KSKE 7 To 53/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7To/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511010441 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Kurák ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511010441.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Tomčovčíka a sudcov JUDr. Vladimíra Kuráka a JUDr. Miroslava Osifa, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. júna 2012, v trestnej veci obvinenej J. W. Ó. W. F. K. T. P. H. , pre trestný čin úverového podvodu podľa § 222 ods.1 Tr.zák., o sťažnosti prokurátora Okresnej prokuratúry Košice - okolie proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 21.10.2011 sp.zn. 5 T 96/2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 194 ods.1 písm.b/ Tr.por. z r u š u j e napadnuté uznesenie a okresnému súdu u k l a d á , aby vo veci znovu konal a rozhodol.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením Okresného súdu Košice - okolie sp.zn. 5 T 96/2011 z 21.10.2011 bolo podľa § 241 ods.1 písm.c/ Tr.por., § 215 ods.1 písm.c/ Tr.por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenej J. W., stíhanej pre trestný čin úverového podvodu podľa § 222 ods.1 Tr.zák., ktorého sa mala dopustiť tak,

potom, čo jej druh J. R., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom U. Č.. XX dňa 9.12.2007 uzatvoril so spoločnosťou F. O. Y., G..Y.. so sídlom v R. Q. I.. W. XXX úverovú zmluvu XXXXXXXXXX, pričom táto zmluva bola zároveň aj úverovou zmluvou o poskytnutí revolvingového úveru s vydaním platobnej úverovej karty, v mene J. R. bez jeho vedomia dňa 27.8.2008 v čase o 16.43.43 hod. z telefónneho čísla XXXXXXXXXX telefonicky aktivovala kreditnú kartu č. XXXXXXXXXXXXXXXX, pričom tomuto revolvingovému úveru bolo spoločnosťou F. O. Y., G..Y.. pridelené číslo XXXXXXXXXX a tento bol dňa 27.8.2008 touto spoločnosťou schválený, kde ona následne tento úver vyčerpala postupnými výbermi z bankomatov, a to v období od 5.9.2008 do 27.10.2008 v celkovej výške 1.012,41 Eur, ktorý však následne nesplatila, čím spoločnosti F. O. Y., G..Y.. so sídlom v R. Q. I.. W. XXX spôsobila škodu vo výške 1.121,09 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal po jeho doručení sťažnosť prokurátor Okresnej prokuratúry Košice - okolie, ktorú písomne zdôvodnil. V odôvodnení sťažnosti prokurátor poukázal na nesprávny postup prvostupňového súdu s tým, že tento o zastavení trestného stíhania rozhodol predčasne a nezákonne. Okresnému súdu podľa názoru prokurátora nebránili žiadne zákonné prekážky určiť termín hlavného pojednávania a rozhodnúť, či už o uznaní viny obvinenej, resp. o jej oslobodení spod podanej obžaloby. Prokurátor sa v ďalšej časti odôvodnenia venoval dôkaznej situácii v predmetnom trestnom stíhaní a v závere navrhol napadnutý rozsudok okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Krajský súd na podklade takto podanej sťažnosti v zmysle ustanovenia § 192 ods.1 Tr.por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce výroku napadnutého uznesenia a po zvážení všetkých okolností významných pre

rozhodnutie dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora okresnej prokuratúry je dôvodná. Sťažnosť bola podaná oprávnenou osobou a včas v zmysle ustanovenia § 187 ods.1 Tr.por.

V súvislosti s namietaným postupom súdu prvého stupňa krajský súd zvýrazňuje základnú zásadu trestného konania vyjadrenú v ustanovení § 2 ods.18 Tr.por., ktorou je zásada ústnosti. Táto zásada bezprostredne naväzuje na zásadu verejnosti podľa § 2 ods.17 Tr.por., v zmysle ktorej trestné veci prejednáva súd verejne. Okresný súd napadnutým uznesením rozhodol o zastavení trestného stíhania spôsobom, ktorý odporuje citovaným základným zásadám konania na súde. Dôkazy, ktorými súd odôvodnil zastavenie trestného stíhania obvinenej neboli vykonané zákonným spôsobom na hlavnom pojednávaní a tieto predčasne hodnotil pri preskúmaní obžaloby podľa § 241 Tr.por. bez verejného prejednania.

V ďalšom konaní bude preto potrebné vykonať dokazovanie o vine, resp. nevine obvinenej zákonným spôsobom, a to na hlavnom pojednávaní za účasti procesných strán ktoré môžu pri tomto procese využiť svoje oprávnenia definované Trestným poriadkom. Uvedený postup súdu pri rozhodovaní v konkrétnom prípade o podanej obžalobe nie je možné okrem konania na hlavnom pojednávaní nahradiť iným inštitútom trestného konania.

Z uvedených dôvodov krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.