KSKE 8 CoP 237/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 237/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/237/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810204421 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810204421.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti T. J. nar. XX.X.XXXX a K. J. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave detí rodičov: Y. J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v G. na Z. ulici č. X zastúpenej advokátkou JUDr. Hedvigou Gallovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na Čučmianskej dlhej č. 2 a T. J. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v G. na I. ulici č. XX zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Salokom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Zvonárskej ulici č. 7 v konaní o návrhu matky na zvýšenie výživného a návrhu otca na zníženie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 16.6.2011 č.k. 7P 265/2010-153 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zvýšení výživného a vo výroku o zamietnutí návrhu na zníženie výživného od 1.6.2010 do 31.12.2011 pre maloletého T. nar. XX.X.XXXX a pre maloletého K. nar. XX.X.XXXX.

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zvýšení výživného a vo výroku o zamietnutí návrhu na zníženie výživného pre maloletého T. a pre maloletého K. od 1.1.2012 do budúcna, vo výroku o dlžnom výživnom a vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 16.6.2011 č.k. 7P 265/2010-153 zvýšil výživné od otca pre maloletého T. z 82,98 € na 120 € mesačne a pre maloletého K. z 50 € na 90 € mesačne od 1.6.2010 do budúcna, ktoré ho zaviazal platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred matke maloletých detí. Dlžné výživné pre maloletého T. 595,73 € a pre maloletého K. 587,33 € za obdobie od 1.6.2010 do 30.6.2011, spolu 1.183 € povolil otcovi splácať v mesačných 40 € splátkach spolu s bežným výživným pod následkami straty výhody splátok počnúc dňom právoplatnosti rozsudku. Návrh otca na zníženie výživného zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku proti výroku o zvýšení výživného pre maloleté deti T. a K., proti výroku o dlžnom výživnom a spôsobe jeho zaplatenia a proti výroku, ktorým konajúci súd návrh na zníženie výživného zamietol podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí s poukazom na § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Vyslovil názor, že súd prvého stupňa zistil skutkový stav, použil správne ustanovenia Zákona o rodine, avšak na zistený skutkový stav ich nesprávne aplikoval. Zdôraznil, že na jeho strane došlo k závažnej zmene pomerov spočívajúcej v jeho finančných a majetkových pomeroch a predovšetkým jeho zárobku, ktorý v čase poslednej úpravy výživného bol 790 € a v čase terajšieho rozhodnutia súdu o zvýšení výživného

409 €, čo je výška jeho výsluhového dôchodku. Uvedená zmena bez ďalšieho má mať za následok rozhodnutie o zmene výživného, a to zníženie v zmysle jeho návrhu. Zásadne nesúhlasil s odôvodnením súdu prvého stupňa, že pri odchode do dôchodku dostal od bývalého zamestnávateľa odstupné, z ktorého si môže postupne dopĺňať mesačné výdavky a výživné. Uviedol, že vzhľadom na jeho zhoršený zdravotný stav má sťaženú situáciu v hľadaní si doplnkového príjmu získaním akéhokoľvek zamestnania. Nesúhlasil preto na základe uvedeného s rozhodnutím súdu, ktorým zvýšil výživné pre maloleté deti a zamietol návrh na zníženie výživného. Žiadal, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, návrh matky na zvýšenie výživného zamietol a vyhovel jeho návrhu na zníženie výživného.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka maloletých detí. Uviedla, že rozsudok súdu prvého stupňa považuje za správny, zákonný a v plnej miere sa stotožnila s celkovým právnym posúdením v odôvodnení rozsudku. Dôvody odvolania uvádzané otcom maloletých detí označila za irelevantné a zavádzajúce a vyslovila presvedčenie, že majetkové a finančné pomery otca sú dostatočné na to, aby si mohol plniť vyživovaciu povinnosť tak, ako to určil súd prvého stupňa. Zdôraznila, že od poslednej úpravy výživného, ktorá bola v júli 2007 sa pomery na strane maloletých detí zmenili jednak v dôsledku ich rastu a dospievania, ale predovšetkým v súvislosti s ich zdravotným stavom. Maloletý T. je zdravotne ťažko postihnutý, vyžaduje si jej starostlivosť a sústavnú opateru a z toho dôvodu nemôže získať zamestnanie a jej jediným príjmom je opatrovateľský príspevok 260 € mesačne a prídavky na deti. Uviedla, že ona ako matka, zabezpečuje kompletnú starostlivosť o obidve maloleté deti nielen finančne, ale aj svojou každodennou osobnou starostlivosťou, kým otec sa obmedzil len na zaplatenie výživného a len v mimoriadnych prípadoch jej vypomáha aj osobne. Navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny a zákonný.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o zvýšení výživného od otca pre maloletého T. a pre maloletého K. a zamietnutí návrhu na zníženie výživného za obdobie od 1.6.2010 do 31.12.2011. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie rozsudku o zamietnutí návrhu na zníženie výživného a zvýšení výživného od otca pre maloletého T. a pre maloletého K. za obdobie od 1.6.2010 do 31.12.2011 presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania pred súdom prvého stupňa a otec ani v odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti majúce za následok iné rozhodnutie o návrhu matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti T. a K. a návrhu otca na zníženie výživného od 1.6.2010 do 31.12.2011. Odvolací súd rovnako, ako súd prvého stupňa, posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k totožnému právnemu záveru, ako súd prvého stupňa, že bola preukázaná kvalifikovaná zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného a výživné 120 € mesačne pre maloletého T. a 90 € mesačne pre maloletého K. od 1.6.2010 do 31.12.2011, vzhľadom na zákonné ustanovenie citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady je primerané reálnym zárobkovým schopnostiam a možnostiam otca aj so zreteľom na jeho zdravotný stav, ktorý nepochybne ovplyvňuje štruktúru a rozsah jeho odôvodnených potrieb, nemá inú vyživovaciu povinnosť a zohľadňuje aj odôvodnené potreby maloletého T. a maloletého K. preukázané v rozhodnom období. Odvolací súd poznamenáva, že otec mohol kompenzovať zníženie

svojho príjmu od 1.3.2011 z prostriedkov vyplatených ako odchodné 28.3.2011 vo výške 8.520,98 € minimálne do 31.12.2011 a jeho príjem od 1.3.2011 pozostávajúci z výsluhového dôchodku 409,01 € spolu s pomernou časťou odchodného zodpovedá jeho čistému priemernému mesačnému zárobku za obdobie trvania jeho služobného pomeru za obdobie od 1.3.2011 minimálne do 31.12.2011. Odvolací súd zdôrazňuje, že maloletý T. je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a matke, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti v zásade znemožňuje vykonávať zamestnanie a zabezpečovať si takto primeraný zdroj výživy, v dôsledku čoho je odkázaná na opatrovateľský príspevok 260 €, preto jej vyživovacia povinnosť sa takmer v celom rozsahu kompenzuje osobnou starostlivosťou, ktorú dieťaťu poskytuje. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Odvolací súd je toho presvedčenia, že otec bol schopný v rozhodnom období, t.j. od 1.6.2010 do 31.12.2011 zabezpečiť si dostatok finančných prostriedkov na uspokojovanie vlastných potrieb v rozsahu vyššieho životného štandardu, preto možno od neho spravodlivo žiadať, aby rovnaký štandard umožnil svojím maloletým deťom formou výživného, čo je v súlade s požiadavkou, že dieťa, rodičia ktorého nežijú spolu, má mať takú životnú úroveň, ako keby spolužitie rodičov existovalo. Vychádzajúc z vyššie uvedenej úvahy odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa o zvýšení výživného od otca pre maloletého T. a pre maloletého K. od 1.6.2010 do 31.12.2011 a zamietnutí návrhu na zníženie výživného od 1.6.2010 do 30.6.2011 ako vecne správny potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd vychádzajúc zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa o výživnom pre maloleté deti T. a K. od 1.1.2012 do budúcna, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Pretože právne posúdenie súdu prvého stupňa nemožno bez ďalšieho aplikovať od 1.1.2012 do budúcna, je nevyhnutné za tohto stavu konania, aby súd prvého stupňa vykonal dokazovanie za účelom zistenia reálnych zárobkových schopností a možností otca od 1.1.2012 a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania v súlade s úvahou odvolacieho súdu rozhodol o návrhu matky na zvýšenie výživného a návrhu otca na zníženie výživného pre maloletého T. a pre maloletého K. od 1.1.2012 do budúcna. Odvolací súd poznamenáva, že rozhodnutím odvolacieho súdu o výživnom pre maloleté deti T. a K. od 1.1.2012 založeného na novom skutkovom základe, by účastníkov konania zbavil možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. odňal účastníkom možnosť konať pred súdom. Rozhodnutie súdu prvého stupňa o dlžnom výživnom pre maloletého T. a pre maloletého K. od 1.6.2010 do 30.6.2011 je zmätočné a nepreskúmateľné, čím odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a súčasne odvolaciemu súdu táto vada bráni v naplnení jeho preskúmavacej právomoci, čím je založený ďalší dôvod na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., pretože z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia v tejto časti sa nedá zistiť, ako dospel k sume predstavujúcej dlh na výživnom pre maloletého T. 595,73 € a pre maloletého K. 587,33 € (odvolací súd poznamenáva, že dlh na výžinom podľa predchádzajúcej úpravy výživného je titulom pre výkon rozhodnutia a nemožno ho posudzovať ako dlh, ktorý vznikol zvýšením výživného) . Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa doplniť dokazovanie v naznačenom smere, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, vyhodnotiť

dôkazy podľa § 132 O.s.p., zistený skutkový stav právne posúdiť podľa ustanovení Zákona o rodine a rozhodnúť o návrhu matky na zvýšenie výživného a návrhu otca na zníženie výživného pre maloletého T. a pre maloletého K. od 1.1.2012 do budúcna, ako aj o dlžnom výživnom a spôsobe jeho zaplatenia od 1.6.2010 a rozsudok odôvodniť vo všetkých jeho výrokoch v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová