KSKE 8 CoP 366/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 366/2012

KS v Košiciach, dátum 18.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 366/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/366/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512206045 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512206045.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci V.P. B. nar. X.XX.U. čiastočne pozbaveného spôsobilosti na právne úkony bývajúceho v C. W. S. na D. Č.. X t.č. U. K.-Š., A. Č.. X zastúpeného opatrovníčkou A. B. nar. XX.X.U. bývajúcou v C. W. S. na D. Č.. X v konaní o zrušenie pozbavenia spôsobilosti na právne úkony o odvolaní opatrovníčky proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie zo 17.5.2012 č.k. 13Ps 2/2012-12 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

A. B. nar. XX.X.U., opatrovníčka V. B. nar. X.XX.U. čiastočne pozbaveného spôsobilosti na právne úkony odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie zo 17.5.2012 č.k. 13Ps 2/2012-12 osobne na Okresnom súde Košice-okolie 22.8.2012 (č.l. 18 spisu) vzala späť, preto bolo odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.