KSKE 8 CoE 24/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 24/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 24/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/24/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899084 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899084.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej A.V.V. - C. I. A..C.. so sídlom v E., pobočka R., Š. ul. č. X, IČO: 00 151 700 proti povinnému X. I. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v E. č. XX vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Renáty Ďurkovej so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Vrátnej ul. č. 22/A pod sp.zn. EX 808/1999 o vymoženie 457,08 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 6.6.2011 č.k. 0Er/1884/1999-21 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutom výroku o povinnosti oprávnenej nahradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie 80,28 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a oprávnenú zaviazal nahradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie 80,28 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o trovách exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a žiadala, aby odvolací súd odstránil nesúlad medzi výrokom a jeho odôvodnením a aby nepriznal súdnej exekútorke náhradu hotových výdavkov, pretože sú nepreskúmateľné. V tejto súvislosti poukázala na to, že matematické sčítanie priznaných úkonov podľa odôvodnenia nekorešponduje s rozsahom priznaných trov vo výroku uznesenia a na to, že z odôvodnenia nie je možné zistiť, ktoré položky predstavujú hotové výdavky 14,44 €.

Povinný a súdna exekútorka zostali v odvolacom konaní nečinní.

Výrok uznesenia o zastavení exekúcie nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 22 ods. 1 vyhl. MS č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnutý výrok uznesenia podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, ak zaviazal oprávnenú nahradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie 80,28 €, preto uznesenie v napadnutom výroku potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.. Z jeho odôvodnenia vyplýva, že trovy exekúcie pozostávajú z paušálnej odmeny za celkovo 10 uplatnených úkonov v rozsahu 33,20 € za získanie poverenia, za doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, za zisťovanie majetku povinného u daňového úradu, na dopravnom inšpektoráte, v sociálnej poisťovni, v živnostenskom registri, za doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, za príkaz na začatie exekúcie a za exekučný príkaz, zvýšenej o daň z pridanej hodnoty v rozsahu 6,64 € a z hotových výdavkov v rozsahu 14,44 €. Aj keď oprávnená v tejto súvislosti dôvodne namietala, že matematické sčítanie priznaných úkonov v odôvodnení uznesenia nekorešponduje s rozsahom priznaných trov (54,28 € oproti 80,28 €) , nič to nemení na tom, že súdnej exekútorke patrí náhrada trov exekúcie v rozsahu, v akom jej ju exekučný súd priznal v napadnutom výroku uznesenia. Z porovnania vyúčtovania trov exekúcie súdnou exekútorkou na č.l. 15 a napadnutého výroku uznesenia s jeho odôvodnením odvolací súd zistil, že k tejto nezrovnalosti došlo preto, že exekučný súd zrejme nedopatrením v odôvodnení neuviedol, že trovy exekúcie tak, ako ich priznal súdnej exekútorke pozostávajú aj z náhrady jej cestovných výdavkov v rozsahu 26 € (80,28 € - 54,28 €) za cestu, ktorú uskutočnila 28.6.2004 z R. do E., V. a späť (130 km) za účelom zisťovania pomerov povinného. V rámci nej od povinného zistila, že je nezamestnaný, nemajetný, býva v rodinnom dome s otcom a že sú proti nemu vedené aj ďalšie exekúcie. Vzhľadom k tomu, že súdna exekútorka relevantne preukázala dôvodnosť vyúčtovaných výdavkov na cestu z R. do E. a späť a túto vykonala účelne, odvolací súd nemal dôvod meniť napadnutý výrok uznesenia len preto, že súd prvého stupňa formálne pochybil, ak túto časť priznaných trov exekúcie zrejme nedopatrením opomenul odôvodniť. Pokiaľ oprávnená namietala, že z odôvodnenia napadnutého uznesenia nie je zrejmé, v akej súvislosti konajúci súd priznal súdnej exekútorke náhradu hotových výdavkov 14,44 €, odvolací súd preskúmaním súdneho spisu zistil, že súdnou exekútorkou vyčíslená výška náhrady hotových výdavkov vynaložených na poštovné, telekomunikačné a kolky je preukázaná ale aj dôvodná, nakoľko súdna exekútorka v exekúcii doručovala hneď niekoľko listín (upovedomenie o začatí exekúcie - oprávnenej a povinnému, upovedomenie o súpise hnuteľných vecí - oprávnenému a povinnému, žiadosť o súčinnosť doručovaná Okresnému úradu Levoča, OR PZ SR - dopravnému inšpektorátu 2- krát, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie - oprávnenej a povinnej, príkaz na začatie exekúcie - Slovenskej sporiteľni, oprávnenej, výzvu povinnému, oznámenie oprávnenej a návrh na zastavenie exekúcie Okresnému súdu Spišská Nová Ves) . Podobne správne vyčíslila telekomunikačné náklady v rozsahu 2,80 €, ktoré sú primerané a vo všeobecnosti vznikajú každému súdnemu exekútorovi pri účelnom vykonávaní exekúcie. Rovnako správne vyčíslila aj náklady, ktoré mala v súvislosti s kúpou kolkov v celkovom rozsahu 6,64 €, ako to vyplýva z exekučného spisu, konkrétne z č.l. 11, 13 a 14. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnutý výrok uznesenia o trovách exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny.

Odvolací súd nerozhodoval o trovách odvolacieho konania, pretože žiadny z účastníkov si neuplatnil právo na ich náhradu (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.