zastúpený advokátom, keďže v administratívnom spise sa nenachádza plnomocenstvo dané odporcom advokátovi JUDr. I. I., ktorý nie je zároveň ani vedený v zozname advokátov SAK a ide zrejme o zamestnanca odporcu. Z uvedených dôvodov súd na pojednávaní 05. 10. 2012 vyhlásil uznesenie o tom, že vec bude prejednaná v neprítomnosti odporcu.

Podľa § 250l ods. 2 O. s. p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) , pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250j ods. 2 písm. d) , e) O. s. p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov, alebo v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Konštatujúc citované právne dôvody pre zrušenie preskúmavaného rozhodnutia odporcu z 15. 12. 2011 súd uvádza:

Podľa článku 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

V zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Podľa článku 152 Ústavy SR výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.

Vo vzťahu k rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, a taktiež orgánov verejnej správy Ústavný súd Slovenskej republiky v ustálenej judikatúre zdôrazňuje potrebu zamedzenia arbitrárnosti rozhodnutí, t.j.

aj požiadavku, aby rozhodnutie orgánu verejnej správy obsahovalo konkrétne odôvodnenie týkajúce sa predmetu konania, vyčerpávajúcim spôsobom reagujúce na obsah námietok a procesných návrhov predkladaných v priebehu administratívneho konania účastníkmi konania, a to v záujme docielenia kvalitného výkonu verejnej správy pri vydávaní administratívnych rozhodnutí a tiež zachovania ústavného princípu rovnosti zbraní nielen v súdnom preskúmavacom konaní v rámci správneho súdnictva, ale aj v samotnom administratívnom konaní.

Konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti občianskeho súdneho poriadku, úlohou súdu preto nie je dopĺňať vecnú, či právnu argumentáciu rozhodnutia správneho orgánu, ktorú už jeho odôvodnenie malo obsahovať (rozsudok Najvyššieho súdu SR 4So/106/2005 z 25. augusta 2006) .

Rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné a treba ho zrušiť aj vtedy, ak správny orgán svoje rozhodnutie neodôvodnil vôbec, hoci dôvody jeho rozhodnutia možno vyvodiť z obsahu administratívneho spisu. Skutočnosť, že rozhodnutie je zrozumiteľné pre orgán, ktorý ho vydal nepostačuje, lebo rozhodnutie musí byť zrozumiteľné aj pre ostatných účastníkov konania, najmä ak sa ním účastníkovi ukladá konkrétna povinnosť (rozsudok Najvyššieho súdu SR č.k. 4 So 226/04 z 19. 10. 2005) .

Aj z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. uznesenie II. ÚS 127/07-21 zo 6. júna 2007 vyplýva, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy.

Ako to vyplýva z obsahu administratívneho spisu, navrhovateľ v priebehu administratívneho konania doručil odporcovi vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania č. 96-1/KN-2011 zo 17.10.2011 a taktiež ďalšie stanovisko účastníka konania a doplnenie podkladov č. 96-3/KN-2011 zo 16. 11. 2011. Obsahom týchto podaní navrhovateľa boli konkrétne námietky proti kontrolným zisteniam navrhovateľa vyplývajúcim z obsahu a záverov správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. PK-07/2011 z 31. 05. 2011 a tiež návrh na nariadenie ústneho pojednávania vyplývajúci z ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa právneho názoru prezentovaného navrhovateľom v daných písomných podaniach, obsahom ktorých bol podľa názoru súdu odporca povinný sa podrobne zaoberať, bolo potrebné, aby v správnom konaní boli dostatočne objasnené aj stanoviská Ministerstva školstva SR k predmetu konania a záverov navrhovateľa vyplývajúcich zo Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. PK-07/2011.

Z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia z 15. 12. 2011 vyplýva, že k námietkam navrhovateľa hmotnoprávnej povahy týkajúcim sa nemožnosti obmedzenia navrhovateľa v činnosti ním zriadených školských zariadení iba na cieľovú skupiny mládeže do 15 rokov venujúcej sa hokeju, odporca nezaujal konkrétne právne stanoviská, ale bez vyčerpávajúcej právnej argumentácie vzťahujúcej sa na konkrétne tvrdenia navrhovateľa (stanoviská Ministerstva školstva Slovenskej republiky k danej problematike a iné skutočnosti uvedené v podaniach navrhovateľa zo 17.10. 2011 a 16. 11. 2011) , odporca iba stroho konštatoval, že tieto skutočnosti zdokladovali a vysvetlil v predchádzajúcich odsekoch tohto rozhodnutia . Odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia odporcu z 15. 12. 2011 však neobsahuje právne východiská a závery vzťahujúce sa na obsah podaní navrhovateľa v priebehu konania, predovšetkým so zameraním na obsah výrokovej časti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zaradení školských zariadení zriadených navrhovateľov do siete školských zariadení z 30. 6. 2009. Ide pritom o posúdenie kľúčovej právnej otázky pre rozhodnutie v danej právnej veci, či bol odporca oprávnený redukovať činnosť školských zariadení v pôsobnosti navrhovateľa na ním určenú cieľovú, vekovú a záujmovú skupinu a viazať na takéto rozhodnutie obmedzujúce navrhovateľa v činnosti ním zriadených školských zariadení poskytovanie dotácií.

Vzhľadom na obsah právnej argumentácie navrhovateľa v priebehu správneho konania je z pohľadu súdu nedostačujúcim iba poukázanie odporcu v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia na obsah Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 9/2009 a citované zákonné ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z., tak ako je to uvedené v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia.

Pokiaľ ide o námietky procesnoprávneho charakteru vytýkané odporcovi v opravnom prostriedku, súd je toho názoru, že z procesnoprávneho hľadiska neobstojí konštatovanie odporcu v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia, podľa ktorého vypočutie predstaviteľov MŠ SR z odboru pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcii, financovania regionálneho školstva, siete škôl a školských zariadení, nepovažujeme za potrebné . Odporca uvedené konštatovanie žiadnym spôsobom neodôvodnil, pričom v súvislosti s požiadavkou navrhovateľa o prejednanie veci na ústnom pojednávaní odporca iba konštatoval dostatok písomných podkladov pre rozhodnutie vo veci. K takto formulovaným záverom správneho orgánu súd uvádza, dokazovanie, t. j. aj voľba dôkazných prostriedkov prislúcha v administratívnom konaní správnemu orgánu (§ 34 ods. 4 správneho poriadku) . Pokiaľ však odporca nepovažoval za potrebné vyhovieť návrhu navrhovateľa objasniť skutočnosti dôležité z pohľadu navrhovateľa pre meritórne rozhodnutie vo veci na ústnom pojednávaní, bolo jeho povinnosťou v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia uviesť konkrétne dôvody nepoužitia navrhovaného dôkazného prostriedku, a to v právnej väzbe na skutočnosti, ktoré mali byť podľa navrhovateľa obsahom navrhovaného procesného úkonu.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Ochrana procesných práv účastníka konania zakotvená v § 33 uvedeného zákona v premietnutí do právnej praxe predstavuje pre orgán verejnej správy záväzné právne pravidlo reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu rozhodnutia konkrétnou a obsahovo dostatočnou skutkovou a právnou argumentáciou.

Najvyšší súd Slovenskej republiky taktiež opakovane judikoval, že všetky podstatné právne významné skutočnosti, ktoré viedli orgán verejnej správy k vydaniu preskúmavaného rozhodnutia musia byť vyčerpávajúcim spôsobom uvedené v samotnom odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia. Z pohľadu súdu v rámci súdneho preskúmavacieho konania v správnom súdnictve je právne neakceptovateľným postup orgánu verejnej správy, ktorý vysvetlenie konkrétnych skutočností dôležitých pre rozhodnutie a odstránenie nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyrieši až podaním podrobnejšieho vyjadrenia k obsahu opravného prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu.

Vzhľadom na uvedenú skutkový a právny stav veci, súd procesným postupom podľa § 250q ods. 2 O. s. p. zrušil preskúmavané rozhodnutie odporcu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude úlohou odporcu, ako orgánu verejnej správy rozhodnutie v preskúmavanej právnej veci vyčerpávajúcim spôsobom (predovšetkým argumentáciou reagujúcou na obsah vyjadrení navrhovateľa predkladaných v priebehu správneho konania, najmä pokiaľ ide o jeho podania zo 17.10.2011 a 16.11.2011) odôvodniť a vyporiadať sa so všetkými námietkami uvedenými v opravnom prostriedku navrhovateľa zo 16.1.2012 tak hmotnoprávneho ako aj procesnoprávneho charakteru.

Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O. s. p.) .

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý bol v konaní úspešný, priznal právo na náhradu trov konania v sume 1.068,73 Eur.

Trovy konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "vyhláška") v celkovej sume 485,24 Eur za nasledovné úkony právnej služby: 1.) prevzatie a príprava právneho zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 2.) písomné podanie na súd (opravný prostriedok) a 3.) účasť na pojednávaní na Krajskom súde v Košiciach dňa 5.10.2012, t. j. 3 x 127,16 Eur + režijný paušál 3 x 7,63 Eur + DPH v sume 80,87 Eur.

Ďalej právnemu zástupcovi navrhovateľa patria cestovné výdavky za použitie osobného motorového vozidla značky MERCEDES-BENZ s evidenčným č. BA 899 TU na cestu z Bratislavy do Košíc a späť v celkovej sume 278,21 Eur, t. j. 1,592 Eur/l x 7,5 l priemerná spotreba na 100 km x 920 km/100 = 109,85 Eur + amortizácia vozidla vo výške 168,36 Eur (0,183 Eur/km x 920 km) .

Právnemu zástupcovi navrhovateľa bola priznaná aj náhrada za stratu času strávenú cestou zo sídla zástupcu navrhovateľa do miesta vykonania úkonu právnej služby a späť podľa § 17 ods. 1 cit. vyhlášky vo výške 305,28 Eur (cesta z Bratislavy do Košíc a späť trvala 10 hodín, čo je 20 polhodín) , t. j. 20 x 12,72 Eur = 254,40 Eur + DPH v sume 50,88 Eur.

Právny zástupca navrhovateľa si vo vyčíslení trov konania zo dňa 8.10.2012 uplatnil aj nárok na náhradu súdneho poplatku vo výške 33 Eur, avšak nakoľko uvedený súdny poplatok nebol navrhovateľovi vôbec vyrubený a ani uhradený, súd mu náhradu trov konania za uvedený súdny poplatok nepriznal.

Súdom priznané trovy konania teda predstavujú sumu 1.068,73 Eur, ktorú je odporca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľa GARANT PARTNER legal s.r.o. č. XXXX XXX XXX/XXXX, v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, a to v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s, druhá veta O. s. p.) .