KSKE 8 CoE 69/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 69/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 69/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/69/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898952 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898952.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Y. R. so sídlom v U., pobočka X. so sídlom na A. Q.. Č.. X IČO: 30 807 484 proti povinnému W. U. - U. so sídlom v X. Q. F. I.. Č.. X IČO: 10 690 123 vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Moyzesovej ul. č. 34 pod sp. zn. EX 130/2003 o vymoženie 44,25 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 2.6.2011 č. k. 39Er/114/2003-19 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a zaviazal oprávnenú nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 53,82 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a žiadala, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože povinný je zamestnaný v spoločnosti Alianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a má príjem z ktorého by mohol uspokojiť ich pohľadávku. Navyše poznamenala, že povinný je evidovaný v Sociálnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba, z čoho vyplýva, že vyvíja podnikateľskú činnosť.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu oprávnenej navrhol zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec na ďalšie konanie, v ktorom bude pokračovať vymáhaním pohľadávky oprávnenej zrážkami zo mzdy povinného. Poznamenal, že skutočnosť, že povinný je evidovaný v Sociálnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba neznamená, že má z tejto činnosti príjem.

Povinný sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadril.

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávnenej proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka rozhodol zákonný sudca podľa § 374 ods. 4 O. s. p. tak, že mu nevyhovuje, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O. s. p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že neboli splnené podmienky pre zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, pretože v priebehu odvolacieho konania vyšlo najavo, že sa povinný zamestnal v spoločnosti Alianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a poberá príjem, z ktorého by mohol súdny exekútor v exekučnom konaní uspokojiť pohľadávku oprávnenej a aj trovy, ktoré vznikli súdnemu exekútorovi v súvislosti s vykonávaním exekúcie. Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. a podľa odseku 2 tohto ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa s tým, že bude jeho povinnosťou umožniť súdnemu exekútorovi pokračovať v prebiehajúcej exekúcii.

Odvolací súd podľa § 224 ods. 1 O. s. p. v súlade s § 151 ods. 1 O. s. p. nerozhodol o trovách konania, pretože účastníci si právo na ich náhradu neuplatnili.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.