KSKE 8 CoE 70/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7897899598 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7897899598.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej M.Z. D. W., a.s. so sídlom v T. na ul. Q. K. č. X IČO: 35 937 874 proti povinnej Z. K. bývajúcej v T. na ul. K. č. X vedenej u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave na Čučmianskej dlhej ul. č. 16 pod sp. zn. EX 424/1997 o vymoženie 1.991,63 € s príslušenstvom o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 8.12.2011 č. k. Er/1086/1997-31 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie súdneho exekútora proti výroku o trovách exekúcie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu, priznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie v rozsahu 74,22 € a zaviazal oprávnenú nahradiť súdnemu exekútorovi priznané trovy exekúcie do 10 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o priznaní trov exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že mu prizná trovy exekúcie 91,74 €.

Oprávnená ani povinná sa k odvolaniu súdneho exekútora nevyjadrili.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania a zistil, že odvolanie podala osoba, ktorá na to nie je oprávnená.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O. s. p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov) sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 235 ods. 2 Exekučného poriadku exekučné konania, ktoré sa začali do 1.2.2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V posudzovanom prípade exekučné konanie začalo 9.10.1997, a preto je ho podľa § 235 ods. 2 Exekučného poriadku potrebné dokončiť podľa znenia Exekučného poriadku účinného do 1.2.2002.

Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.1.2002, účastníkmi exekučného konania sú oprávnený a povinný.

Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje (§ 201 prvá veta O.s.p.) .

Z citovaného znenia § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účinného do 31.1.2002 jednoznačne vyplýva, že účastníkmi exekučného konania sú len oprávnený a povinný. Toto vymedzenie okruhu účastníkov konania je totožné s tzv. druhou definíciou účastníctva, podľa ktorej je účastníkom občianskeho súdneho konania ten, koho za účastníka výslovne určuje zákon (§ 90 in fine O.s.p.) . Okrem oprávneného a povinného Exekučný poriadok na inom mieste za účastníkov konania považuje napr. manžela povinného (§ 37 ods. 2 Exekučného poriadku) , tretie osoby za splnenia podmienok § 55 Exekučného poriadku, atď..

Pretože znenie § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, resp. jeho akékoľvek iné ustanovenie účinné do 31.1.2002 súdneho exekútora ako účastníka konania výslovne neuvádza, čím mu toto postavenie nepriznáva, súdny exekútor JUDr. Róbert Tutko nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania proti akémukoľvek rozhodnutiu v exekučnom konaní, a to ani proti uzneseniu o trovách exekúcie, proti ktorému je podľa § 57 ods. 5 v spojení s § 238 ods. 2 Exekučného poriadku odvolanie prípustné aj v exekučných konaniach začatých pred 1.9.2005. Aj keď je proti výroku o trovách exekúcie odvolanie prípustné, právo podať odvolanie patrí len účastníkom konania, za ktorých boli v čase začatia exekučného konania považovaní len oprávnená a povinná.

Odvolací súd zdôrazňuje, že v § 251 ods. 4 O.s.p. je zakotvená tzv. subsidiarita všeobecných noriem občianskeho práva procesného na exekučné konanie. Normy obsiahnuté v Exekučnom poriadku sú špeciálneho charakteru a majú preto zásadne prednosť pred všeobecnými normami zakotvenými v O.s.p.. Tento vzťah subsidiarity znamená, že všeobecné normy O.s.p. sa použijú len vtedy, ak právne normy Exekučného poriadku neustanovujú odlišný postup. Vzhľadom k tomu, že Exekučný poriadok upravuje okruh účastníkov exekučného konania komplexne, nie je možné pri posudzovaní účastníctva v exekučnom konaní aplikovať všeobecné ustanovenia O.s.p., konkrétne § 90 platné pre sporové konania a § 94 ods. 1 platné pre nesporové konania. Z uvedeného dôvodu exekútora nie je možné podľa § 94 ods. 1 O.s.p. považovať za účastníka exekučného konania, aj keď sa rozhoduje o jeho trovách (v konaniach začatých do 1.2.2002) . Až zákon č. 32/2002 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 1.2.2002 v § 37 ods. 1 určil, že súdny exekútor je účastníkom konania, ak súd rozhoduje o trovách exekúcie (tzv. účastník pre určitý úsek konania) . Z týchto dôvodov odvolací súd odvolanie súdneho exekútora podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov si právo na ich náhradu neuplatnil (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.