KSKE 8 CoE 41/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/41/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110230791 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110230791.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej R.Z. J. so sídlom v L., pobočka F. so sídlom na O. X. č. X proti povinnej B. J. - Z. B. so sídlom v F. na V. R. č. X (O.) , IČO: 30 672 783 vedenej u súdneho exekútora JUDr. Marka Rusa so sídlom Exekútorského úradu v Revúcej na Železničnej ul. č. 257/19 pod sp.zn. EX 1507/2010 o vymoženie 1.281,10 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 21.3.2011 č.k. 39Er/169/2011-13 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e v napadnutom výroku o trovách exekúcie a vec v tomto rozsahu v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a zaviazal oprávnenú zaplatiť súdnemu exekútorovi nevyhnutné trovy exekúcie 51,01 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o trovách exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a navrhla, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na nové konanie, pretože nevenoval dostatočnú pozornosť posudzovaniu účelnosti a oprávnenosti exekútorom vyčíslených trov exekučného konania. V tejto súvislosti poukázala na to, že z odôvodnenia napadnutého uznesenia nie je možné zistiť, z čoho pozostáva odmena za čas účelne vynaložený na exekúciu a nie je možné preskúmať, čo si exekútor uplatňuje v náhradách hotových výdavkov. Poznamenala, že súdny exekútor zaslal upovedomenie o začatí exekúcie ešte aj dva mesiace potom, ako mu oznámila, že jej povinná uhradila pohľadávku.

Povinná a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Výrok uznesenia o zastavení exekúcie nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnutý výrok uznesenia o trovách exekúcie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že je ho potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samým. Takýmto rozhodnutím je aj uznesenie, ktoré je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. Odôvodnenie má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Súd je povinný formulovať odôvodnenie spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického jasného vyjadrovania a musí spĺňať základné gramatické, lexikálne a štylistické hľadiská.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Z odôvodnenia napadnutého výroku uznesenia vyplýva, že súd prvého stupňa sa vyššie rozvedenými požiadavkami neriadil, ak bez toho, aby mal k dispozícii exekučný spis skonštatoval, že exekútorom uplatňované položky sú správne vyúčtované a účelne vynaložené. Skutočnosť, že súdny exekútor má v prípade zastavenia exekúcie podľa § 14 ods. 1 vyhl. MS č. 288/1995 Z.z. v platnom znení nárok na odmenu za výkon exekučnej činnosti najmenej v rozsahu 33,19 eura bez ohľadu na jej účelnosť tak, ako v posudzovanom prípade, ešte exekučný súd nezbavuje povinnosti skúmať opodstatnenosť jeho hotových výdavkov, ktoré vynaložil v súvislosti s exekučnou činnosťou a ktorých náhradu vo vyčíslení trov exekúcie žiadal. Pretože súd prvého stupňa si neporovnal, či súdny exekútor skutočne vynaložil v priebehu exekučného konania hotové výdavky v rozsahu 8,50 € a bližšie v odôvodnení nekonkretizoval, z čoho pozostávali, založil tým dôvod na zrušenie svojho rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p.. Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil napadnutý výrok uznesenia o trovách exekúcie a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vyžiadať si od súdneho exekútora exekučný spis, porovnať jeho skutočne vynaložené hotové výdavky s tými, ktoré si uplatnil vo vyčíslení, opätovne rozhodnúť o trovách exekúcie a rozhodnutie riadne odôvodniť tak, aby bolo spätne preskúmateľné a zrozumiteľné.

Toto rozhodnutie senát odvolacieho súdu prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.