KSKE 8 CoP 314/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 314/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 314/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/314/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610211612 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610211612.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti B.: M. V. nar. X.X.Y. B. nar. XX.X.Y. a Z. nar. XX.X.Y. zastúpených kolíznych opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi detí rodičov D.. O. B. nar. X.X.Y. bývajúcej v Q. Z. O. R.. Č.. XX/Y. a J. B. nar. X.X.Y. bývajúceho v Q. Z. O.L. R.. Č.. XX/Y. zastúpeného JUDr. Pavlom Hovanom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na ul. Ing. Kožucha č. 1 v konaní o výkon rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 26.7.2011 č.k. 15P 368/2010-40 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 26.7.2011 č.k. 15P 368/2010-40 rozhodol, že určil výživné od otca pre mal. M. V. nar. X.X.Y. po 100,- € mesačne, pre mal. B. nar. XX.X.Y. po 70,- € mesačne a pre mal. Z. nar. XX.X.Y. po 35,- € mesačne od 1.8.2010 do 18.11.2010. Dlžné výživné pre mal. M. V. 360,- €, pre mal. B. 252,- € a pre mal. Z. 126,- € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach 30,- € spolu s bežným výživným na každé dieťa pod následkami straty výhody splátok. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí.

Pred pojednávaním vo veci samej odvolací súd skúma, či sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym úkonom, na ktorý je oprávnený iba navrhovateľ. K späťvzatiu návrhu na začatie konania môže dôjsť nielen počas konania na súde prvého stupňa, ale aj po vydaní rozhodnutia súdu prvého stupňa, najneskôr do momentu, kým jeho rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, to znamená, že vziať návrh späť je možné počas odvolacej lehoty bez toho, aby muselo byť súčasne podané odvolanie, a ak bolo podané odvolanie, tak kedykoľvek počas odvolacieho konania, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa. Tá nenastane skôr, kým o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd (§ 206 ods. 1 O.s.p.) . Ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže už späťvzatie odvolať. Účinnosť späťvzatím návrhu však nárok navrhovateľa nezaniká a možno ho uplatniť znova.

Z podania matky maloletých detí zo 14.9.2012 nepochybne vyplýva, že návrh na začatie konania zobrala v celom rozsahu späť a navrhla, aby odvolací súd späťvzatie pripustil, rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 15P 368/2010-40 z 26.7.2011 zrušil a konanie zastavil. V tom istom podaní matky vyjadril súhlas so späťvzatím návrhu aj otec maloletých detí.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu o určenie výživného otca pre maloleté deti, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová