KSKE 8 CoP 367/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 367/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 367/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/367/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612203368 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612203368.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci maloletej navrhovateľky R. Ž. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej u matky zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi za účasti vedľajšej účastníčky matky Ľ. Ž. nar. X.X.XXXX bývajúcej v E. D. XX/XX proti odporcovi C. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Z. na A. ulici č. XX v konaní o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej R. Ž. o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 25.6.2012 č.k. 8P 51/2012-15 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 25.6.2012 č.k. 8P 51/2012-15 schválil rodičovskú dohodu tak, že maloletú R. nar. XX.XX.XXXX zveril do osobnej starostlivosti matky a otca zaviazal prispievať na jej výživu v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona od 16.12.2010 do budúcna, ktoré zaviazal otca platiť matke maloletej vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Konanie o určenie otcovstva k maloletej zastavil.

Proti tomuto rozsudku, a to výroku o určení výšky výživného podal odvolanie otec poštou 18.7.2012.

Pred prejednaním veci samej odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozsudku.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. a § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol otcovi doručený 29.6.2012. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 57 O.s.p.) 30.6.2012 a uplynula 15.7.2012 (nedeľa) . Z uvedeného je zrejmé, že posledným dňom na podanie odvolania bol pondelok 16.7.2012. Pretože otec maloletej podal odvolanie poštou 18.7.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého uznesenia vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová