KSKE 8 CoP 170/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 170/2012

KS v Košiciach, dátum 24.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 170/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/170/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112201593 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Diana ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7112201593.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa K. J. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v F. na V. ulici č. XX zastúpeného JUDr. Evou Geleneky Hencovskou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Bajzovej ulici č. 2 proti odporkyni U. J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v F. na V. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Martou Šuvadovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Floriánskej ulici č. 16 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 13.3.2012 č.k. 11P 10/2012-16 takto r o z h o d o l : M e n í uznesenie tak, že návrh zamieta. o d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým zaviazal odporkyňu prispievať na výživu navrhovateľa 50 € mesačne od právoplatnosti skončenia veci vedenej na Okresnom súde Košice pod sp.zn. 11P 10/2012. O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodol podľa § 102 ods. 1 a § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p.. Rozhodnutie odôvodnil tak, že v tejto právnej veci boli splnené zákonné podmienky zaviazať predbežným opatrením odporkyňu platiť navrhovateľovi 50 € mesačne, pretože zdrojom jeho príjmu je invalidný dôchodok 163,50 € a súdom určené výživné od otca 133 € mesačne. Konštatoval, že navrhovateľ, ktorý je študentom 2. ročníka Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika nie je schopný sám sa živiť a odporkyňa, ktorá je jeho matkou, s ktorou žije v rodinnom dome si neplní vyživovaciu povinnosť voči nemu ani v nevyhnutnej miere a dokonca žiada od neho príspevok na bývanie 30 € mesačne, pretože sama platí za bývanie 250 € mesačne vrátane poplatku za televíziu zo svojho invalidného dôchodku 330 € mesačne, jej zdrojom príjmu je aj výživné pre rozvedenú manželku 16,33 € mesačne a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach jej vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 470 € mesačne. Odporkyňa výdavky na stravu nemá, pretože túto dostáva bezplatne od Apoštolskej cirkvi, ktorej je členkou. Odporkyňa prostredníctvom svojej právnej zástupkyne podala proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom uviedla, že sa s rozhodnutím súdu prvého stupňa nemôže stotožniť, pretože navrhovateľ neosvedčil svoj nárok, ktorý nepovažuje za ohrozený, preto nesplnil zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia. Zdôraznila, že nepreukázal ani naliehavosť potreby nariadiť predbežné opatrenie, pretože v návrhu sám uviedol, že zdrojom jeho príjmu je výživné od otca 133 € mesačne a invalidný dôchodok 163 € mesačne. Uviedla tiež, že konajúci súd žiadnym spôsobom nepreveril jej pomery, ktoré ak by zisťoval, zistil by, že je zdravotne ťažko postihnutá, pretože trpí rozvinutou sklerózou multiplex a úplnou slepotou, v dôsledku čoho na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny jej bola uznaná miera funkčnej poruchy až 80% a z jej ťažkého zdravotného stavu vyplývajú mnohé sociálne dôsledky, ako napr. má obmedzenú pohybovú schopnosť v dôsledku závažného neurologického ochorenia, je obmedzená jej orientačná schopnosť v dôsledku praktickej slepoty, preto je úplne odkázaná na poskytovanie sprievodcovstva a na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Je úplne odkázaná na osobnú asistenciu, za čo sú jej vyplácané príplatky k invalidnému dôchodku úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Konštatovala, že jej jediným zdrojom príjmu je invalidný dôchodok 310,40 €, 10 € príplatok za bezvládnosť, príspevok na ošatenie 16,60 € a súdom určený príspevok pre rozvedenú manželku 16,30 €, spolu 353,30 €. Býva v rodinnom dome s navrhovateľom, kde je navrhovateľ vlastníkom v podiele 1/4 k celku a ona 3/4 k celku, preto znáša mesačné náklady na bývanie 250 € a navrhovateľ, ktorý má tiež vlastný príjem jej na tieto náklady neprispieva. Na uspokojovanie svojich vlastných potrieb vrátane nevyhnutných liekov a ošatenia jej zostane cca 100 € mesačne. Rovnako uviedla, že je pravdou, že finančné prostriedky na stravu nevydáva, pretože ich nemá a nebyť charity a dobrých ľudí, nemala by ani jedno jedlo denne. Je odkázaná na pomoc tretích osôb, konkrétne na pomoc osobného asistenta, ktorému platí mesačne 400 € z príspevku. Za takejto skutkovej situácie je podľa jej názoru príjem navrhovateľa podstatne vyšší, z ktorého sú v nevyhnutnej miere jeho potreby zabezpečené. Vyjadrila názor, že nariadenie predbežného opatrenia je namieste iba vtedy, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu, čo v tomto prípade nie je splnené. Na výživu navrhovateľa by mohla prispievať iba z prostriedkov vyplácaných jej štátom na zabezpečenie nevyhnutnej osobnej asistencie, čím by došlo k ohrozeniu jej vlastnej existencie, pretože bez pomoci nie je schopná existovať, ani si zabezpečiť tie najzákladnejšie životné potreby. Navrhla odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie zmeniť a návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť. Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporkyne vyjadril názor, že sa v plnom rozsahu stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa, že v tomto prípade bola osvedčená tak danosť práva, ako aj potreba dočasnej úpravy vzťahov účastníkov konania, pretože jeho matka - odporkyňa tým, že si neplní vyživovaciu povinnosť voči nemu, ohrozuje jeho výživu a základné životné potreby. Konštatoval, že odporkyňa nepotrebuje pomoc pri kúpaní a starostlivosť o domácnosť zabezpečuje on a stará matka, nie však preto, že by odporkyňa nebola schopná starostlivosť o domácnosť zvládnuť, ale preto, že o tieto práce nemá záujem. Taktiež uviedol, že všetky výdavky na stravu, drogériu a údržbu domu znáša sám. K výdavkom odporkyne uviedol, že používa drahé kozmetické prípravky, ktoré si kupuje sama a raz za dva mesiace chodí ku kaderníčke na melír, čo dokazuje, že jej sociálna situácia nie je taká, ako ju ona prezentuje. Živnosť si vybavil preto, že predpokladal, že skôr si takýmto spôsobom nájde prácu, čo sa mu však nepodarilo, preto jediným zdrojom jeho príjmu je invalidný dôchodok a výživné od otca. Rovnako ako v odvolaní tak aj vo vyjadrení žiadal priznať mu náhradu trov konania. Podľa § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Podľa § 220 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) . Predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Posúdenie, či je v konkrétnom prípade táto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné skúmať všetky dôsledky, ktoré by nariadením predbežného opatrenia mohli pre účastníka konania nastať. Ak súd dospeje k názoru, že návrh je dôvodný t.zn., že si vyžaduje okamžité, hoci dočasné opatrenie súdu, nariadi ich najvhodnejšiu úpravu predbežným opatrením. Pri nariadení predbežného opatrenia nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí. Uplatňovaný nárok musí byť aspoň osvedčený a ak je to potrebné, nie je vylúčené vykonanie určitých dôkazov za účelom osvedčenia nároku, ak to nevyplýva priamo zo skutočností uvádzaných v návrhu alebo z obsahu spisu. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia oprávneného, či z iných závažných dôvodov, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutiu o veci samej. V tomto prípade odvolací súd dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, preto napadnuté uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p. a návrh navrhovateľa zamietol. Naliehavosť predbežnej úpravy výživného musí spočívať v tom, že oprávnená osoba nemá žiadne prostriedky na svoju výživu, poprípade len v nedostatočnej miere a je odkázaná na výživu inej osoby. Za splnenia týchto podmienok však možno predbežne uložiť platiť výživné len v nevyhnutnej miere. Pretože príjem navrhovateľa pozostávajúci okrem invalidného dôchodku aj z výživného od otca je iba nepatrne nižší ako príjem odporkyne rovnako pozostávajúci z invalidného dôchodku, príspevku na výživu rozvedenej manželky a 10 € za bezvládnosť, nie je v tomto prípade naliehavá potreba navrhovanej predbežnej úpravy, pretože navrhovateľ má vlastný príjem a odporkyňa uhrádza mesačne náklady na bývanie v rozsahu 250 €, čím pomerne zabezpečuje potreby bývania aj navrhovateľa v rozsahu rovnajúcom výživnému v nevyhnutnej miere. Príspevky vyplácané odporkyni v dôsledku 80%- nej zdravotnej funkčnej poruchy nie je možné považovať za jej príjem, pretože sú určené na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného poškodenia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.