KSKE 8 CoP 137/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 137/2012

KS v Košiciach, dátum 24.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 137/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/137/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812202114 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812202114.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti o maloletú I. J. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava dieťaťa rodičov: T. D.J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v H. č. XXX zastúpenej advokátkou JUDr. Hedvigou Gallovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na Čučmianskej Dlhej č. 2 a V. J. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v W. D. č. XX zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Ďurajovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na ulici Námestie 1. mája č. 11 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 15.3.2012 č.k. 7P 85/2012-52 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 15.3.2012 č.k. 7P 85/2012-52 zakázal styk otca s maloletou dcérou I. do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Súčasne rozhodol, že uznesenie je predbežne vykonateľné dňom vyhlásenia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu ako nedôvodný zamietne. Konštatoval, že uznesenie o nariadenom predbežnom opatrení je zásahom do jeho práv k maloletej dcére I.. Vyslovil presvedčenie, že je nezákonné, neobjektívne a na nariadenie takéhoto rozhodnutia neexistuje žiaden relevantný dôvod. Namiesto toho, aby došlo k rozšíreniu úpravy styku, došlo k mimoriadne prísnemu rozhodnutiu, ak mu konajúci súd styk zakázal, pričom neprihliadol na jeho vyjadrenia a zohľadnil len tvrdenia matky. K udalosti, ktorá bola priamym podnetom pre jeho nariadenie, spočívajúcej v napadnutí matky dieťaťa ním uviedol, že existuje prezumpcia neviny a nebyť provokatívneho správania sa matky, ktorá dieťa od neho násilne trhala, nedošlo by k žiadnemu konfliktu. Konštatoval, že on ako otec si vždy plnil a plní vyživovaciu povinnosť k dcére, nebol nikdy násilnícky ani k jej matke a nie je žiaden dôvod, aby bol jeho styk s maloletou zakázaný. Vyslovil názor, že konajúci súd sa nijakým spôsobom nevysporiadal so správaním matky, ktorá dieťa od neho trhala, nadávala na jeho rodičov a nemiestne sa správala.

Matka a kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a v súlade s § 132 O.s.p., preto je odôvodnenie napadnutého uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. V súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd dodáva, že preskúmaním všetkým relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože matka osvedčila naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov danou záujmom maloletého dieťaťa na prerušení styku s otcom so zreteľom na udalosti z 25.2.2012, na základe ktorých bol daný podnet na trestné stíhanie otca na OO PZ SR v Štítniku. Lekársku správu ošetrujúcej lekárky z neurologickej ambulancie a prepúšťaciu správu Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave konajúci súd považoval za dostatočné dôkazy o neadekvátnom napadnutí matky otcom maloletej, čo následne spôsobilo maloletej, ktorá bola svedkom tejto udalosti, výrazne nepríjemný stresový zážitok, v dôsledku čoho detská lekárka doporučila vyšetrenie dieťaťa detským neurológom. Odvolací súd konštatuje, že dieťa má síce právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a absencia výchovného pôsobenia jedného z rodičov môže mať v budúcnosti negatívny dopad na jeho harmonický vývoj osobnosti, ale pre negatívne reakcie maloletej a vzhľadom na jej útly vek sa javí v súčasnej dobe najvhodnejšie stabilizovať vzniknutú situáciu dočasným zákazom styku otca s maloletou. Odvolací súd dodáva, že na nariadenie predbežného opatrenia stačí existencia dôvodnej obavy, že by mohlo dôjsť k neprimeranému zásahu alebo k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa. Vychádzajúc zo zistenia, že maloleté dieťa prežilo stresovú situáciu, ktorá môže mať negatívny dopad na jeho psychický vývoj v budúcnosti, je ingerencia súdu formou nariadenia predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky v jeho záujme. Konštatuje, že z podaní a správania obidvoch rodičov je zrejmé, že vzťahy medzi nimi sú v súčasnej dobe značne konfliktné a problematické, odlišne hodnotia tie isté situácie a dôsledné skúmanie týchto vzťahov presahuje rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Spoľahlivé poznanie skutočnosti, či styk rodiča s dieťaťom ohrozuje fyzické alebo psychické zdravie dieťaťa vyžaduje spravidla spoluprácu súdu s odborníkmi z iných vedných odborov, a súd pred rozhodnutím vo veci samej má možnosť si zabezpečiť lekárske správy o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne nariadiť znalecké dokazovanie z odboru pedopsychológie. Práve preto, že v tejto právnej veci ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami otca a skutočnosťami tvrdenými matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, pretože tieto sa týkajú veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie, ktorými sa bude zaoberať konajúci súd. Odvolací súd zdôrazňuje, že nariadením predbežného opatrenia ide len o dočasný zásah súdu a predbežné opatrenie nemá prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, ktoré môže byť po úplnom zistení skutkového stavu a jeho vyhodnotení odlišné od dočasnej úpravy pomerov. Odvolací súd dáva do pozornosti rodičov, že dieťa má právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali podmienky pre obnovenie dočasne prerušeného kontaktu otca s maloletou, pričom úlohou matky so zreteľom na záujem dieťaťa bude vytvoriť také podmienky, aby styk otca s maloletou bol v budúcnosti bezproblémový. Pretože boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia dočasným zákazom styku otca s maloletou, odvolací súd rozhodnutie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová