KSKE 8 CoP 329/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 329/2011

KS v Košiciach, dátum 23.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 329/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/329/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610211612 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610211612.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti B. M. V. nar. X.X.Y. B. nar. XX.X.Y. a Z. nar. XX.X.Y. zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi deti rodičov D.. O. B. nar. X.X.Y. bývajúcej v Q. na O. ulici č. XX/Y. a J. B. nar. X.X.Y. bývajúceho v Q. na O. ulici č. XX/Y. v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 26.7.2011 č.k. 15P 368/2010-40 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil výživné od otca pre maloleté deti M. V. 100 € mesačne, maloletého B. 70 € mesačne a maloletú Z. 35 € mesačne od 1.8.2009 do 18.11.2010. Dlžné výživné 360 € pre maloletého M. V. 252 € pre maloletého B. a 126 € pre maloletú Z. povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 30 € na každé dieťa spolu s bežným výživnom pod následkom straty výhody splátok. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec.

Odvolací súd pred preskúmaním napadnutého rozhodnutia skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania a zistil, že súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom nerozhodol o celom predmete konania.

Z návrhu matky z 11.8.2010 nepochybne vyplýva, že žiadala úpravu výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom na čas do rozvodu manželstva.

Z porovnania návrhu s výrokmi napadnutého rozsudku a ich následného odôvodnenia je zrejmé, že konajúci súd nerozhodol o celom predmete konania, ak nerozhodol o zverení maloletých detí do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, a to bez ohľadu na to, že medzičasom došlo k rozvodu manželstva rodičov maloletých detí rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves z 8.11.2010 č.k. 4C 102/2010-51, ktorým boli maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný prispievať na ich výživu. Odvolací súd zdôrazňuje, že rozvodovým rozsudkom boli maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti matky na čas po rozvode, preto po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O.s.p. v súlade s § 152 O.s.p. o ich zverení na čas do rozvodu výrokom o zastavení konania ak už nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva alebo rozhodnúť ktorému z rodičov budú maloleté deti na čas do rozvodu zverené. Dopĺňací rozsudok konajúci súd doručí účastníkom konania a po uplynutí lehoty na podanie odvolania vec opätovne predloží odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní otca s novou predkladacou správou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová