KSKE 8 CoP 351/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 351/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 351/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/351/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611213046 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611213046.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa E. Y. X.. X.XX.XXXX L. Y. R. X. Y. X. L. N. Č.. XXXX/ X proti odporkyni Y. Y. rod. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v R. X. Y. na L. ulici č. XXXX/X v konaní o rozvod manželstva o späťvzatí návrhu takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 24.10.2011 č.k. 6C 136/2011-13 rozviedol manželstvo navrhovateľa uzavreté s odporkyňou a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Navrhovateľ označený rozsudok prevzal 31.10.2011 a v zákonnej lehote doručil súdu prvého stupňa 9.11.2011 podanie označené ako späťvzatie návrhu, ktoré odôvodnil tým, že po vyhlásení rozsudku o rozvode manželstva došlo medzi ním a odporkyňou k zmiereniu. Navrhol odvolaciemu súdu procesný postup podľa § 208 O.s.p..

Odporkyňa vyjadrila písomný súhlas s podaním navrhovateľa, ktorým návrh o rozvod manželstva berie späť a doručila ho konajúcemu súdu 9.11.2011.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ zobral späť návrh na začatie konania po rozhodnutí súdu prvého stupňa, ale rozhodnutie doposiaľ nie je právoplatné, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu, podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.