KSKE 8 CoP 394/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 394/2011

KS v Košiciach, dátum 17.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 394/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/394/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210226862 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210226862.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti J.: E. nar. XX.XX.XXXX a V. nar. X.XX.XXXX bývajúce s matkou zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracoviskom Košice II detí rodičov V. J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v V.K. na L. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Martou Šuvadovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Floriánskej ul. č. 16 a K.. C. J.Ó.E. nar. X.X.XXXX bývajúceho v W. na L. ul. č. XXX/XX v konaní o zníženie a zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 12.10.2011 č.k. 27P 422/2010-113 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného pre obe maloleté deti od 1.11.2010 a zvýšil výživné naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II z 29.3.2007 č.k. 30C/219/2004-171 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP/46/2008-215 od otca pre maloletú E. zo 165,97 eur na 200 eur mesačne od 16.3.2001 do 31.8.2011 a na 220 eur mesačne od 1.9.2011 a pre maloletú V. zo 132,78 eur na 180 eur mesačne od 16.3.2011, ktoré je povinný prispievať matke maloleté detí vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Dlžné výživné pre maloletú E. 240,65 eur za obdobie od 16.3.2011 do 30.9.2011 a pre maloletú V. 306,17 eur za obdobie od 16.3.2011 do 30.9.2011 zaviazal otca uhradiť matke maloletých detí do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie otec 22.11.2011 s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a znížil mu vyživovaciu povinnosť voči maloletej E. na 130 eur mesačne a voči maloletej V. na 100 eur mesačne.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. v zmysle § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému otec podal odvolanie, mu bol doručený 2.11.2011. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia 3.11.2011 a uplynula v piatok 18.11.2011 (štvrtok 17.11.2011 bol sviatok) . Pretože otec detí podal odvolanie na pošte až 22.11.2011, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.