KSKE 8 CoP 306/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 306/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 306/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/306/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512207798 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512207798.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcu v T. č. XXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov C. T. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v T. č. XXX a D. P. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v T. č. XXX toho času v U. na C. ulici č. XX v konaní o zverenie maloletého dieťaťa do dočasnej starostlivosti otca nariadením predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 21.5.2012 č.k. 9P 152/2012-13 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zveril maloletú B. do dočasnej starostlivosti otca podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. a podľa § 102 ods. 1 O.s.p.. Konštatoval, že sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu. Z návrhu matky zistil, že rodičia maloletej B. nie sú manželia, žili v spoločnej domácnosti, z ktorej matka maloletej odišla 1.5.2012 v ranných hodinách k svojim rodičom do Poproča, pretože sa odmietala starať o maloletú a nechcela ju ani nakŕmiť. Pretože navrhovateľ sa ponáhľal ráno do práce, musel požiadať svoju sestru, aby sa o maloletú postarala. Matka maloletej má dlhšiu dobu psychické problémy, v dôsledku čoho bola hospitalizovaná na Psychiatrickej klinike v Košiciach od 9.3.2012 do 28.3.2012 a následne od 1.4.2012 do 27.4.2012. Po návrate z nemocnice sa jej stav na krátku dobu zlepšil, ale potom sa rapídne zhoršoval, čo sa prejavilo jej absolútnym nezáujmom o dieťa. Otec maloletej býva v 3-izbovom byte, riadne pracuje v U.S.Steel DZ Oceliareň v Košiciach a o maloletú sa v čase jeho neprítomnosti starajú jeho rodičia a jeho sestra, ktorí bývajú v tej istej obci ako otec s dieťaťom. Maloletá B. je zdravé životaschopné dieťa.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie v zákonnej lehote matka maloletej podľa § 205 ods. 2 písm. e) a f) O.s.p. s návrhom, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh zamietol alebo ho zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní konštatovala, že nepopiera skutočnosti opísané otcom maloletej v návrhu, ale svoje chovanie zdôvodňuje popôrodnou psychózou - depresiou. V odvolaní tiež konštatovala, že v súčasnosti pravidelne navštevuje odbornú psychiatrickú ambulanciu, v dôsledku čoho sa jej stav podstatne zlepšil a umožňuje jej plnohodnotne sa starať o svoje dieťa, o čom svedčí aj lekársky nález z 8.6.2012 vydaný L.. L. D., psychiatričkou. Zdôraznila svoj eminentný záujem osobne sa starať o maloletú.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky uviedol, že matka mala k maloletej benevolentný prístup hneď po pôrode, kedy podľa jeho vedomostí popôrodnú psychózu ešte nemala, pretože táto spravidla nastane

asi po uplynutí troch týždňov od pôrodu. Skonštatoval, že ešte v tehotenstve odmietala dcéru a túžila po synovi.

Kolízny opatrovník maloletej sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k presvedčeniu, že odvolanie matky nie je opodstatnené, pretože boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) a § 102 O.s.p..

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tejto právnej veci boli splnené zákonné podmienky na nariadenie predbežného opatrenia. Potreba dočasnej úpravy výchovného prostredia maloletej B. vyplýva z nepochybne zistenej skutočnosti, že rodičia maloletej nežijú spolu a nie sú schopní dohodnúť sa na realizácií svojich rodičovských práv a povinností. Je nepochybne v záujme maloletej stabilizovať jej výchovné prostredie do právoplatného skončenia konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, z odvolania matky, ako aj z vyjadrenia otca je zrejmé, že vzťahy medzi rodičmi sú značne problematické, ich podania obsahujú úplne protichodné tvrdenia a odlišné hodnotenia tých istých situácií, preto je nevyhnutné stabilizovať doterajšie výchovné prostredie maloletej, v ktorom žije od svojho narodenia. Matka, ktorá opustila spoločnú domácnosť dobrovoľne, neuviedla v odvolaní žiadne relevantné skutočnosti spochybňujúce nevyhnutnosť predbežnej úpravy pomerov maloletej. Opodstatnenosťou skutočností ňou uvádzaných v odvolaní sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.