KSKE 8 CoP 238/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 238/2012

KS v Košiciach, dátum 17.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 238/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/238/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511217287 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511217287.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú O.W. M. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov matky V.. U. M. nar. XX.XX.XXXX v súčasnosti bývajúcej v O. M. v U. č. XX zastúpenej JUDr. Janou Liptákovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Krmanovej ulici č. 1 a otca U.. L. M. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v P. na S. ulici č. X zastúpeného JUDr. Vladimírom Milasom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Prešove na Masarykovej ulici č. 13 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 24.11.2011 č.k. 19P 99/2011-16 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zveril maloletú O. do osobnej starostlivosti matky a zakázal styk otca s maloletou. Rozhodol tak na základe návrhu matky, v ktorom uviedla, že z obavy o svoj život, zdravie aj o život a zdravie maloletej O.W. opustila spoločnú domácnosť a v súčasnosti býva u svojich rodičov v O. M.. Uviedla, že otec maloletej je drogovo závislý a pod vplyvom drog sa správa agresívne tak, že ju psychicky a fyzicky týra, mnohokrát jej spôsobil rôzne telesné zranenia, zamykal ju doma, vyhrážal sa jej zabitím zbraňou, zaháňal sa na ňu mačetou, s ktorou rozbil aj skriňu. V návrhu konštatovala, že otec maloletej O.W. bol v minulosti súdne trestaný pre trestný čin zločinu útoku na verejného činiteľa a aj v súčasnosti sú voči nemu vedené trestné stíhania pre násilné trestné činy. Dňa 10.10.2011 ju otec maloletej opäť fyzicky napadol a vyhrážal sa jej zabitím, preto s maloletou ušla z domu. Vyhrážal sa aj unesením maloletého dieťaťa, ak sa k nemu nevráti, vyhrážal sa aj jej rodičom, že im podpáli krčmu, ktorá 8.11.2011 skutočne vyhorela, ale doposiaľ prebieha vyšetrovanie a napriek konštatovaniu, že požiar bol spôsobený treťou osobou, k obvineniu konkrétnej osoby doposiaľ nedošlo. Pretože 6.11.2011 neoprávnene vnikol na pozemok jej rodičov, bolo voči nemu začaté trestné stíhanie pre porušovanie domovej slobody. Vyjadrila názor, že agresívne správanie sa odporcu veľmi negatívne vplýva na maloletú, ktorá vzhľadom na svoj útly vek chovanie otca vníma veľmi citlivo a po jeho útokoch často plakala a utešovala ju. Vyjadrila názor, že vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci problém v správaní otca maloletej, u ktorého je vzhľadom k jeho povahe a k drogovej závislosti veľký predpoklad ďalšieho agresívneho správania sa, dočasné zverenie maloletej do jej osobnej starostlivosti a dočasný zákaz styku otca s maloletou sú nevyhnutné. Súd prvého stupňa o návrhu matky rozhodol podľa § 102 ods. 1 O.s.p. s poukazom na § 25 ods. 3 Zákona o rodine a § 76 ods. 4 O.s.p. a rozhodnutie odôvodnil tak, že je nevyhnutne potrebné predbežne zveriť maloletú O. do osobnej starostlivosti matky a zakázať styk otca s maloletou, pretože je dôvodná obava, že kontakt dieťaťa s otcom môže ohroziť život a zdravie dieťaťa a jeho ďalší fyzický a psychický vývoj so zreteľom na agresívne správanie sa otca. Konštatoval, že pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia sa úplne stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec, ktorým žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. Konštatoval, že od 9.11.2011 je väzobne trestne stíhaný na základe trestných oznámení manželky a svokry. Na Okresnom súde Prešov je začaté a doposiaľ neskončené konanie o jeho návrhu na rozvod manželstva s matkou maloletej O. pod sp.zn. 27P 124/2012. Uviedol, že matka dieťaťa už v čase podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vedela, že on sa nachádza vo väzbe a pretože jeho osobná sloboda bola už v čase podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia väzobne obmedzená, neexistovala potreba dočasnej úpravy pomerov v rozsahu potreby zákazu jeho styku s maloletou. Zdôraznil, že tvrdenia matky v návrhu sú predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom platí zásada prezumpcie neviny, pri rešpektovaní ktorej nie je dôvod na nariadenie predbežného opatrenia. Žiadal, aby odvolací súd pri rozhodovaní odlíšil krízu v jeho manželstve od jeho vzťahu k maloletej O., o ktorú sa vždy riadne a zodpovedne staral, má ju rád rovnako ako ona jeho. Nechce prísť o maloletú O. v dôsledku rozpadu manželstva a nepravdivých tvrdení matky dieťaťa, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Vyjadril názor, že trestné oznámenia matky, pravdivosť ktorých je predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nemôžu byť hodnotené ako pravdivé a odôvodňujúce nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Matka maloletej nepreukázala naliehavosť potreby dočasnej úpravy vzťahov k maloletej, najmä potrebu jeho styk s maloletou zakázať.

Matka maloletej sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník maloletej vo vyjadrení k odvolaniu konštatoval, že maloletá je v celodennej starostlivosti matky, pri ktorej jej pomáhajú aj jej rodičia a od septembra nastúpi do predškolského zariadenia. Otec maloletej je nepretržite vo väzbe. Navrhol odvolaciemu súdu zrušiť napadnuté uznesenie vo výroku o zákaze styku otca s dieťaťom.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa zistený skutkový stav posúdil podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a v súlade s § 132 O.s.p., preto je odôvodenie uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. V súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd dodáva, že preskúmaním všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tomto prípade boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože matka osvedčila naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov danou záujmom maloletého dieťaťa na jeho zverení do jej osobnej starostlivosti a na zákaze styku otca s dieťaťom so zreteľom na doterajšie agresívne a rizikové chovanie otca. Lekárske správy priložené k návrhu matky dokazujúce opakované fyzické napádanie matky otcom sú dostatočnými dôkazmi o neadekvátnom chovaní sa otca maloletej, čo následne spôsobilo maloletej, ktorá bola svedkom týchto udalostí, výrazne nepríjemný stresový zážitok a nepochybne ohrozilo jej zdravý psychicky vývoj. Odvolací súd konštatuje, že dieťa má síce právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a absencia výchovného pôsobenia jedného z rodičov môže mať v budúcnosti negatívny dopad na jeho harmonický vývoj osobnosti, ale so zreteľom na útly vek maloletej sa javí v súčasnej dobe najvhodnejšie stabilizovať vzniknutú situáciu dočasným zverením maloletej do osobnej starostlivosti matky, aby táto mohla bez akéhokoľvek obmedzenia, kým je otec maloletej vo väzbe, realizovať všetky práva a povinnosti vo vzťahu k maloletej. Odvolací súd dodáva, že na nariadenie predbežného opatrenia stačí existencia dôvodnej obavy, že by mohlo dôjsť k neprimeranému zásahu alebo k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa. Vychádzajúc zo zistenia, že maloleté dieťa prežilo opakovane stresové situácie, ktoré môžu mať negatívny dopad na jeho psychický vývoj v budúcnosti, je ingerencia súdu vo forme nariadenia predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky v jeho záujme. Konštatuje, že z podaní obidvoch rodičov je zrejmé, že ich vzťahy v súčasnosti sú veľmi konfliktné a problematické

a ich dôsledné skúmanie presahuje rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Spoľahlivé poznanie skutočností, či styk rodiča s dieťaťom ohrozuje jeho fyzické a psychické zdravie vyžaduje spravidla spoluprácu súdu s odborníkmi z iných vedných odborov a súd pred rozhodnutím vo veci samej má možnosť si zabezpečiť lekárske správy o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne nariadiť znalecké dokazovanie z odboru pedopsychológie. Práve preto, že v tejto právnej veci ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami otca a skutočnosťami tvrdenými matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, pretože sa týkajú veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie, ktorým sa bude zaoberať konajúci súd. Odvolací súd zdôrazňuje, že nariadením predbežného opatrenia ide len o dočasný zásah súdu a predbežné opatrenie nemá prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, ktoré môže byť po úplnom zistení skutkového stavu a jeho vyhodnotení odlišné od dočasnej úpravy pomerov. Vychádzajúc dôsledne zo zásady, že pre nariadenie predbežného opatrenia stačí existencia dôvodnej obavy, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa k odvolacím námietkam otca odvolací súd dodáva, že jeho rizikové značne agresívne doterajšie správanie nepochybne ohrozuje zdravý psychicky vývin dieťaťa a jeho obmedzenie slobody formou väzby nie je skutočnosťou odstraňujúcou túto dôvodnú obavu ohrozenia dieťaťa, pretože sa jedná iba o dočasné obmedzenie jeho slobody. Doterajšie chovanie otca na slobode dovoľuje záver, že nevyhnutný zásah súdu formou predbežného opatrenia je v súlade s rozhodnutím súdu prvého stupňa. Odvolací súd je toho presvedčenia, že ujma na právach účastníkov, ktorá môže vzniknúť v prípade, ak sa ukáže, že predmetné tvrdenia v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nie sú pravdivé, bude menšia ako ujma, ktorá by vznikla, ak by súd v tejto právnej veci dočasne neupravil pomery maloletého dieťaťa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.