KSKE 8 CoE 73/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 73/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 73/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7898899595 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7898899595.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej V. N. nar. X.X.Q. bývajúcej v A. D. U. X.. Č.. Q. proti povinnému V. C. nar. XX.XX.Q. bývajúcemu v A. D. U. X.. Č.. Q. vedenej u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave na ul. Akademika Hronca č. 3 pod sp. zn. EX 1264/98-3 o vymoženie 116,18 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo 6.2.2012 č. k. Er/1088/1998-58 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju, priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v rozsahu 149,80 € a zaviazal oprávnenú uhradiť súdnemu exekútorovi priznané trovy exekúcie 149,80 € do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o trovách exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil vrátil vec v tomto rozsahu súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie, pretože sa nestotožňuje s rozsahom priznaných trov.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu oprávnenej navrhol potvrdiť napadnutý výrok uznesenia ako vecne správny.

Výrok uznesenia o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnutý výrok uznesenia podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú, pretože vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 58 ods. 3 Exekučného poriadku rozhodnutie (o zastavení exekúcie) sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Z obálky založenej na č.l. 60 spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa sa vyššie citovaným zákonným ustanovením dôsledne neriadil, ak predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávnenej bez toho, aby doručil napadnuté uznesenie povinnému. Skutočnosť, že sa zásielka s napadnutým uznesením vrátila súdu s poznámkou adresát neznámy nie je možné považovať za riadne doručenie

uznesenia povinnému. V takom prípade je povinnosťou súdu prvého stupňa vykonať šetrenie novej adresy, na ktorej sa povinný zdržiava a až po jeho neúspešnosti ustanoviť povinnému na doručenie uznesenia opatrovníka.

Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa nedoručil povinnému uznesenie o zastavení exekúcie, bráni táto vada vykonať odvolacie konanie, a preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú. Odvolací súd poznamenáva, že podľa § 211 ods. 1 O. s. p. môže nahrádzať činnosť súdu prvého stupňa len pri odstraňovaní vád pri doručovaní odvolania a výzvy podľa § 209a ods. 1 tak, že sám vykoná doručovanie, ale nie aj pri odstraňovaní vád pri doručovaní rozhodnutia.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa bezodkladne vykonať šetrenie aktuálneho pobytu povinného, doručiť mu napadnuté uznesenie a odvolanie na vyjadrenie, resp. v prípade neúspešného pokusu mu ustanoviť opatrovníka podľa § 29 ods. 2 O. s. p., pripojiť doručenku a spis opätovne predložiť odvolaciemu súdu s novou predkladacou správou.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.