KSKE 8 CoE 26/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7202899512 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7202899512.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného A. H. N..H.. so sídlom v Y. na E. ul. č. X/A IČO: 35 697 270 proti povinnému neb. G. D. nar. XX.X.XXXX naposledy bývajúcemu v U. na ul. U. č. X vedenej u súdneho exekútora JUDr. Jána Sokola so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Jantárovej ul. č. 30 pod sp.zn. EX 289/02 o vymoženie 160,98 Eur s príslušenstvom o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 20.10.2011 č.k. 34Er/462/2002-16 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekúcie a vec v rozsahu zrušenia v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju a nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie.

Proti výroku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietal, že súd zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, aj keď skutočným dôvodom zastavenia exekúcie nebola smrť povinného ale zistenie, že nemal dostatok majetku na úhradu trov exekúcie. V tejto súvislosti poukázal na to, že smrť povinného ako právna skutočnosť spôsobuje prechod práv a povinností na dedičov a to aj v priebehu exekučného konania. V danom prípade však k prechodu práv a povinností nemohlo dôjsť len preto, že povinný bol nemajetný. Vyjadril presvedčenie, že z uvedených dôvodov mal súd prvého stupňa zastaviť exekúciu podľa §-u 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku a zaviazať oprávneného na náhradu trov exekúcie podľa §-u 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

Oprávnený vo vyjadrení k odvolaniu súdneho exekútora ponechal rozhodnutie na úvahu súdu.

Odvolací súd na základe odvolania súdneho exekútora preskúmal napadnutý výrok uznesenia podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že je ho potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. h/ a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd po preskúmaní predloženého spisového materiálu zistil, že súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie, pretože ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 175h ods. 1 O.s.p.) , exekučný súd zastaví exekúciu nie preto, že je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (§ 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku) , ale preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku) ; v takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.5.2011, sp.zn. 7 M Cdo 5/2011) . V posudzovanej veci povinný zomrel v priebehu exekučného konania. Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov však smrťou povinného nezanikajú (§ 37 ods. 3 Exekučného poriadku) , ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektami jeho práv a povinností; veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva. V danom prípade však poručiteľ žiaden majetok nezanechal a z toho dôvodu bolo dedičské konanie zastavené (§ 175h ods. 1 O.s.p.) . V prípade, ak by zanechal majetok, jeho smrť by nebola dôvodom na zastavenie exekúcie, pretože by sa v nej pokračovalo s jeho dedičmi. Z uvedeného možno vyvodiť, že bezprostrednou príčinou zastavenia exekúcie nebola smrť poručiteľa, ale skutočnosť, že poručiteľ zomrel v priebehu konania bez zanechania majetku, na ktorú je potrebné aplikovať § 57 ods. 1 písm. h/ v nadväznosti na § 203 ods. 2 Exekučného poriadku tak, ako to správne konštatoval súdny exekútor v podanom odvolaní. Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, odvolací súd musel zrušiť napadnutý výrok rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa odseku 2 tohto ustanovenia vrátiť vec v tomto rozsahu súdu prvého stupňa na nové konanie, v ktorom bude jeho úlohou opätovne rozhodnúť o náhrade trov exekúcie povereného súdneho exekútora podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku v intenciách jeho výkladu odvolacím súdom a Najvyšším súdom, následne bude jeho povinnosťou zistiť, či súdny exekútor viedol exekúciu účelne (pretože exekútor má podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nárok na náhradu tých trov, ktoré boli potrebné na účelné vymáhanie nároku) , t.j. či riadne a včas vykonal, resp. mohol vykonať všetky úkony potrebné pre uspokojenie pohľadávky oprávneného v nadväznosti na čas, ktorý uplynul medzi udelením poverenia na vykonanie exekúcie a dňom, kedy povinný zomrel, ak dospeje k záveru o ich účelnosti určiť rozsah jeho trov a svoje rozhodnutie náležite odôvodniť tak, aby bolo určité a spätne preskúmateľné.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.