KSKE 8 CoE 31/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/31/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202835 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202835.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej P., F..E..D.. so sídlom v V. na P. ul. č. XX, IČO: 35 807 598 právne zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom advokátom so sídlom v Bratislave na Pribinovej ul. č. 25 proti povinnej O.. C. V. nar. XX.X.XXXX naposledy bývajúcej v Č. č. XX vedenej u súdneho exekútora Ing. Mgr. Radoslava Kešeľaka so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi na Mlynskej ul. č. 2 pod sp.zn. EX 731/06 R o vymoženie 573,23 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 21.4.2011 č.k. 8Er/289/2006-18 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju, priznal súdnemu exekútorovi náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu 22,50 € a zaviazal oprávneného uhradiť priznanú odmenu súdnemu exekútorovi do 10 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedla, že sa nemôže stotožniť s názorom súdu prvého stupňa, že predmetná zmluva o úvere je spotrebiteľskou zmluvou, pretože právna úprava platná v čase uzatvorenia zmluvy vylučovala možnosť podradenia zmluvy o úvere pod právnu úpravu spotrebiteľských zmlúv. Poukázala na to, že zmluva o úvere bola uzatvorená podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka a mala povahu absolútneho obchodno-záväzkového právneho vzťahu. Poznamenala, že podľa § 261 ods. 3 písm. h/ Obchodného zákonníka sa na túto zmluvu aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka a jej účastníkom môžu byť aj nepodnikateľské subjekty. Tento druh zmluvy mal v čase jej uzatvorenia charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa § 23a ods.1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ale nie podľa § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré znenie bolo zmenené až s účinnosťou od 1.1.2008. Súd prvého stupňa preto nemal vychádzať z úpravy podľa Občianskeho zákonníka, ale z § 497 Obchodného zákonníka, ktorý nevyžaduje, aby zmluva o úvere obsahovala ako podstatnú náležitosť ročnú percentuálnu mieru nákladov. Konštatovala, že klienti jej nie sú povinní uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom tak, ako to predpokladá § 2 písm. b/ zák. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom k 23.2.2005, ale iba časť týchto nákladov, z ktorých 1/3-ina je dohodnutý úrok a 2/3-iny náklady na vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o úvere, spolu so všetkou administratívou s tým spojenou. Nestotožnila sa s právnym názorom súdu prvého stupňa, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, pretože pri jej spísaní nebol prítomný oprávnený s povinným a v tejto súvislosti konštatovala, že zákon nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní notárskej zápisnice. Poukázala na to, že jednou z podstatných náležitostí notárskej zápisnice, ako spôsobilého exekučného titulu, je aj uvedenie právneho záväzku a to špecifikovaním jeho obsahu a uvedením právneho dôvodu a nie je potrebné, aby bol v zápisnici aj výslovne dojednaný. Prezentovala názor, že právny poriadok pripúšťa, aby sa v jednej notárskej zápisnici spísal právny záväzok a súčasne aj súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou a s exekúciou. Uviedla, že notárska zápisnica spĺňa všetky

náležitosti materiálnej vykonateľnosti, pretože je spísaná v kvalifikovanej forme a obsahuje výslovný súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou právneho záväzku. Poznamenala, že pokiaľ sa zákonodarca rozhodol zaviesť do právneho poriadku notársku zápisnicu ako exekučný titul, prejavil tým záujem o posilnenie riešenia sporov mimosúdnym spôsobom a ak by mal exekučný súd vykonať aj preskúmanie takéhoto exekučného titulu, muselo by to byť v zákone výslovne uvedené, pretože takéto preskúmanie ide nad rámec preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu.

Súdny exekútor, ani povinná sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. b/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. b/ O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania.

Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

Podľa § 37 ods. 4 Exekučného poriadku, ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 2 O.s.p. ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví.

Prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania. Súd je povinný skúmať, či konkrétny subjekt je nositeľom práva, aby s ním mohol ako s účastníkom konať. Ak súd túto otázku posúdi nesprávne, a koná s niekým, kto nie je účastníkom konania, pôjde o zrejmú vadu konania, ktorú je potrebné odstrániť.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého uznesenia a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak pokračoval v konaní s pôvodnou povinnou, aj keď v priebehu exekúcie zomrela (17.9.2007) , a tým stratila spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) . Odvolací súd poukazuje na to, že pokračovanie v konaní závisí od zistenia skutočnosti, či zomrelý účastník konania mal dedičov, s ktorými možno v exekúcii ďalej konať alebo zomrel bez dedičov a konanie je potrebné zastaviť. V súdnom spise sa síce nachádza úradný záznam, že dedičské konanie sa viedlo na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 10D/362/2007 a že sa skončilo osvedčením o dedičstve z 18.3.2008, účinným 3.4.2008, jeho súčasťou však nie je žiadna listina, z ktorej by bolo možné zistiť, či zomrelá účastníčka konania mala dedičov, s ktorými možno v exekúcii ďalej konať alebo zomrela bez dedičov. Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa sa s týmito skutočnosťami vôbec nezaoberal a konal s niekým, kto nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, založil tým dôvod na zrušenie svojho uznesenia podľa § 221 ods. 1 písm. b/ O.s.p.. Odvolací súd musel preto napadnuté uznesenie zrušiť bez skúmania vecných námietok oprávnenej a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vyporiadať sa s otázkou právneho nástupníctva povinnej a následne opäť posúdiť splnenie podmienok na zastavenie predmetnej exekúcie.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.