KSKE 8 CoP 371/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 371/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 371/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/371/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710213274 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710213274.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky G. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v I. č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom so sídlom Advokátskej kancelárie v Michalovciach na Plynárenskej ulici č. 1 proti odporcovi T. G. nar. XX.XX.XXXX bývajúcemu v O. č. XX v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode voči maloletému T. G. nar. X.X.XXXX bývajúcemu u navrhovateľky zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 30.8.2011 č.k. 21C 134/2010-78 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o úprave styku s maloletým T..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozviedol manželstvo rodičov maloletého T., ktorého zveril na čas po rozvode do osobnej starostlivosti matky a otca zaviazal prispievať na jeho výživu 50 € mesačne jeho matke vždy do 20. dňa v mesiaci dopredu od právoplatnosti rozsudku. Upravil aj styk otca s maloletým T. tak, že otec je oprávnený stýkať sa s ním raz za dva mesiace tretiu sobotu v mesiaci od 10.00 hod. do 12.00 hod. za prítomnosti matky v mieste jej bydliska. O trovách konania účastníkov rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu.

Odvolací súd na základe odvolania otca proti výroku rozsudku o úprave jeho styku s maloletým T. preskúmal rozsudok v napadnutom výroku aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené, F. súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o úprave styku otca s maloletým. V súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa dôsledne vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a otec ani v odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok iné rozhodnutie o jeho úprave styku s maloletým T.. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočnosti vo vzťahu k predmetu konania dospel k záveru, že styk otca s maloletým T., ktorý je v útlom veku, trpí ochorením vyžadujúcim si absolútny kľud a elimináciu akýchkoľvek citových zážitkov, či už pozitívnych alebo negatívnych, upravený súdom prvého stupňa, je v súčasnosti bez ďalšieho v jeho záujme, ktorý je prioritný. Odvolací súd tiež konštatuje, že aj keď súčasný zdravotný stav maloletého vylučujúci upravenie styku v širšom rozsahu otec nezavinil, pretože sa s maloletým ako bolo preukázané od októbra 2009 do februára 2011 nestretával, si vyžaduje stabilizáciu aj na úkor úpravy styku otca s maloletým, ktorý

má nesporne právo participovať na výchove maloletého a tiež tráviť s ním polovicu jeho voľného času, čo však toho času vylučuje zdravotný stav maloletého. Matka maloletého, ktorá je k nemu najbližšie, pretože sa o neho osobne stará, je povinná postupne pripravovať maloletého na styk s jeho otcom a to verbálnym a neverbálnym prejavom ho vo vzťahu k otcovi podporovať, aby sa styk maloletého s otcom mohol realizovať v súlade s ich vzájomným právom tráviť spolu polovicu voľného času maloletého.

Za súčasnej skutkovej situácie nepochybne zistenej súdom prvého stupňa odvolací súd neakceptoval odvolací návrh otca zrušiť napadnutý výrok za účelom nariadenia znaleckého dokazovania, pretože skutkový stav zistený konajúcim súdom umožňoval odvolaciemu súdu rozhodnúť v merite veci a na rozhodnutie neboli potrebné odborné znalosti, kedy je možné nariadiť znalecké dokazovanie. Odvolací súd konštatuje, že znalcovi zásadne nepatrí právo vyjadrovať názor na prejednávanú vec, prípadne navrhovať úpravu pomerov účastníkov, v tomto prípade rozsah úpravy styku, ako sa otec nedomnieva. Znaleckým posudkom je možné iba analyzovať vzájomné vzťahy medzi rodičmi a maloletým, ktoré súd prvého stupňa nepochybne zistil dokazovaním, z ktorého vyplýva, že vzťahy medzi rodičmi maloletého a ním sú narušené a je v záujme maloletého nevyhnutná úprimná snaha obdivoch rodičov o nápravu tohto stavu, aby bolo možné bez traumatizujúcich emócii pre maloletého T. upraviť a následne realizovať jeho styk s otcom čo v najširšom rozsahu, čo je bez ďalšieho v jeho záujme. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkové okolnosti, ktoré hodnotil vlastnou úvahou, najmä z hľadiska ich hodnovernosti a pravdivosti, ale predovšetkým so zreteľom na záujem maloletého. S výsledkami hodnotenia dôkazov, ktoré sú súčasťou odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje, pretože vychádzajú zo zisteného skutkového stavu veci, zodpovedajú zásadám logiky a nie sú v rozpore so zákonom, v dôsledku čoho ani odvolací súd nemal pochybnosti o správnosti upraveného styku otca s maloletým v súčasnosti. Z uvedených dôvodov podľa § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Keďže otec podaným odvolaním napadol rozsudok súdu prvého stupňa iba vo výroku o úprave jeho styku s maloletým, ostatné výroky nadobudli právoplatnosť a preto neboli predmetom preskúmavania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.