KSKE 8 CoP 404/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 404/2012

KS v Košiciach, dátum 17.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 404/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/404/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212217849 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212217849.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého K. J. L. nar. XX.X.XXXX bývajúceho s matkou zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, pracoviskom Košice IV dieťaťa rodičov R.. L. L. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Q. na D. ul. č. X zastúpenej JUDr. Martinom Fabiánom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 a neznámeho otca v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní navrhovateľa E.. R.. F. A. Y.. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v H. na ul. F. č. XXX/X zastúpeného spoločnosťou Prochádzka & partners, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave na Búdkovej ul. č. 4 proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 1.8.2012 č.k. 23P/160/2012-28 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e napadnuté uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ (ďalej len odvolateľ) s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že predbežne upraví jeho styk s mal. K. J. každý párny týždeň vo štvrtok od 11.00 hod. do 17.00 hod., každý nepárny týždeň v sobotu od 11.00 hod. do 17.00 hod., počas Vianočných sviatkov vždy Druhý sviatok vianočný a počas Veľkej noci na Veľkonočný pondelok vždy od 11.00 hod. do 17.00 hod. s tým, že si ho prevezme v mieste bydliska dieťaťa, kde ho aj matke odovzdá. Prezentoval názor, že v konaní o nariadenie predbežného opatrenia nie je potrebné preukázať, ale len osvedčiť, že je otcom mal. K. J.. Vyjadril presvedčenie, že osvedčil existenciu právneho vzťahu medzi ním a maloletým a v tejto súvislosti poukázal na obsah jeho virtuálnej komunikácie medzi ním a matkou maloletého. Poznamenal, že nie je prípustné, aby súd prvého stupňa podmieňoval predbežnú ochranu jeho legitímnych záujmov a záujmov maloletého preukázaním právne významnej skutočnosti, ktorá je rozhodná pre rozhodnutie o merite veci. Uviedol, že účelom predbežného opatrenia nie je zabrániť hrozbe ujmy na živote a zdraví dieťaťa, ale vytvoriť predpoklady pre jeho harmonický vývoj a budovanie citových väzieb s jeho otcom. Dodal, že práve pravdepodobnosť negatívneho psychického vývoja ako referenčné kritérium osvedčenia konštatuje aj samotný konajúci súd, ak účastníkov vyzýva k vytvoreniu podmienok pre riadny mentálny a citový vývoj dieťaťa. Namietal, že súd prvého stupňa riadne neodôvodnil napadnuté uznesenie, pretože sa nevysporiadal s prepismi a súvisiacimi skutočnosťami, z ktorých vyplýva, že ho za otca maloletého považuje aj matka, v dôsledku čoho sa podľa toho aj správa a snaží sa realizovať svoje rodičovské práva.

Matka, ani kolízny opatrovník sa k takto podanému odvolaniu nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania navrhovateľa preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak zamietol návrh odvolateľa na vydanie predbežného opatrenia, ktorým žiadal predbežne upraviť svoj styk s maloletým. Aj keď obsah údajnej virtuálnej komunikácie medzi odvolateľom a matkou mal. K. J. nasvedčuje, že by odvolateľ mohol byť otcom maloletého, forma, akú odvolateľ zvolil na jej prezentáciu neposkytuje relevantný základ pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože z nej nie je možné zistiť, či odvolateľ skutočne komunikoval s matkou maloletého, a či bola jej autorkou práve matka. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že odvolateľ nepredložil výpis zo svojej mailovej, facebookovej alebo mobilnej schránky, odkiaľ by bolo možné overiť skutočného odosielateľa a autora správ, ale len obyčajný papier s údajne skopírovaným obsahom jeho virtuálnej komunikácie s matkou. Takáto skutková situácia podľa názoru odvolacieho súdu neosvedčuje autentický postoj matky maloletého, z ktorého by následne bolo možné vyvodiť okolnosti rozhodné pre záver o osvedčení existencie právneho vzťahu medzi odvolateľom a maloletým, pretože rovnako dovoľuje úvahu, že jeho autorom mohol byť práve pre potreby tohto konania aj niekto iný ako ona. Vzhľadom k tomu, že odvolateľ ani v štádiu odvolacieho konania neosvedčil existenciu právneho vzťahu medzi ním a maloletým, ktorá je základným zákonným predpokladom pre možnosť úpravy ich styku, odvolací súd sa ďalej nezaoberal opodstatnenosťou tvrdenej existencie právneho záujmu účastníkov na predbežnom usporiadaní ich pomerov a potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.