KSKE 8 CoP 370/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 370/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/370/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611201978 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611201978.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého Q. M. nar. XX.X.XXXX bývajúceho u rodičov zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Krompachy dieťaťa rodičov: B. M. nar. XX.XX.XXXX a Q. M. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúcich v C. č. XX v súčasnosti vo Veľkej Británii F. K. XX, S. L. K. X XJA, K. a za účasti H. Ú. A.. S. T., Č. XX, C. C. v konaní o schválenie právneho úkonu o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 7.9.2011 č.k. 13P 60/2011-13 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 7.9.2011 č.k. 13P 60/2011-13 vyhlásil, že nemá právomoc konať vo veci návrhu na schválenie právneho úkonu a konanie o tomto návrhu zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia konštatoval, že notársky úrad 14.2.2011 predložil návrh na schválenie právneho úkonu, ktorý v mene maloletého dediča urobil jeho zákonný zástupca v dedičskom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 24D 535/2009. Na základe zistenia, že maloletý Q. a jeho rodičia sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, ale všetci žijú v Anglicku na presne nezistenej adrese, teda obvyklým pobytom maloletého je Anglicko, rozhodol, že nemá právo vo veci konať o návrhu a konanie zastavil pre nedostatok právomoci, ktorý je neodstrániteľným nedostatkom podmienok konania. Rozhodnutie odôvodnil ust. § 103, § 104 ods. 1 vety prvej, § 11 ods. 1 a § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p. a článkom 8 ods. 1 a článkom 17 Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p..

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas odvolanie otec maloletého s odôvodením, že konajúci súd nevyužil všetky možnosti zistenia pobytu ani nakontaktovania sa na rodičov maloletého, pretože telefonický kontakt, ako aj kontaktnú adresu dobre poznali všetci dospelí obyvatelia domu v C. žijúcich na č. XX, čo mohol dať súd preveriť a zistiť príslušným obvodným oddelením Policajného zboru. Nesúhlasil s tým, že ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nebolo možné odstrániť a ktoré viedlo k zastaveniu konania. Uviedol, že v súčasnosti býva v Anglicku, nakoľko tam má prácu, spolu s manželkou a matkou maloletého B. M. na adrese Veľká Británia F. K. XX, S. L. K. X XJA, K.. Pretože nevie presne uviesť, dokedy sa budú zdržiavať v Anglicku a taktiež nevie, ako by prebiehala komunikácia po vyhovení jeho odvolania a obnovení konania, splnomocnil svojho brata P. M. nar. X.X.XXXX bývajúceho v obci Q. č. XXX na zastupovanie v konaní o návrhu na schválenie právneho úkonu za maloletého syna.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 a ods. 2 písm. a) O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenia, ani na zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., odvolací súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania odnímajú tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O uvedenú vadu ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto spôsobom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojím procesným postupom v rozpore so zákonom spravidla vždy účastníkovi konania odnímajú možnosť konať pred súdom, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti druhej strane v spore. Vydanie zmätočného rozhodnutia bez ďalšieho nemá svoje právne opodstatnenie, a preto je vždy nevyhnutné takéto rozhodnutie zrušiť, najmä z hľadiska Ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie (článok 46 Ústavy SR) a práva na spravodlivé súdne konanie (článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) . Obsah práva na súdnu ochranu nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri ich uplatnení, ale jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., súd rozhodnutí zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že H. Ú. A.. S. T., Č. XX, C. C.a podal 14.2.2011 na Okresný súd Spišská Nová Ves p o d n e t na začatie konania o schválenie právneho úkonu zákonného zástupcu Q. M. nar. XX.X.XXXX učineného za maloletého Q. M. nar. XX.X.XXXX vo veci dohody o vyporiadanie dedičstva po poručiteľke N. M. rod. M. zomr. X.X.XXXX vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 24D 535/2009.

Uznesením zo 7.9.2011 č.k. 13P 60/2011-11 ustanovil otcovi maloletého Q. M. nar. XX.X.XXXX opatrovníka Obec Bystrany a uznesením zo 7.9.2011 č.k. 13P 60/2011-12 ustanovil matke maloletého B. M. nar. XX.XX.XXXX opatrovníka Helenu Kotradyovú, súdnu tajomníčku Okresného súdu Spišská Nová Ves s poukazom na ust. § 29 ods. 2 O.s.p. s odôvodnením, že pobyt rodičov maloletého je neznámy.

Odvolací súd dospel k záveru, že konajúci súd postupom, ktoré predchádzalo vydaniu uznesenia o ustanovení opatrovníka, odňal rodičom možnosť konať pred súdom, pretože im ustanovil opatrovníka bez splnenia podmienok ustanovených v § 29 ods. 2 O.s.p.. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že ustanoveniu opatrovníka účastníkovi konania podľa ust. § 29 ods. 2 O.s.p., ktorého pobyt nie je známy, musí predchádzať šetrenie o tom, či sú dané predpoklady pre postup v konaní, či nie je namieste iné opatrenie. Účastníkovi, ktorý sa zdržuje v cudzine, je možné ustanoviť opatrovníka len vtedy, ak opatrenia vykonané na zistenie adries jeho pobytu ostali bezvýsledné. Z preskúmavaného spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa nevyčerpal všetky možnosti na zistenie pobytu rodičov (napr. dotazom na blízkych rodinných príslušníkov rodičov, dotazom na cudzineckú políciu SR a podobne) , ktorým ustanovil opatrovníka, čím postupoval v rozpore s ust. § 29 ods. 2 O.s.p. a týmto postupom znemožnil rodičom účasť na konaní a uplatnenie procesných práv priznaných im Občianskym súdnym poriadkom na ochranu ich práv a oprávnených záujmov, čím im odňal možnosť konať pred súdom. Odvolací súd poukazuje na procesnú povinnosť súdu prvého stupňa z a č a ť k o n a n i e v y d a n í m u z n e s e n i a (§ 81 ods. 1 O.s.p.) o schválenie právneho úkonu zákonného zástupcu (otca) za maloletého dediča Q. M. nar. 10.5.2008, ktorá mu vznikla na základe podnetu H.Q. Ú. A.. S. T., Č.

XX, C. C. doručeného konajúcemu súdu 14.2.2011. V tejto súvislosti konštatuje, že uznesenie o začatí konania (§ 81 ods. 1 O.s.p.) sa doručuje účastníkom do vlastných rúk.

Súd prvého stupňa nesprávne rozhodol, ak zastavil konanie o schválenie právneho úkonu za maloletého dediča z dôvodu, že nie je daná jeho právomoc vo veci, a ak otázku určenia právomoci právne posúdil podľa čl. 8 ods. 1 a čl. 17 Nariadenia Rady (ES) 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, lebo tieto ustanovenia sa aplikujú vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu (nadobúdanie, výkon, prenesenie, obmedzenie alebo odňatie rodičovských práv a povinností) a Nariadenie Rady (ES) 2201/2003 sa podľa čl. 1 ods. 3 písm. f) neuplatní na otázky dedenia, t.j. schválenie právneho úkonu za maloletého dediča je z jeho rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd musel zrušiť rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p. a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou odstrániť vytýkané nedostatky, vydať uznesenie o začatí konania (§ 81 ods. 1 O.s.p.) v súlade s podnetom notárskeho úradu, doručiť ho všetkým účastníkom konania rovnako, ako aj uznesenie o ustanovení kolízneho opatrovníka (č.l. 10 spisu) , rešpektovať všetky zásady konania starostlivosti súdu o maloletých, procesné ustanovenia a procesné práva účastníkov konania, zistený skutkový stav právne posúdiť a vyhodnotiť v súlade s ust. § 179 O.s.p. (schvaľovanie úkonu za maloletého) a rozhodnutie odôvodniť v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.