KSKE 8 CoP 402/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 402/2012

KS v Košiciach, dátum 30.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 402/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/402/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111224327 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111224327.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú I. Ö. nar. XX.X.XXXX a maloletého O. Ö. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, detašované pracovisko Košice I detí rodičov L.. Z. Ö. nar. X.X.XXXX trvalej bývajúcej v G. na J. ulici č. X prechodne v G. na G. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Richardom Kovalčíkom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Rázusovej ulici č. 1 a L.. Ľ. Ö. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v G. na J. ulici č. X zastúpeného JUDr. Vladimírom Kotusom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Žižkovej ulici č. 6 v konaní o zrušenie predbežného opatrenia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 3.8.2012 č.k. 18P 4/2011-166 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 3.8.2012 č.k. 18P 4/2011-166 zamietol návrh otca na zrušenie predbežného opatrenia nariadeného uznesením Okresného súdu Košice I z 26.3.2012 č.k. 18P 4/2011-79.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí s odôvodnením, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a je nepreskúmateľné. Navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a jeho návrhu na zrušenie predbežného opatrenia v plnom rozsahu vyhovel. Zdôraznil, že výsledky znaleckého dokazovania nariadeného v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností (vedené na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 24C 238/2010) , na ktoré sa odvolával vo svojom návrhu na zrušenie predbežného opatrenia, jednoznačne preukázali, že dôvodnosť predbežného opatrenia nie je daná a teda vôbec nemalo byť nariadené. Konštatoval, že súd nariadil predbežné opatrenie (upravil jeho styk s maloletými deťmi) napriek faktickému, deťom vyhovujúcemu stavu dlhodobo realizovanej striedavej starostlivosti, ktorý považuje za rozhodujúci a bol potvrdený aj súdom ustanovenou znalkyňou, a naďalej umelo udržiava nevhodnú formu (dočasnej) starostlivosti, ktorá vyhovuje len predstavám matky, čo ho donútilo podať návrh na zrušenie predbežného opatrenia. Rovnako zdôraznil, že konajúci súd rozhodnutie, ktorým zamietol jeho návrh na zrušenie predbežného opatrenia, nedostatočne odôvodnil, resp. neodôvodnil vôbec, čím mu bola ako účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom.

Matka maloletých detí vo vyjadrení k odvolaniu navrhla odvolaciemu súdu rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdiť, pretože dôvody nariadeného predbežného opatrenia nepominuli a naďalej trvajú. Zdôraznila, že otec detí návrh na zrušenie predbežného opatrenia opiera výlučne len o závery znaleckého posudku A.. Ľ. Y., ktorého obsah je v konaní vo veci samej sporný v dôsledku viacerých

nedostatkov, preto ho nemožno považovať za dostatočný základ pre rozhodnutie o zrušení predbežného opatrenia tak, ako to navrhuje otec detí. V tejto súvislosti poukázala na svoje osobné stanovisko k znaleckému posudku (č.l. 199-206 spisu) , v ktorom poukazuje na nedostatky znaleckého posudku významne spochybňujúce závery A.. Ľ. Y. o potrebe nariadenia striedavej osobnej starostlivosti, a z ktorého nie je možné s určitosťou vyvodiť záver, že maloleté deti, predovšetkým maloletá I., súhlasia so striedavou osobnou starostlivosťou tak, ako sa to snaží prezentovať otec vo svojom odvolaní. Konštatovala, že závery znaleckého posudku nevychádzajú z náležite zisteného skutkového stavu, a preto požiadala o nariadenie kontrolného znaleckého dokazovania.

Kolízny opatrovník maloletých detí sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal vec podľa § 212 ods. 1 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 77 ods. 2 O.s.p., predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že k zrušeniu predbežného opatrenia dochádza vtedy, ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Súd zruší predbežné opatrenie na návrh, pokiaľ nejde o vec, keď možno konanie začať aj bez návrhu. Súd pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie predbežného opatrenia skúma, či pominuli dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené. Pominutím dôvodov je potrebné rozumieť najmä zmenu pomerov, ku ktorej zmene môže prísť na strane ktoréhokoľvek účastníka konania.

Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k rovnakému názoru ako súd prvého stupňa, že nebola preukázaná zmena pomerov odôvodňujúca zrušenie predbežného opatrenia nariadeného uznesením Okresného súdu Košice II z 26.3.2012 č.k. 18P 4/2011-79 a potvrdeného uznesením Krajského súdu v Košiciach z 3.5.2012 č.k. 8CoP 174/2012-96, pretože okolnosti, ktoré boli podkladom pre nariadenie predbežného opatrenia, t.j. zabezpečenie stabilizovaného výchovného prostredia a hľadanie optimálnej alternatívy vo vzťahu k výchove maloletých detí s dôrazom na záujem maloletých detí, ktorý má prednosť pred predstavami rodičov, naďalej trvajú. Odvolací súd konštatuje, že z podaní oboch rodičov je zrejmé, že vzťahy medzi nimi sú naďalej značne problematické, ich podania obsahujú úplne protichodné tvrdenia, odlišné hodnotenia tých istých situácií a rovnako diametrálne odlišné je ich posudzovanie záverov znaleckého posudku A.. Ľ. Y. (znalecký posudok č. 9/2012) , preto ani odvolací súd nemal pochybnosti o správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa, keď zamietol návrh otca na zrušenie predbežného opatrenia v záujme maloletých detí na zachovaní stabilizovaného výchovného prostredia nariadením predbežného opatrenia z 26.3.2012 č.k. 18P 4/2011-79 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach z 3.5.2012 č.k. 8CoP 174/2012-96. Opodstatnenosťou skutočností uvádzaných v návrhu otca na zrušenie predbežného opatrenia a v odvolaní, ako aj vo vyjadrení matky, sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd tiež zdôrazňuje, že ak v priebehu konania budú zistené okolnosti odôvodňujúce zrušenie predbežného opatrenia, súd bezodkladne rozhodne z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníkov konania. Neobstojí odvolacia námietka otca, že postupom súdu prvého stupňa mu bola odňatá možnosť konať pred súdom, pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa spĺňa základné obsahové náležitosti a je logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov prvostupňového konania v rozsahu zodpovedajúcom zákonným kritériám inštitútu predbežného opatrenia. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa stotožnil aj s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.